ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
TAX ID7010273571
KRS0000462476
Share capital17,900,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PUŁAWSKA 2, 02-566 WARSZAWA
Revenue in 2020 year
60,000 PLN
Financial ranking position
5952 / 6751
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PUŁAWSKA 2, 02-566 WARSZAWA

NIP

7010273571
Copy

REGON

142734077
Copy

KRS

0000462476
Copy

Legal form

partnership limited by shares

Register Address

UL. PUŁAWSKA 2, 02-566 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-05-17

Date of commencement of economic activity

2013-05-17

Act signature

RDF/348473/21/603

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities

43.3 - Building completion and finishing

46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco

49.4 - Freight transport by road and removal services

64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.3 - Real estate activities on a fee or contract basis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityCOMPLEMENTARIES REPRESENTING THE COMPANY
representation type
KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.\nPRAWO DO USTANAWIANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE DZIAŁAJĄCY DWUOSOBOWO.\nSPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\nDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.\nPREZESEM ZARZĄDU JEST DARIUSZ GRABOWSKI, PESEL 69032108812 WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST ADAM SADOWSKI, PESEL 74111602718.
proxies
Sylwia Elżbieta Kańkowska
spontaneous, 43 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GREEN HOUSE DEVELOPMENT I 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ZA ROK OBROTOWY 2018


Zarząd komplementariusza GREEN HOUSE DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA przedstawia sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.


I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE


1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE


Pełna nazwa: Green House Development I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Siedziba Spółki: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa


2. REJESTRACJA


Green House Development I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna powstała 30.04.2013 r. W dniu 17.05.2013 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Spółka Green House Development I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą Green House Development I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Uchwała została podjęta przez zebranie Wspólników w dniu 30 kwietnia 2013 roku, Rep. A nr 1583/2013. 


Numer KRS: 0000462476

NIP: 7010273571

REGON: 142734077


Przedmiotem przeważającym działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z.


3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ORGANÓW SPÓŁKI


Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych spółki uprawniony jest komplementariusz spółki samodzielnie. Komplementariuszem jest Green House Development I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka reprezentowana jest przez każdego z Członków Zarządu samodzielnie. W skład Zarządu komplementariusza wchodzą:

- Adam Sadowski – Wiceprezes Zarządu,

- Dariusz Grabowski – Prezes Zarządu.4. STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁKI


Na dzień 31.12.2018 roku kapitał podstawowy Spółki wynosi 17 900 000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset złotych).


Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2018r.:


Lp. Akcjonariusz Wartość akcji Udział w zysku

1. Adam Sadowski 5 100 000,00 49,00 %

2. Dariusz Grabowski 5 100 000,00 49,00 %

3. Green House Development I Sp. z o. o. 7 700 000,00 2 %


II. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM 2018

Nie wystąpiły.III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2018, 

DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Spółka odstąpiła od realizacji inwestycji w Zakopanem. W marcu 2019 roku podpisała przedwstępną umowę sprzedaży gruntu.


IV. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI


W przyszłych okresach przewidywane jest kontynuowanie dotychczasowej działalności Spółki. 


V. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU


Z uwagi na charakter działalności Spółka nie prowadzi istotnych prac badawczo- rozwojowych.


VI. AKTUALNA I PRZEWIDYWALNA SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTKI


Spółka zamknęła rok obrotowy zyskiem netto w kwocie 836 345,78 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 78/100) oraz sumą bilansową na poziomie 22 849 017,85 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemnaście złotych 85/100).

Spółka postanawia wypracowany zysk netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.


VII. INFORMACJA O NABYCIU PRZEZ JEDNOSTKĘ AKCJI WŁASNYCH


W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie nabyła akcji własnych.


VIII. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH


Spółka nie posiada oddziałów.


IX. INFORMACJA O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYK


Ryzyka rozpoznawane przez Spółkę to: ryzyko stóp procentowych oraz ryzyka związane ze zmianami regulacji prawnych.


Ryzyko stóp procentowych

Spółka posiada zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, należności z tytułu udzielonych pożyczek, dla których odsetki liczone są na bazie stałej stopy procentowej. Zmiana stóp procentowych wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów i przychodów finansowych, a tym samym na wynik finansowy Spółki. W ocenie Spółki nie ma potrzeby dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego rodzaju ryzyka.


Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić pewne ryzyko w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany te mogą mieć wpływy na otoczenie prawne działalności i na wyniki finansowe Spółki. Ponadto mogą stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa.

Podstawą działalności deweloperskiej są decyzje administracyjne wymagane w związku z obecnie prowadzonymi lub przyszłymi projektami. Nieuzyskanie zezwoleń, zgód, pozwoleń lub też nieuzyskanie ich w terminie może negatywnie wpływać na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia obecnych oraz nowych projektów deweloperskich przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą tym samym mieć wpływ na przepływy finansowe i całą prowadzoną działalność.Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.


Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
Renovation and building services
Position (Net profit / loss)
1751
/ 6751
Position (Revenue)
5952
/ 6751

Voivodeship
Masovian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
3311
/ 11760
Position (Revenue)
10779
/ 11760
Generated 3 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
3,9
0,1
-98,5
Liabilities and provisions Indicator description
2,6
0,9
0,9
-0,3
Equity Indicator description
20,2
20,8
21,2
2,3
Total assets Indicator description
22,8
21,6
22,1
2,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
1,6
0,1
0,1
114,3
Gross profit / loss Indicator description
0,8
0,5
0,5
-8,4
EBITDA Indicator description
-0,1
-0,2
-0,3
-71,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
-0,2
-0,3
-71,4
Current assets Indicator description
5,4
1,6
1,3
-21,1
Net profit / loss Indicator description
0,8
0,5
0,5
-8,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
4,1
2,5
2,3
-0,2
Return on sales (ROS) Indicator description
25 717,6
13,4
803,7
790,3
Equity ratio Indicator description
88,6
96
96,1
0,1
EBITDA margin Indicator description
-2359,8
-5,1
-574,8
-569,7
Gross profit margin Indicator description
25 717,6
13,4
803,7
790,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
256 647
80
5244
5164
Current ratio Indicator description
2,4
1,9
1,5
-0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-13,2
0,2
0,3
0,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector