KLUBBEN POLSKA SP Z O O
Ul. Toruńska 12, 86-005 Ciele
TAX ID9532471466
Phone+48523456603
Rate company:
ALEO.com Companies Remaining categories Online shops Profile of company KLUBBEN POLSKA SP Z O O
KLUBBEN POLSKA SP Z O O
TAX ID9532471466
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Toruńska 12, 86-005 Ciele

Phone number

+48523456603

Website

www.poolexpert.pl

About us

This text has been translated automatically

KLUBBEN Polska is a daughter company of KLUBBEN AS, operating on the Norwegian market since 1976. The KLUBBEN International concern, besides Norway and Poland, also operates in Sweden and Finland, while preparing itself for expansion into new markets. Established in 2004, the Polish branch first under the name SWIMSHOP Polska for the first few years of its activity managed to gain the position of the undisputed leader in the segment of specialist equipment for professional swimming, then after changing the name to KLUBBEN Poland the company's range has expanded to include comprehensive fitness club equipment and therapies and rehabilitations. At the same time, the department devoted to triathlon and long-distance swimming developed as well as - as a separate department - the POOLexpert brand focused on the sale of swimming pools and their equipment for installation companies and pool contractors. Recently, the portfolio of our brands has been joined by KLUBBEN Academy - an elite training organization of fitness instructors and physiotherapists in terms of concepts for which our company has exclusivity in Poland. We are a partner and distributor of many key brands in particular segments. In 2012, the Polish branch took up a new headquarters in Ciel near Bydgoszcz - KLUBBEN Business Park, next to a modern logistics center and office and training and conference facilities for all company departments, offers the possibility of presenting spa and wellness products distributed by the company (two outdoor pools, indoor swimming pool, spa bath, sauna) with sanitary facilities dedicated to our clients. We invite you to visit our websites, our profiles on social media, as well as direct contact and cooperation with individual departments of our company.

Activity type

wholesaler, distributor

Register Data

Full name

KLUBBEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TORUŃSKA 12, 86-005 CIELE

NIP

9532471466
Copy

REGON

093171077
Copy

KRS

0000193380
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-05-10

Register Address

UL. TORUŃSKA 12, 86-005 CIELE

Date of registration in KRS

2004-02-06

Date of commencement of economic activity

2004-02-06

Act signature

BY.XIII NS-REJ.KRS/3615/22/153

Website

www.poolexpert.pl

Pkd codes

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

62.01 - Computer programming activities

63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals

93.1 - Sports activities

93.2 - Amusement and recreation activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Marit Gullikstad Stenersen
Member Of The Board
Maciej Bartłomiej Kinal
Chairman Of The Board, 42 years old
Lars Heggelund
Member Of The Board
shareholders
Maciej Bartłomiej Kinal

49.48% 48 udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000 złotych

KLUBBEN A.S.

50.52% 49 udziały o łącznej wartości 24500 zł

proxies
Anna Karolina Adamska Kinal
spontaneous, 43 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

WPROWADZENIE


Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Jednostki w roku obrotowym w szczególności przedstawia:

     •podsławowe informacje o Jednostce (m.in. ogólne cele i strategię firmy oraz wpływ na nią struktury

     całego sektora),

     •dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do kierowania

     Jednostką,

     •analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także

     identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,

     •porównanie obecnej sytuacji Jednostki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich

     okresach,

     •akłualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu — ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe

     czynniki sukcesu.


 I.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH

      DZIAŁÓW


Klubben Polska Sp. z o.o. posiada jeden oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej natomiast nie posiada

oddziałów, placówek organizacyjnych oraz przedstawicielstw poza jej terytorium.


Organizacyjnie w Jednostce funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy sprzedaży: wyposażenie dla

pływaków i triathlonistów, sprzęt rehabilitacyjny/fitness, wyposażenie basenów i pływalni, systemy pomiaru czasu

i wizualizacji wyników w sporcie.


II.    ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2018r.


      Zgodnie z (ad. 231, art. 228) Kodeksu Handlowego. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

które podjęło następujące uchwały:

     •nr .2/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.,

     •nr .3/2019. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,

     •nr .4/2019. - w sprawie pokrycia straty za rok 2018.,

     •nr . 5/2019- w spawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z rok 2018.,

     •nr. 6/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,

     •nr. 7/2019 - w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium za rok 2018.,

     •Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2018r. do KRS następujące dokumenty:

bilans i rachunek wyników za 2017r.,


III.  WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW I AKCJIIII.1. STRUKTURA KAPITAŁU


                 Lista udziałowców na dzień 31.12.2018r.

[TABELA]


IV.   SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI

    Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności i sytuacji Jednostki.


IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (Z

    PODZIAŁEM NA LATA 2014-2018 )

[TABELA]


    Jak wynika z powyższego zestawienia - w roku obrotowym 2018- nastąpił spadek przychodów. Spadek

przychodów ze sprzedaży w 2018 vs 2017 wynika głównie ze znacznie mniejszej ilości realizacji dużych

projektów na basenach publicznych. Różnica w tym segmencie sprzedaży wynosi około 800 tys zł, Spółka nie ma

wpływu na to kiedy oraz jak będą realizowane inwestycje przez Urzędy Miast. Dodatkowo brak sprzedaży

nieruchomości w Warszawie znacząco ograniczył możliwości marketingowe Spółki i planowane inwestycje (salon

pokazowy wanien SPA). Konieczność utrzymywania lokalu w Warszawie przekłada się też na mniejszą obsadę

handlową a co za tym idzie mniejsze przychody. W 2018 roku pojawiły się perturbacje w związku z kluczowym


dostawcą dla jednego z działów. W pierwszym kwartale roku została nam oznajmiony nowy sposób dystrybucji

produktów co przełożyło się na pogorszenie się naszych warunków handlowych oraz wzrost cen dla klientów

(+100%). Efektem takiego, niezależnego od Klubben Polska, działania dostawcy spowodował znaczący spadek

sprzedaży. W dalszej części roku Spółka musiała poświęcić dużo czasu oraz środków na wprowadzenie i

wypromowanie produktów zastępczych.


IV2. POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 227.927,40 wynikają głównie z otrzymanych

dofinansowań.

Dotacje to wartość 4.500,00 wynika z otrzymanych dofinansowań PFRON do wynagrodzeń pracowników

niepełnosprawnych.

Natomiast wartość 223.427,40 wynika głównie ze sprzedaży środka trwałegoIV.3. GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW

  •   Koszty rodzajowe

[TABELA]


Na wzrost w pozycji wynagrodzenia oraz świadczeń na rzecz pracowników głównie wpłynęła rotacja pracowników do

oddziału w Warszawie, Katowicach oraz w głównej siedzibie w Ciału.


Na spadek w pozycji usługi obce głównie miały wpływ wykupy usług związanych z leasingiem sprzętu komputerowego oraz

hali namiotowej.


Na wzrost amortyzacji wpływa zakup środków trwałych ( komputery, oprogramowanie ).IV.4. UZYSKANA RENTOWNOŚĆ


   Rok obrotowy był kolejnym, 14 rokiem funkcjonowania Jednostki. Uzyskano następujące wskaźniki

rentowności:


 1.Marże na sprzedaży towarów 39,02 %


IV.5. GŁÓWNE POZYCJE ZOBOWIĄZAŃ


   Głównymi pozycjami zobowiązań na koniec roku obrotowego są bieżące , w tym:


   •VAT - kwota zł 128.284,68 zł.; zapłacono w terminie

   •podatek dochodowy od pracowników stałych - kwota zł 14.198,OOzł; zapłacono w terminie

   •ZUS 20.363,94 zł ; zapłacono w terminie


   Oraz zobowiązania kredytowe

       •Zobowiązania długoterminowe            1.804.327,32

       •Zobowiązania wobec jednostek powiązanych      819.899,45


   I zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy      848.852,68
IV.6. MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE JEDNOSTKI


   Na ostatni dzień roku obrotowego Jednostka dysponowała następującymi środkami pieniężnymi :


   •środkami na rachunkach bankowych                    18.317,97

   •środkami pieniężnymi w kasie                  7.105,03

Razem:                                 25.423,00
IV.7. WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO ORAZ JEGO PRZEWIDYWANY

   (PROPONOWANY) PODZIAŁ


Niestety odnotowaliśmy za rok obrotowy 2018 ujemny wynik finansowy w kwocie

187.824,29 zł. Na ujemny wynik finansowy składają się głównie dwa czynniki. Jest to spadek sprzedaży oraz

wysokie koszty finansowe.V.  STAN I KIERUNKI ZMIAN W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI W

   SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO; PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU

   JEDNOSTKIVI. ZAMIERZONE KIERUNKI INWESTOWANIA (CELE, NAKŁADY, EFEKTY)

Głównym celem Spółki w kolejnym roku będzie odzyskanie stabilnej pozycji w sferze sprzedaży internetowej po

wdrożeniu nowej strony internetowej oraz wypromowaniu marki Klubben. Dalszy rozwój sklepu internetowego

będzie polegał na integracja z największymi marketplace w Polsce - Allegro, Emag, Empik. Ponieważ rynek

ecommerce jest coraz bardziej zdominowany przez duże platformy sprzedażowe - Allegro (37% rynku

ecommerce, 63% udziału w segmencie sport i wypoczynek), Empik (4 mln użytkowników miesięcznie). Spółka

planuje na koniec maja zakończenie prac związanych z integracją jej systemu sprzedażowego z powyższymi

platformami. Pozwoli to na dotarcie do znacznie większego grona klientów i zwiększenie tym samym przychodów.

Optymalizacja SEO: Spółka planuje dalsze prace w związku z widocznością w przeglądarce Google. Wzrost

ruchu organicznego wraz z utrzymaniem poziomu konwersji przyczyni się w wzrostu przychodów. W roku 2018

zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży produktów z naszej oferty produktów do integracji sensorycznej

(73 tys netto w 2017 vs 175 tys netto w 2018). W związku z tym postanowiliśmy utworzyć nową kategorię w

sklepie internetowym i znacząco poszerzyć ofertę z tego segmentu. Do końca kwietnia w naszej ofercie pojawi

Się 200 nowych produktów co przełoży się na jeszcze większy wzrost przychodów w tej kategorii. Spółka posiada

obecnie 75 klientów z sektora b2b (składający zamówienia cyklicznie), którzy wygenerowali 0.8 mln przychodów

w 2018 roku. Obecnie zamówienia obsługiwane są ręcznie przez dział handlowy co jest procesem

czasochłonnym i uciążliwym dla naszych klientów. Wprowadzenie platformy b2b, która zautomatyzuje proces

składania zamówienia pozwoli działom handlowym na skupieniu się na pozyskiwaniu nowych klientów. Strona dla

b2b to obecnie standard i brak takiego rozwiązania powoduje, że część potencjalnych klientów nie decyduje się

na podjęcie współpracy. W roku 2019 planujemy osiągnięcie przynajmniej 1 mln zł przychodów z tej grupy

odbiorców Kolejnym etapem rozwoju działania w segmencie b2b będzie umożliwienie współpracy z naszą Spółką

na zasadzie dropshippingu. Przystąpimy do tych prac po wdrożeniu platformy b2b. Możliwość eksportu aktualnej

bazy produktowej (stany magazynowe) poprzez plik csv lub API i integrację z popularnymi na polskim rynku

typami sklepów internełowych np. Prestashop, woocomerce, SAAS (skyshop, idosell, iai etc.) pozwoli na

wprowadzenie naszej oferty do wielu nowych klientów. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużej przewagi

konkurencyjnej na rynku w każdym segmencie oferowanych przez nas produktów - obecnie żaden konkurent nie

oferuje sprzedaży sprzętu pływackiego i rehabilitacyjnego w modelu dropshippingowym.
VI. SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI


VII. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI


   Kierunki działania Jednostki wytycza i nadzoruje ich realizację powołany przez Zgromadzenie

Wspólników Prezes Zarządu w osobie Pana Macieja Kinala.


VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA; KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW.


   Zespół Jednostki składa się obecnie z 13 osób, w tym 5 kobiet. Większość pracowników posiada

wykształcenie wyższe lub jest w trakcie jego zdobywania. Warunkiem rozwoju zawodowego pracowników jest

znajomość języków obcych oraz technik sprzedaży.


ZAKOŃCZENIE


   Według wstępnych planów finansowych nasz łączny budżet na rok następujący po roku obrotowym

może zamknąć się po stronie:

   • przychodów - kwotą ok 7 380 000 zł,

   • kosztów - kwotą ok. ok 7 268 000 zł.Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Jednostki w dającym się

przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector