ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Recreation and entertainment E-books and books Profile of company INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5260301066
KRS0000120688
Share capital240,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOCHANOWSKIEGO 47 / 43, 01-864 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOCHANOWSKIEGO 47 / 43, 01-864 WARSZAWA

NIP

5260301066
Copy

REGON

010042887
Copy

KRS

0000120688
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOCHANOWSKIEGO 47 / 43, 01-864 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-07-12

Date of commencement of economic activity

2002-07-12

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/55283/21/368

Pkd codes

58.11.Z - Book publishing

18.11.Z - Printing of newspapers

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

18.14.Z - Binding and related services

18.20.Z - Reproduction of recorded media

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.61.Z - Retail sale of books in specialised stores

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

58.29.Z - Other software publishing

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.20.Z - Photographic activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Ryszard Cota
Chairman Of The Board, 68 years old
Jerzy Osuch
Vice President, 77 years old
shareholders

47.5% 228 udziałów o łącznej wysokości 114.000 zł.

52.5% 252 udziały o łącznej wysokości 126.000 zł.

BOARD OF DIRECTORS
Bolesław Pankiewicz
75 years old
Emil Wiktor Wolski
84 years old
Krzysztof Tuszyński
58 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI „INFO-EKSPERT” Sp. z o.o.

ZA 2019 ROK

I Podstawowe informacje o Spółce

1. Założenie Spółki

INFO-EKSPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w dniu 17.12.1992 roku. Przedmiotem działalności Spółki

jest tworzenie baz danych pojazdów, wydawanie książek, broszur, oraz tworzenie i dystrybucja aplikacji komputerowych przeznaczonych do wycen i prognozowania wartości

pojazdów samochodowych.

2. Kapitały Spółki

2.1 Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 wynosi 240.000,00 zł i dzieli się na 480 udziałów po 500 zł każdy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- 252 udziałów posiadało Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

- 228 udziałów posiadała Spółka Akcyjna Eksperci Techniczno – Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy-PZM”.

2.2 Spółka posiada kapitał rezerwowy, którego wartość na koniec 2019 roku wynosiła 16.682.001,72 zł ( wzrost o 6,44 %)

3. Majątek Spółki

3.1 Majątek trwały (aktywa trwałe) Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił 1.682.220,76 zł (w

2018 r. 1.784.129,63 zł)

3.2 Majątek obrotowy(aktywa obrotowe)Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił 19.142.363,92zł (w 2018 r. 17.432.900,74 zł)

4. Siedziba Spółki

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w lokalu o pow. 518,84 m2, przy ulicy Kochanowskiego 47 lok 43 w Warszawie.


II Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

[ZESTAWIENIE]


2. Przychody Spółki

W okresie 2019 roku Spółka osiągnęła następujące przychody:

- ze sprzedaży 8.820.410,69 (8.334.192,16 w 2018 r. – wzrost o 5,83 %)

- z odsetek od kapitałów zdeponowanych w banku i udzielonych pożyczek 218.664,56 (197.023,89 w 2018 r. – wzrost o 10,98 %)


- pozostałe przychody operacyjne 2.733,51

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00

b) inne przychody operacyjne 2.733,51 ( 8.559,90 w 2018 r. – spadek o 68,07 % )

Ogółem przychody osiągnęły: 9.041.808,76 (8.539.775,95 w 2018 r. – wzrost o 5,88 % )

3. Koszty Spółki

a) koszt sprzedanych produktów łącznie z kosztami ogólnymi wyniósł: 6.545.674,78

(6.323.062,80 w 2018 r. – wzrost o 3,52 %)

b) koszty pozostałych typów działalności:

- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe 26.312,51

(34.710,69 w 2018 r. – spadek o 24,19 %)

4. Zysk Spółki

Zysk wyniósł:

- brutto: 2.469.821,47

(2.182.042,46 w 2018 r. – wzrost o 13,19 % )

- netto: 1.999.112,47

(1.767.306,46 w 2018 r. – wzrost o 13,12 % )

5. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne

a) saldo środków pieniężnych wyniosło na koniec 2019 roku: 18.381.675,67

(16.521.217,18 w 2018 r. – wzrost o 11,26 % )

6. Podstawowe wskaźniki w porównaniu do 2018 r. – zestawienie:

- przychody ogółem + 5,88 %

- koszty sprzedanych produktów + 3,52 %

- zysk brutto + 13,19 %

- zysk netto + 13,12 %

III Działania Spółki „INFO-EKSPERT” w 2019 roku

W ramach podstawowej działalności Spółka w 2019 roku prowadziła sprzedaż aplikacji jednostanowiskowych, serwerowych i internetowych do wycen pojazdów – pod nazwą

Komputerowy System INFO-EKSPERT (KSIE), w tym wersji internetowych pod nazwą INFO-AUTO-NET i INFO-PLUS NET oraz sprzedaż baz danych pojazdów i

Komputerowego Systemu INFO-PROGNOZA. Kontynuowana była także przez cały rok sprzedaż miesięczników „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe”,

Podstawowe działania spółki w 2019 roku obejmowały prowadzenie badań i analiz cen pojazdów, uzupełnianie baz danych o parametry wprowadzanych pojazdów do sprzedaży,

oraz modyfikowanie wewnętrznych aplikacji i systemów informatycznych służących do produkcji baz danych pojazdów. Komputerowy System INFO-EKSPERT rozbudowywany

był stale o dodatkowe funkcjonalności. Spółka prowadziła współpracę z firmami AUDATEX, DAT oraz SAMAR w celu wspólnego doskonalenia współdziałania systemów

w zakresie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy programami.

Spółka na bieżąco uzupełniała bazy danych o wyposażeniu i kosztach użytkowania pojazdów. Dla klientów instytucjonalnych indywidualnie dostosowywano

oprogramowanie INFO-EKSPERT, do współpracy z wewnętrznymi systemami informatycznymi tych klientów. Prowadzono intensywne działania w celu powiększenia

sprzedaży baz danych i aplikacji wartości rezydualnych pojazdów w sektorze firm leasingujących i wynajmujących pojazdy.

Sprzedaż oprogramowania komputerowego oraz baz danych w okresie 2019r. wyniosła 8.039.440,07 zł tj. wzrost w stosunku do 2018r. o 5,13%.

Nastąpił również wzrost sprzedaży internetowej do kwoty 418.185,50 zł (w tym sprzedaży SMS do kwoty 5.090,85 zł) tj. o 44,07 %.

W roku 2019 utrzymano sprzedaż wydawnictw książkowych na poziomie 213.613,35 złotych ale jest to o 11,89 % mniej niż w roku 2018. Zarząd stale monitoruje opłacalność

utrzymania wydawnictw książkowych. Spółka, kontynuowała działania reklamujące i promujące swoje produkty w wydawnictwach motoryzacyjnych oraz na targach i

konferencjach motoryzacyjnych. W ramach współpracy ze środkami masowego przekazu kontynuowana była współpraca z czasopismami motoryzacyjnymi m.in. Motorem, Flotą,

Menadżerem Floty, ATR i innymi wydawnictwami motoryzacyjnymi zajmującymi się sprawami eksploatacji i dystrybucji pojazdów samochodowych.

Spółka prowadziła windykację należności za lata 2017-2019. Wystawiono ok. 400 monitów i wezwań do zapłaty. Znaczną część tych należności udało się wyegzekwować.

Należności z roku 2017 i 2018 były systematycznie egzekwowane poprzez wysyłanie wezwań, wyjaśnienia telefoniczne, a w stosunku do odmawiających zapłaty

wstrzymywanie wysyłek książek i aktualizacji programów po upływie dwóch miesięcy od terminu płatności. Kontynuowano windykację należności w ramach umowy o współpracy

z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Działania te spowodowały rozliczenie należności za rok 2017, według stanu księgowego na dzień 10

marca 2020r., do kwoty 6.917,80 zł.(0,09% sprzedaży w 2017r.), oraz za rok 2018 do kwoty 6.454,77 zł.(0,08% sprzedaży w 2018r.).Należności z 2019 roku na dzień 10 marca 2020r. wynoszą 17.301,71 zł.(0,20% sprzedaży w 2019r.). W 2020 roku będą kontynuowane działania windykacyjne dotyczące

tych należności.

IV Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

W 2020 roku Spółka INFO-EKSPERT będzie kontynuować działania zmierzające do utrzymania i podwyższenia jakości oferowanych wydawnictw, oraz Komputerowego

Systemu INFO-EKSPERT. Szczególnie istotne będzie pozyskiwanie nowych Klientów z firm posiadających floty pojazdów, z firm prowadzących usługi rzeczoznawstwa

samochodowego oraz handlu pojazdami. Prowadzone będą prace zmierzające do utrzymania i podwyższenia jakości aplikacji INFO-EKSPERT do szacowania wartości

rezydualnych pojazdów oraz określania kosztów użytkowania pojazdów.

Kontynuowane będą prace zmierzające do rozszerzenia funkcjonalności sprzedawanych aplikacji komputerowych. Kontynuowana będzie modernizacja

oprogramowania komputerowego w firmie w celu unowocześnienia technologii produkcji baz danych pojazdów a tym samym wydawnictw książkowych i programów

komputerowych.

W ocenie Zarządu obecna sytuacja finansowa i rynkowa Spółki nie stwarza zagrożeń do dalszego kontynuowania działalności.

V Kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego firmy

Na koniec roku majątek trwały Spółki stanowiły:

1. Środki trwałe: brutto netto

- własność lokalu (w Warszawie 2.420.945,88 1.538.269,28 ul. Kochanowskiego 47, lok. 43)

- miejsca postojowe 87.600,00 67.014,00

- zespoły komputerowe 213.079,11 914,32

- sprzęt peryferyjny 33.097,65 0,00

- sieci komputerowe 102.630,68 6.545,96

- centrale telefoniczne 20.997,19 7.217,69

- samochody: 159.466,57 0,00

a) samochód VOLKSWAGEN TOURAN 91.980,50 0,00

b) samochód VOLKSWAGEN CADDY 67.486,07 0,00

- aparaty pomiarowe 2.970,00 0,00

- projektory multimedialne 6.471,61 0,00

- urządzenia techniczne 5.598,00 0,00

- inne środki trwałe (wyposażenie meble

sprzęt biurowy) 63.309,98 3.100,00

_________ ________

Razem 3.116.166,67 1.623.061,252. Wartości niematerialne i prawne

brutto netto

- programy komputerowe 1.015.771,15 59.159,51

- zaliczki na programy komputerowe 0,00 0,00

Razem: 1.015.771,15 59.159,51

W 2020 roku spółka przewiduje kontynuację modernizacji posiadanego wyposażenia informatycznego stanowisk pracy.

VI Sytuacja kadrowa

Spółka zatrudniała w 2019 roku na dzień 31 grudnia 25 osób.

VII Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

Zarząd Firmy „INFO-EKSPERT” wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za 2019 rok

w kwocie złotych:

- na dywidendy dla wspólników 758.640,00 zł

- na zasilenie kapitału rezerwowego 1.240.472,47 zł


Warszawa, dnia 25 marca 2020 roku


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
7,7
8,3
8,8
5,8
Liabilities and provisions Indicator description
1,5
1,5
1,9
23,9
Equity Indicator description
16,6
17,7
18,9
7
Total assets Indicator description
18,2
19,2
20,8
8,4
Cash and cash equivalents Indicator description
15,1
16,5
18,4
11,3
Gross profit / loss Indicator description
1,6
2,2
2,5
13,2
Current assets Indicator description
16,3
17,4
19,1
9,8
Net profit / loss Indicator description
1,3
1,8
2
13,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,5
2
2,3
13,4
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
17
21,2
22,7
1,5
Equity ratio Indicator description
91,5
92
90,9
-1,1
Gross profit margin Indicator description
21,4
26,2
28
1,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
73
67
79
12
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector