ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle maintenance services Profile of company KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TAX ID9571062016
KRS0000625647
No opinion. Add your first review

address

UL. RZEMIEŚLNICZA 9 / 16, 81-855 SOPOT
Revenue in 2019 year
12,348,833 PLN
Financial ranking position
23 / 189
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RZEMIEŚLNICZA 9 / 16, 81-855 SOPOT

NIP

9571062016
Copy

REGON

221558828
Copy

KRS

0000625647
Copy

Legal form

limited partnership

Register Address

UL. RZEMIEŚLNICZA 9 / 16, 81-855 SOPOT

Date of registration in KRS

2016-07-01

Date of commencement of economic activity

2016-07-01

Act signature

GD.VIII NS-REJ.KRS/541/22/198

Pkd codes

33.15.Z - Repair and maintenance of ships and boats

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.99 - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20 - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

64.19 - Other monetary intermediation

64.92 - Other credit granting

68.20 - Rental and operating of own or leased real estate

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
OŚWIADCZENIA W IMIENIU JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TJ. KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE SĄ SKŁADANE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PODMIOTU UJAWNIONYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (NUMER KRS: 000591129)
shareholders
Anna Maria Filbrandt
Mateusz Jakub Marciniak
Piotr Robert Górewicz
Zbigniew Krzysztof Piórek

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK ZAKOŃCZONY

  31.12.2017

 KIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie

przy ul. Rzemieślniczej 38116.

 Spółka powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 i nas. Kodeksu

Spółek Handlowych, Spółki KIM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą

w Sopocie w Spółkę Komandytową.

 Przekształcenie w Spółkę Komandytową dokonane zostało na podstawie uchwały

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przekształcanej spółki-KIM Spółka z

Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie z dnia 14 czerwca 2016 roku,

przed notariuszem Pawłem Żmuda-Trzebiatowskim, prowadzącego kancelarię

notarialną w Poznaniu, przy ul. Kazimierza Puławskiego 28/3, rep. A nr 2995/2016

 Zgodnie z umową spółki, kapitał zakładowy wynosi 600.000,00 zł. i dzieli się na

300 udziałów o wartości 500,00 zł kaidy .

Struktura własności opisana w księdze udziałów przedstawia się następująco :

- Krystian Nowicki posiada 298 udziałów po 500,00 zł kaidy, o łącznej wartości

149.000,00 zł.,

- Mateusz Marciniak posiada 1 udział po 500,00 zł kaidy, o łącznej wartości

500, 00zł,

-KIM Sp. z o.o. posiada 1 udział po 500,00 zł. kaidy, o łącznej wartości 500,00 zł..

W roku obrotowym Spółka dokonała umorzenia 900 udziałów własnych.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest kaidy z

członków zarządu samodzielnie.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień

Umowy Spółki.

KIM spółka z o.o. Sp. Komandytowa została wpisana do krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,

na podstawie postanowienia z dn 01.07.2016 roku , pod numerem KRS 0000625647.


Przedmiotem działalności spółki jest naprawa i konserwacja statków i łodzi.


W roku obrotowym Spółka rozwiązała rezerwę na udzielone gwarancje Spółce MAR-

TOM w kwocie 200.000,00.


W minionym roku obrotowym Spółka zatrudniała(stan na 31.12.2017) 19 osób.


Za okres 01.01.2017-31.12.2017 zysk netto wyniósł      1.839.181,13 zł

Przychody ze sprzedaży za okres sprawozdawczy wyniosły:  4.928.956,48 zł

Przychody ogółem za okres sprawozdawczy          5.207.469,52 zł

Koszty działalności operacyjnej za okres sprawozdawczy   3.275.287,87 zł

Koszty ogółem za okres sprawozdawczy            3.368.288,39 zł


Sprawozdanie finansowe Jednostki KIM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa za rok obrotowy kończący się 31.12.2017


II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd

Jednostki KIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przedstawia

sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2017, na które składa się :

■ Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017,

■ Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017-31.12.2017,

■ Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres

objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy

o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz

wynik finansowy.

Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym - w bilansie, rachunku zysków

i strat oraz informacji dodatkowej - zostały wyrażone w polskich złotych.


Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Vehicle maintenance services
Position (Net profit / loss)
2
/ 189
Position (Revenue)
23
/ 189
Generated 237 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
4,9
5,7
12,3
117,9
Liabilities and provisions Indicator description
1
1,1
1,4
24,3
Equity Indicator description
2,4
2,9
5,4
86,2
Total assets Indicator description
3,4
4
6,8
69,2
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
7,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,1
0,2
102,3
Gross profit / loss Indicator description
1,8
1,8
4,3
139,8
EBITDA Indicator description
2
1,9
4,4
131,4
Net profit / loss Indicator description
1,8
1,8
4,3
139,8
Current assets Indicator description
2,8
3,5
6,4
82,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,8
1,8
4,3
140,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
77,3
61,7
79,4
17,7
Return on sales (ROS) Indicator description
37,3
31,8
35
3,2
Equity ratio Indicator description
70
72,6
79,8
7,2
EBITDA margin Indicator description
39,8
33,9
36
2,1
Gross profit margin Indicator description
37,3
31,8
35
3,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
76
71
41
-30
Current ratio Indicator description
2,8
3,2
4,7
1,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-0
-0,1
-0,1
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 30-04-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 30-04-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 30-04-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector