"LIMAR JEANS" sp. z o.o.
1 Maja 21, 42-217 Częstochowa
TAX ID5732680830
Phone+48 606 771 976
Rate company:
"LIMAR JEANS" sp. z o.o.
TAX ID5732680830
KRS0000284350
Share capital100,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

1 Maja 21, 42-217 Częstochowa

Phone number

+48 606 771 976

About us

This text has been translated automatically

Limar Jeans - We create the beauty of denim using the latest technology, trends and our passion.

Regular visits at the fair and meetings with our partner ItacLab make us "on time". Thanks to Italian roots we have the necessary tools and an experienced team to give you a great service.

If the product is ready for what you are interested in, at the sewing stage we cooperate with contractors. We do laundry and finishing at home, having the quality of the product ready under control.

If you are only interested in washing, we can get various shady denims, all possible colors, we can apply resiny, make all kinds of abrasions, 3D effects, lines of whiskers you can imagine. Remembering about environmental protection, we also do organic washing using lasers and ozone.

See also our recycling project www.jeansaid.com

Offer

This text has been translated automatically

- design and construction of denim and cotton clothing and other

- preparation of documentation for production

- sewing patterns

- production sewing

- dry processes before washing (wiping, damage, laser, various applications)

- washing and ozoning

- coloring

Register Data

Full name

"LIMAR JEANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. 1 MAJA 21, 42-217 CZĘSTOCHOWA

NIP

5732680830
Copy

REGON

240553919
Copy

KRS

0000284350
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-01-25

Register Address

UL. 1 MAJA 21, 42-217 CZĘSTOCHOWA

Date of registration in KRS

2007-07-06

Date of commencement of economic activity

2007-07-06

Act signature

CZ.XVII NS-REJ.KRS/8684/21/351

Pkd codes

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

81.21.Z - General cleaning of buildings

81.29.Z - Other cleaning activities

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Ireneusz Jan Sroka
Chairman Of The Board, 65 years old
shareholders
TEXTILE INTERNATIONAL VENTURES B.V

60% 120 udziałów o łącznej wysokości 60.000 zł

40% 80 udziałów o łącznej wysokości 40.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

   Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

    „LIMAR JEANS" sp. z o.o. w roku 2019

Spis treści

1. Informacje ogólne dotyczące roku 2019

2. Inwestycje roku 2019 i przewidywane w latach następnych

3. Przewidywany rozwój

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa


1. Informacje ogólne dotyczące roku 2019


W 2019 r. w skład zarządu LIMAR JEANS spółka z o.o. wchodził Ireneusz Sroka.

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000284350.


2. Inwestycje roku 2019 r


Spółka nie dokonywała, żadnych nowych inwestycji w roku 2019r.


3. Planowany rozwój


W 2019 r spółka kontynuowała działalność w zakresie końcowej obróbki materiałów

tekstylnych i był to ostatni pełny rok prowadzenia tej działalności.. Spółka na przełomie

marca/kwietnia zakończyła dotychczasową działalność. Podjęcie takiej decyzji było

spowodowane znikomą rentownością produkcji spowodowaną brakiem zamówień do których

to przyczyniła się w znacznym stopniu sytuacja pandemiczna wywołana wirusem COVID.

Spółka nie planuje w 2020 r. rozpoczęcia nowej działalności


4. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa


Spółka w roku 2020 zamierza zakończyć bieżącą działalność w szczególności zaspokoić

bieżące zobowiązania wynikające z umów długoterminowych tj energia elektryczna, woda

ścieki, ściągnąć wierzytelności, zaspokoić wierzycieli sprzedać bądź zlikwidować aktywa

trwałe, wyprzedać zapasy magazynowe, oraz podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania

spółki.


Mając powyższe na względzie Zarząd Spółki załącza kompletne zestawienie gospodarki

finansowej w postaci: sprawozdania finansowego wnosząc o jego zatwierdzenie i przyjęcie

oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu w osobie Ireneusza Sroki.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
2,8
1,2
-57,1
Net sales Indicator description
3,4
-59,6
Liabilities and provisions Indicator description
1,8
1,7
1,6
-8,6
Equity Indicator description
1,2
0,9
0,6
-29,7
Total assets Indicator description
2,9
2,6
2,2
-16
Depreciation Indicator description
0,1
-9,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
-16,1
Gross profit / loss Indicator description
0
-0,2
-0,3
-12,3
EBITDA Indicator description
0,1
179,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
112,2
Current assets Indicator description
2,1
1,9
1,5
-16,9
Net profit / loss Indicator description
0
-0,2
-0,3
-12,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
2,9
-26,4
-42,2
-15,8
Return on sales (ROS) Indicator description
1
-8,6
-22,6
-14
Equity ratio Indicator description
39,8
35
29,3
-5,7
EBITDA margin Indicator description
3
4,6
Gross profit margin Indicator description
1
-8,6
-22,6
-14
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
186
104
Current ratio Indicator description
1,2
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download odt

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector