LUXARMED
Ułańska 19, 42-600 Tarnowskie Góry
TAX ID6452491407
Rate company:
LUXARMED
TAX ID6452491407
KRS0000335349
Share capital1,023,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ułańska 19, 42-600 Tarnowskie Góry

Website

www.luxarmed.pl

About us

This text has been translated automatically

Our clinic conducts outpatient activities in the field of basic health care and specialist care. Our facility is equipped with modern equipment, thanks to which we can carry out many tests ensuring a high level of service. Our goal is to care for patients' health through prophylaxis, diagnostics and outpatient treatment. We run clinics for nurses and midwives. Specialist outpatient clinics include such areas as gastroenterology, hepatology, cardiology, neurology, neonatology, lung diseases, dermatology, endocrinology, gynecology, urology, general surgery, speech therapy, ophthalmology, oncology, otolaryngology, mental health, rheumatology, dietetics, podology, aesthetic medicine , occupational medicine.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

"LUXARMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MICKIEWICZA 23, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

6452491407
Copy

REGON

241290735
Copy

KRS

0000335349
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-15

Register Address

UL. MICKIEWICZA 23, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Date of registration in KRS

2009-08-24

Date of commencement of economic activity

2009-08-24

Act signature

GL.X NS-REJ.KRS/11096/23/384

Website

www.luxarmed.pl

Pkd codes

86.21.Z - General medical practice activities

71.20.A - Food quality testing and analysis

71.20.B - Other technical testing and analysis

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.23.Z - Dental practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Bartosz Michał Matan
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Aneta Łucja Ociessa

20.08% 205 udziałów o łącznej wartości 205.000,00 zł

Maciej Paweł Kolon

20.08% 205 udziałów o łącznej wartości 205.000,00 zł

Krzysztof Wojciech Matan

39.96% 408 udziałów o łącznej wartości 408.000,00 zł

Bartosz Michał Matan

19.88% 203 udziały o łącznej wartości 203.000,00 zł

proxies
Ryszard Pilis
spontaneous, 65 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółki pod firmą LUXARMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

   za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  W 2019 r. działalność Spółki opierała się o jej główny profil działalności tj.

świadczenie usług związanych z ochroną, promocją i poprawą zdrowia.

  W całym 2019 r. spółka kontynuowała realizację umowy z Narodowym Funduszem

Zdrowia wykonując świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz zadeklarowanych

pacjentów oraz realizowała programy profilaktyczne. W ciągu 2019 r. Spółka pozyskała

kilkaset nowych deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz

położnej środowiskowej.

  Spółka nawiązała współpracę z nowymi lekarzami specjalistami — podpisano z nimi

umowy o udzielanie komercyjnych świadczeń medycznych. W ciągu 2019 r. funkcjonowało

ponad 20 poradni specjalistycznych działających w systemie komercyjnym. Kontynuowano

również intensywne działania w celu wypromowania działających poradni na lokalnym rynku

tarnogórskim — tj. ogłoszenia prasowe, banery reklamowe. Utrzymywano również stronę

internetową www.luxarmed.pl.

  W 2019 r. w pełnym zakresie działalność prowadziła również poradnia medycyny

pracy oraz związana z poradnią pracownia psychologiczna. W ramach postępowań

przetargowych i konkursowych jak również w drodze indywidualnych ustaleń z

kierownictwem poszczególnych zakładów pracy Spółka kontynuowała współpracę z

największymi pracodawcami na rynku powiatu tarnogórskiego.

  W 209 r. spółka kontynuowała współpracę z największymi ogólnopolskimi poradniami

medycznymi oferującymi prywatną opiekę medyczną, w związku z czym pozyskała również

sporą rzeszę pacjentów kierowanych poprzez te podmioty.

  Działania spółki w 2019 r. ukierunkowane były również na utrzymaniu w gotowości

poradni specjalistycznych pod kątem wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia co

umożliwiło by spółce złożenie ofert konkursowych po ich ogłoszeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia. Ogłoszenie konkursu ofert w ramach ambulatoryjnej Opieki

Specjalistycznej nie nastąpiło jednak przez NFZ w roku 2019 r.

  Spółka w 2018 r. uzyskiwała przychody z działalności podstawowej tj. z świadczenia

usług medycznych oraz wynajmu lokali użytkowych tj. gabinetów lekarskich , które zamknęły

się łączną kwotą 3.485.710,99 zł.

  Do grudnia 2019 r. Spółka ponosiła koszty czynszu najmu i funkcjonowania budynku

(media, usługi, podatki i opłaty), koszty finansowe związane z obsługą kredytów oraz koszty

osobowe (wynagrodzenia).

  Działalność spółki w 2019 r. zamknęła się zyskiem netto w wysokości 78.444,59 zł.


   W 2020 . działalność Spółki opierać się będzie o jej główny profil działalności tj.

świadczenie usług medycznych. Działania spółki w 2020 r. ukierunkowane będą również na

przygotowanie poradni specjalistycznych pod kątem wymagań Narodowego Funduszu

Zdrowia co umożliwi spółce złożenie ofert konkursowych po ich ogłoszeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia.Wskaźniki oceny sytuacji majątkowej_ i finansowej:

                 Rok 2019

Zyskowność sprzedaży        2,26 %

Zyskowność majątku          13,28%

Zyskowność kapitałów         19,13%

W roku 2018 Spółka osiągnęła dodatni wynik z działalności gospodarczej zysk netto w

kwocie 78.444,59 zł.

W 2018 odnotowano także wzrost poziomu przychodów netto ze sprzedaży podstawowej

działalności operacyjnej w stosunku do roku ubiegłego.

Wskaźniki płynności finansowej

                Rok 2019

Wskaźnik bieżącej płynności     3,73 %

Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań 3,73 %Wskaźniki bieżącej płynności i szybkości spłaty zobowiązań kształtują się na poziomach

potwierdzających, iż Spółka posiada pełna zdolność do terminowego regulowania

zobowiązań finansowych, publicznoprawnych, wobec pracowników i kontrahentów.

Zdolność do obsługi zadłużenia

                Rok 2019

Wskaźnik ogólnego zadłużenia     30,59%

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych44,07%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych  3029%

kapitałem własnym

Spółka w zakresie bieżącej działalności nie korzystała z finansowania zewnętrznego.

Sytuacja finansowa spółki jest dobra, podobnie jak ściągalność należności.

Stabilna sytuacja Spółki pozwala patrzeć z optymizmem na rok 2020 i lata następne.


Spółka działając na rynku narażona jest na następujące ryzyka:    1. Ryzyka prawne i podatkowe

   Przepisy prawa w Polsce ulegają dość częstym zmianom. Zmianom ulegają także

   interpretacje oraz praktyka jego stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianom na korzyść

   przedsiębiorców, lecz mogą także powodować negatywne skutki. Zmieniające się przepisy

   prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego a także

   prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z

   zakresu papierów wartościowych mogą mieć wpływ na wyniki finansowy osiągany przez

   Spółkę.


    2. Ryzyko walutowe

   Ryzyko walutowe nie występuje, Spółka nie dokonuje zakupów towarów na rynkach unijnych

   i poza nią.


    3. Ryzyko kredytowe

   Ryzyko to nie występuje, Spółka nie korzysta z finansowania kredytem bieżącej działalności.

.

    4. Ryzyko rynkowe.

   Ryzyko występuje, ponieważ konkurencja w branży jet duża. Spółka na bieżąco monitoruje

   sytuację na rynku usług związanych z ochroną zdrowia.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,5
3,6
4,1
16,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,2
0,2
-0,4
Equity Indicator description
0,4
0,6
0,9
57,7
Total assets Indicator description
0,6
0,8
1,1
40,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,2
0,4
105,6
Depreciation Indicator description
0
0
814,3
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,2
0,5
224,2
EBITDA Indicator description
0,1
0,2
140,4
Current assets Indicator description
0,6
0,6
0,9
67,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,2
0,5
217,9
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,2
0,5
205,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,1
27,8
8,7
Return on sales (ROS) Indicator description
2,3
4,5
11,8
7,3
Equity ratio Indicator description
69,4
70,6
79,2
8,6
EBITDA margin Indicator description
2,5
5,9
3,4
Gross profit margin Indicator description
2,3
4,5
12,5
8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
16
18
17
-1
Current ratio Indicator description
3,7
3,2
4,7
1,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,8
-0,4
2,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector