ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company MP SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MP SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7252244811
KRS0000708827
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JANA MATEJKI 3/5, 90-237 ŁÓDŹ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MP SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JANA MATEJKI 3/5, 90-237 ŁÓDŹ

NIP

7252244811
Copy

REGON

368962165
Copy

KRS

0000708827
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JANA MATEJKI 3/5, 90-237 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2017-12-12

Date of commencement of economic activity

2017-12-12

Act signature

RDF/375152/22/455

Pkd codes

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

62.02 - Computer consultancy activities

63 - Information service activities

64.19.Z - Other monetary intermediation

68 - Real estate activities

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73 - Advertising and market research

82 - Office administrative, office support and other business support activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB INNI CZŁONKOWIE ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PREZESEM ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Marcin Paweł Prus
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Katarzyna Iwona Prus

20% 20 udziałów o łącznej wartości 1 000,00 złotych

Marcin Paweł Prus

80% 80 udziałów o łącznej wartości 4 000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 1. Informacje ogólne

 "MP Solutions Group" SPÓŁKA Z O.O., powstała w na mocy umowy spółki z dnia

 04.12.2017

 Pełna Nazwa: „MP Solutions Group" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 Skrót firmy: "MP Solutions Group" SP Z O.O.

 Siedziba Spółki: 90-237 Łódź, ul. Matejki 3/5

 KRS:     0000708827

 REGON:    REGON 368962165.

 NIP:      7252244811

 Przedmiot działalności:

 Działalność firm centralnych

 Wartość kapitału pieniężnego wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

2. Struktura organizacyjna.

Udziałowcami Spółki są:

Prus Marcin posiadający 80 udziałów

i Katarzyna Prus posiadająca 20 udziałów.

Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu Marcin Prus.

3. Opis Działalności Spółki.

Spółka zajmuje się głównie działalnością doradczą biznesową na terenie całego

kraju.

4. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność.

W tym okresie Spółka nie zawierała znaczących dla jej działalności umów.

5. Czynniki ryzyka i zagrożeń mające wpływ na wyniki finansowe.

Czynniki istotne dla rozwoju Spółki to:

 - zbyt duże obciążenia podatkowe,

 - wąski zakres oferowanych usług.

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Analiza porównawcza bilansu i rachunku zysku i strat za rok 2018 w stosunku

do roku poprzedniego nie jest możliwa z uwagi na rozpoczęcie działalności.

7. Posiadane Oddziały.

W 2018 roku Spółka nie posiadała oddziałów.

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W roku 2018 transakcje z podmiotami powiązanymi nie wystąpiły.

9. Informacja o zaciągniętych kredytach, umowach, pożyczkach,

poręczeń i gwarancji.

W roku 2018 Spółka nie posiadała kredytu.

W 2018 roku Spółka nie udzieliła żadnej pożyczki.

10.Wyniki finansowe.

Komentarz do rachunku wyników

Rok obrotowy zakończył się stratą brutto na działalności gospodarczej

w wysokości 738,00 zł .

Pozostałe dodatkowe informacje ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym.

11. Perspektywy rozwoju działalności Spółki.

Strategicznym celem Spółki jest zwiększenie sprzedaży poprzez poszerzenie

oferty usług. W obecnej sytuacji nie występują zagrożenia mające wpływ na

sytuację finansową Spółki.

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector