MAGRO M K A GROLIK
Polne Domy 22a, 43-200 Polne Domy
TAX ID6381524771
Rate company:
MAGRO M K A GROLIK
TAX ID6381524771
KRS0000704090
No opinion. Add your first review

address

Polne Domy 22a, 43-200 Polne Domy

Website

http://www.magro.info.pl/

About us

This text has been translated automatically

We are a producer of mushrooms. Our products are intended for export as well as for the domestic market. We make every effort and care deeply about the safety and compliance of our products with the requirements of European Union food standards, along with their quality and traditional methods of production.

Our assortment consists of: whole marinated mushrooms, natural cut mushrooms and whole and sliced pasteurized mushrooms. These products are perfect for pizzas, casseroles, sauces and salads, as well as catering and food processing. We also offer blanched mushrooms in every assortment.

All our products undergo strict quality control. Our production plant is fully adapted to the rigors of quality control of the HACCP system.

Register Data

Full name

MAGRO MK GROLIK SPÓŁKA JAWNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POLNE DOMY 22A, 43-200 PSZCZYNA

NIP

6381524771
Copy

REGON

276607142
Copy

KRS

0000897634
Copy

Legal form

general partnership

ALEO.com Registration Date

2013-12-06

Register Address

UL. POLNE DOMY 22A, 43-200 PSZCZYNA

Date of registration in KRS

2021-05-19

Date of commencement of economic activity

2021-05-19

Act signature

RDF/520882/23/273

Website

http://www.magro.info.pl/

Pkd codes

10.39.Z - Other processing and preserving of fruit and vegetables

46.31.Z - Wholesale of fruit and vegetables

46.38.Z - Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores

49.41.Z - Freight transport by road

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
PRAWO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
Mariusz Tomasz Grolik
47 years old
Katarzyna Anna Grolik
46 years old
shareholders
Katarzyna Anna Grolik
Mariusz Tomasz Grolik

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Podstawowe informacje o Spółce


Magro MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000704090, została zarejestrowana w dniu 15 listopada 2017 r.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej działającej pod firmą „MAGRO" M.K.A. Grolik Spółka jawna, na podstawie art. 551 § 1 w zw. 581 i nast. KSH.


Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.


Po dniu bilansowym oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, wpływające na działalność jednostki.


Spółka nie prowadzi prac badawczo rozwojowych.


Przedmiot działalności:

 1. PKD 10.39. Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;

 2, PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

 3. PKD 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;

 4. PKD 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;

 5. PKD 47.76.Z — Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 6. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

 7. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów

 8. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli


 II. Władze Spółki

Komplementariusz

W roku obrotowym 2017 funkcję Komplementariusza Spółki pełniła Spółka Magro MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS po numerem KRS 0000679127. W skład Zarządu Komplementariusza wchodzą:

 1. Mariusz Grolik — Prezes Zarządu

 2. Katarzyna Grolik — Członek Zarządu


III. Wkłady Wspólników

W ramach procesu przekształcenia, wkłady wspólników do Spółki, zostały określone w sposób następujący:

  a. Mariusz Grolik - 9.000,00 zł

  b. Katarzyna Grolik - 1.000,00 zł

  c. MAGRO MK Sp. z o.o. - 1.000,00 zł


IV. Sprzedaż i portfel zamówień

W roku 2017 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 8.040.176,07zł


V. Sytuacja kadrowa

Średni stan zatrudnienia (wg metodologii GUS) wynosił w 2017 r. 23,2 etatów i był o 0,3 etatu mniejszy od stanu w 2016 r.


VI. Nakłady inwestycyjne

W  2017 roku Spółka poniosła nakłady na  środki trwałe w wysokości 24.350,00 zł.


Struktura rzeczowa poniesionych nakładów przedstawiała się następująco:

 1. Nakłady na zakup maszyn i urządzeń w wysokości 0,00 zł

 2. Nakłady na modernizację maszyn i urządzeń w wysokości 0,00 zł

 3. Nakłady na budynki i budowle w wysokości 24.350,00 zł

 4. Pozostałe nakłady 0,00 zł.

Spółka nie prowadzi prac badawczo rozwojowych.


VII. Finansowanie

 W roku obrotowym działalność Spółki finansowana była głównie:

  •   pożyczkami krótkoterminowymi udzielonymi przez: ING Bank Śląski SA

Na dzień bilansowy suma niezapłaconych pożyczek i kredytów wyniosła: 225.023,99 zł.


VIII. Sytuacja ekonomiczno - finansowa

Sytuacja ekonomiczno - finansowa za rok obrotowy 2017 została szczegółowo przedstawiona w sprawozdaniu finansowym, na który składa

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. Bilans zamyka się sumą bilansową w wysokości 1.763 197,82 zł;

 3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący  stratę netto w kwocie 120.359,26 zł,

 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.


 a. Sytuacja ekonomiczno - finansowa

Na dzień bilansowy struktura aktywów była następująca:

majątek trwały 13,96%,

majątek obrotowy 86,04%.

Suma bilansowa w 2017 roku uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 292.784,39 zł.


Struktura i dynamika przychodów i kosztów z rachunku zysków i strat w 2017 roku

Największy udział w przychodach miała sprzedaż wyrobów gotowych.

Największy udział w kosztach operacyjnych miało zużycie materiałów produkcyjnych.


b. Ryzyka przyszłego rozwoju

  Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na rozwój Spółki są przede wszystkim:

 • wzrost cen materiałów do produkcji;

 • wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników, zwłaszcza pracowników produkcyjnych;

 • znaczne wahania kursu EUR w trakcie roku;

 • presja konkurencyjna innych podmiotów z branży;


c. Istotne zdarzenia w działalności Spółki w 2017 roku

W 2017 roku na podstawie art. 551 § 1 w zw. 581 i nast. KSH nastąpiło przekształcenie spółki jawnej działającej pod firmą „MAGRO" M.K.A. Grolik Spółka jawna, w spółkę komandytową MAGRO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.


 d. Zamierzenia Zarządu Spółki

 Spółka planuje kontynuować przyjętą dotychczas strategię rozwoju. W związku z tym głównym zadaniem w roku 2018 będzie:

 • poprawa efektywności pracy w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Spółki

 • dalsze umacnianie pozycji na rynku

 • pozyskanie nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,5
7,8
6,5
-15,9
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
1,2
1,3
3,8
Equity Indicator description
0,2
0,2
0,5
178,8
Total assets Indicator description
1,3
1,4
1,7
24,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,8
12 783,3
Depreciation Indicator description
0,1
0
-54,8
Gross profit / loss Indicator description
0,1
-0
0,4
1182,1
EBITDA Indicator description
0
0,4
776,9
Current assets Indicator description
1,2
1,3
1,7
28,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
-0
0,4
2181,4
Net profit / loss Indicator description
0,1
-0
0,4
1182,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
64,4
-23,1
89,7
112,8
Return on sales (ROS) Indicator description
2
-0,5
6,3
6,8
Equity ratio Indicator description
15,3
11,8
26,4
14,6
EBITDA margin Indicator description
0,6
6,6
6
Gross profit margin Indicator description
2
-0,5
6,3
6,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
63
55
52
-3
Current ratio Indicator description
1
1,1
1,8
0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
3,8
-0,7
-4,5
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector