NECKERIT Sp. z o.o.
ul. Rejowiecka 10, 04-891 Warszawa
TAX ID1132865097
Phone+48221234460
Rate company:
NECKERIT Sp. z o.o.
TAX ID1132865097
KRS0000460228
Share capital180,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. Rejowiecka 10, 04-891 Warszawa

Phone number

+48221234460

Website

http://www.neckerit.pl

About us

This text has been translated automatically

Neckerit offers comprehensive services in the field of ICT - from the sale of specialized IT equipment to the construction of dedicated platforms and systems for your company. We implement projects that address the most important areas of the organization's operations in Poland.

Our partners are world leaders in the IT industry, thanks to which we can choose the most optimal solutions in terms of efficiency, reliability and costs, tailored to the specifics and individual needs of your organization. On the one hand, we understand the business world, which demands cost-effective solutions addressing urgent operational needs; on the other hand - we are perfectly moving in the field of technology to be an equal partner for IT departments.

We implement projects in such areas as: security, network solutions, mass storage and archiving, and print management systems. Our offer is addressed to small companies that need to transfer the burden of deployments to an external supplier as well as large organizations seeking a competent partner supporting an internal IT department in the process of implementing or extending IT systems.

We believe in reliability, honesty and professionalism as the foundations of running a business with clients, business partners and subcontractors.

Activity type

broker, wholesaler, service provider

Register Data

Full name

NECKERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WYSPOWA 31 / 2, 03-687 WARSZAWA

NIP

1132865097
Copy

REGON

146656233
Copy

KRS

0000460228
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-12-30

Register Address

UL. WYSPOWA 31 / 2, 03-687 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-04-26

Date of commencement of economic activity

2013-04-26

Act signature

RDF/524287/23/480

Website

http://www.neckerit.pl

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

26.20.Z - Manufacture of computers and peripheral equipment

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Katarzyna Agnieszka Pohl Sznurczak
Vice President, 52 years old
Jarosław Jerzy Sznurczak
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Jarosław Jerzy Sznurczak

100% 1800 udziałów o łącznej wartości 180.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Dane podstawowe o Spółce

Spółka pod firmą NECKERIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr. KRS 0000460228 w dniu 26.04.2013r.

Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 r. jest siódmym

rokiem działalności Spółki.

Władze Spółki

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Umowy spółki.

Kierunki działania Jednostki wytyczają i nadzorują ich realizację, powołani Członkowie

Zarządu . W roku obrotowym Zarząd pracował w składzie:

Prezes Zarządu Jarosław Sznurczak od 28.07.2015 r.

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Pohl-Sznurczak od 18.09.2018 r.

Wiceprezes Zarządu Artur Jurski od 11.07.2019 r.

Na dzień przedstawienia niniejszego Sprawozdania Zarządu, w skład Zarządu Spółki

wchodzą:

Prezes Zarządu Jarosław Sznurczak

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Pohl-Sznurczak

Wiceprezes Zarządu Artur Jurski

Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2019 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i

dzieli się na 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o

wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

100 % udziałów w kapitale zakładowym posiada osoba fizyczna tj. Jarosław Sznurczak.

!słotne czynniki ryzyka

Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi

wpływ na jej działalność. Najważniejsze z nich to:

• wzrost konkurencji

• nieosiągnięcie założonych przez Spółkę celów strategicznych

• niepozyskanie nowych kluczowych klientów

Spółka minimalizuje wystąpienie powyższych ryzyk poprzez zwiększanie oferty produktowej,

rozszerzenie współpracy z największymi producentami zaawansowanych technologii 1CT.

Wyniki finansowe

Na dzień 31.12.2019 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało zysk w wysokości

9 788,42 zł. Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w sprawozdaniu finansowym

Spółki przedstawiają się następująco: przychody netto 21 225 663,43 zł., koszty działalności

operacyjnej 21 185 972,18 zł, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę

bilansową w wysokości 8 681 205,71 zł

Przewidywany rozwój Spółki

W następnych latach Spółka zamierza kontynuować działania związane z pozyskiwaniem

nowych klientów oraz powiększaniem oferty produktowej. Ofertę swoich usług będzie

kierować głównie do klientów z sektora publicznego jak i klientów komercyjnych, poprzez

podjęcie następujących działań, takich jak wzrost konkurencyjności, zwiększenie oferty

zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Zarząd nie przewiduje w 2020 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko

ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie. W związku z perspektywą

intensywnych działań w celu dotarcia do nowej grupy klientów, Zarząd ocenia perspektywę

dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu

zwiększenie wartości majątku Spółki.

Wnioski do Zgromadzenia Wspólników

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z

działalności Zarządu za rok 2019 i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym

funkcje w Zarządzie.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
21,2
29
25,9
-11
Liabilities and provisions Indicator description
7,3
5,4
12,8
136,3
Equity Indicator description
1,3
1,5
1,1
-23,7
Total assets Indicator description
8,7
6,9
13,9
101,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,3
0,2
-38,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
-42,5
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,4
-354,1
EBITDA Indicator description
0,1
0,2
-0,3
-285,9
Current assets Indicator description
8,7
6,9
13,9
101,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,2
-0,3
-293,2
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,4
-354,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0,7
9,3
-31,1
-40,4
Return on sales (ROS) Indicator description
0
0,5
-1,4
-1,9
Equity ratio Indicator description
15,5
21,6
8,2
-13,4
EBITDA margin Indicator description
0,4
0,6
-1,2
-1,8
Gross profit margin Indicator description
0
0,5
-1,4
-1,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
126
68
180
112
Current ratio Indicator description
1,2
1,3
1,1
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
6
-1,7
-1,4
0,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector