POL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.AKACJOWA 1, 08-103 STARE IGANIE
TAX ID8212647101
Phone+48 25 307 00 90
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Metal constructions Profile of company POL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8212647101
KRS0000622690
Share capital1,110,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL.AKACJOWA 1, 08-103 STARE IGANIE

Phone number

+48 25 307 00 90

About us

This text has been translated automatically

We specialize in general contracting of industrial, agricultural and public halls as well as complex steel constructions.

The company is a merger of two companies: POL-MET and GMK. Both entities have been trusted by customers for years and are among the leading manufacturers providing comprehensive services in the field of hall construction and other facilities.

On the market, what distinguishes us above all is the quality and timeliness of implementation. It guarantees many years of experience, knowledge of the industry and, above all, cooperation with top-class specialists.

Our offer includes steel structures, anti-corrosion protection, fire protection, industrial halls, agricultural halls, service and public utility as well as general contracting.

At the investor's request, we deal with the comprehensive implementation of investments in the scope of construction and assembly works, thanks to which the contractor saves time for coordinating the entire project and is certain that the investment will be completed in the expected time and the appropriate standard.

We are a partner you can trust. Check!

Offer

This text has been translated automatically
  • steel structures
  • industrial halls
  • agricultural halls
  • service halls
  • public utility halls

Register Data

Full name

POL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. AKACJOWA 1, 08-103 STARE IGANIE

NIP

8212647101
Copy

REGON

364690209
Copy

KRS

0000962541
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-11-24

Register Address

UL. AKACJOWA 1, 08-103 STARE IGANIE

Date of registration in KRS

2022-03-28

Date of commencement of economic activity

2022-03-28

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/21744/22/688

Pkd codes

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.12.Z - Manufacture of metal elements of building woodwork

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.21.Z - Electrical installation

71.11.Z - Architectural activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA.
MANAGEMENT
Piotr Polkowski
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Piotr Polkowski

50% 11.100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 555.000,00 zł

50% 11.100 udziałów o łącznej wartości 555.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie komplementariusza

z działalności spółki

Pol-Met spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k. za rok 2017


SPIS TREŚCI


1. Dane organizacyjne.

1.1. Spółka.

1.2. Władze Spółki.


2. Działalność Spółki.

2.1. Podstawowe obszary działalności.

2.2. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w 2017 roku.


3. Aspekty finansowe prowadzonej działalności.

3.1. Wynik finansowy.

3.2. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej. 3.3. Aktywa.

3.4. Pasywa,

3.5. Ocena uzyskiwanych wyników.

3.6. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).


4. Istotne zdarzenia w roku obrotowym.

4.1. Zatrudnienie.

4.2. Umowa Spółki.

4.3. Badania i rozwój,

4.4. Inne istotne zdarzenia w roku obrotowym.

4.5. Istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego.


5. Informacja na temat kredytów, potyczek, poręczeń i gwarancji.

5.1. Informacja na temat kredytów.

5.2. Informacja na temat otrzymanych pożyczek,

5.3. Informacja na temat poręczeń. 5.4. Informacja na temat gwarancji.


6. Przyszła sytuacja Spółki.

6.1. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki. 6.2. Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości.

7. Oświadczenie komplementariusza


1. Dane organizacyjne


1.1. Spółka.

Firma: Pol-Met spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Siedziba: Stare Iganie (08-103)

Adres: ul. Akacjowa 1

KRS: 0000622690

NIP: 8212647101

REGON: 364690209

W imieniu Spółki działa:

Zarząd Komplementariusza, którym jest spółka Pol-Met sp z o.o. Prezesem zarządu komplementariusza jest Piotr Polkowski.


Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622690.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej POL-MET spółka cywilna, na mocy uchwały Wspólników tej spółki Piotra Polkowskiego oraz GMK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krzymoszach prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej POL-MET s.c. Uchwała ta została powzięta w dniu 02 czerwca 2016 roku i zaprotokołowana przez Krzysztofa Nurkowskiego Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa spółka cywilna, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, za numerem Repertorium A 8865/2016.


1.2. Władze Spółki.

Zarząd Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Komplementariuszem Spółki jest Pol-Met sp. z o.o. z siedzibą w Krzymoszach (Krzymosze 56, 08-140 Mordy; KRS: 379266; REGON: 142472134). W skład Zarządu Komplementariusza wchodzi Pan Piotr Polkowski, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.


2. Działalność spółki.

2.1. Podstawowy obszar działalności.

Główny przedmiot działalności Spółki obejmuje realizację produkcję konstrukcji metalowych i ich części.


W roku obrotowym 2017 działalność Spółki ograniczała się do działalności związanej z produkcją konstrukcji metalowych i ich części.


2.1 Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w 2017 r., a także po jego zakończeniu.

Wyznaczony przez Zarząd Komplementariusza kierunek działania był realizowany w roku 2017 i będzie realizowany w kolejnych latach.


3. Aspekty finansowe prowadzonej działalności.

3.1. Wynik finansowy

Rok Obrotowy 2017 r. Spółka zamknęła zyskiem w kwocie 426.356,91 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złote i 91/100.


3.2. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W Roku Obrotowym 2017 Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 15.923.082,06 zł (piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złotych i 06/100).

Koszty działalności operacyjnej w Roku Obrotowym 2017 wyniosły 15,608.117,78 zł (piętnaście milionów sześćset osiem tysięcy sto siedemnaście złotych i 78/100),


3.3 Aktywa

Na dzień 31.122017 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 5.017.530,29 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych i 29/100).

Majątek trwały na dzień 31.12.2017 r. miał wartość netto 729.386,93 zł (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 93/100).

Zgodnie z notą 1, 2 i 3.

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2017 miały wartość 4.288.143,36 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy i 36/100 w tym:

zapasy 2.846.559,66 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 66/100)

należności krótkoterminowe 1.311.989,17 zł (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć i 17/100 — nota 4

inwestycje krótkoterminowe 129.594,53 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 53/100


3.4 Pasywa

Na dzień 31.12.2017 kapitał własny spółki wynosił 1.045.469,33 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć i 33/100) w tym:

kapitał podstawowy 529.034,23 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści cztery i 23/100 — nota 5

kapitał zapasowy 71.650,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt i 00/100)- nota 6

Na dzień 31.122017 r. zobowiązania długoterminowe Spółki wynosiły 0,00 zł (zero złotych)

Na koniec Roku Obrotowego 2017 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły: 3.990.489,15 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 15/100) zgodnie z notą 7


3.5 Ocena uzyskiwanych wyników

Zarząd Komplementariusza ocenia wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy jako zgodne z oczekiwaniami, pracując jednocześnie nad poprawą sytuacji w przyszłości.


3.6 Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) Brak


4. Istotne zdarzenia w roku obrotowym

4.1. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2017 wyniósł 24 osób — nota 8.


4.2. Umowa Spółki

W dniu 16.09.2016 r. za Repertorium A nr 5660/2016 przed Notariuszem Dorotą Ciechomską zmieniono: § 2 pkt. 1 i 2; § 7 pkt. 1; § 8 pkt. 1; § 9 pkt. 1 Umowy Spółki oraz przyjęto nowe brzmienie Umowy Spółki stanowiące jednocześnie tekst jednolity Umowy Spółki.


4.3. Badania i rozwój

W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działania w zakresie badań i rozwoju.


4.4. Inne istotne zdarzenia w roku obrotowym Brak


4.5. Istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego Brak


5. Informacja na temat kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji

5.1. Informacja na temat kredytów.

Na dzień 31.12.2017 kredyt wynosił 329.142,01 zł.


5.2. Informacja na temat otrzymanych pożyczek. W 2017 roku Spółka nie korzystała z pożyczek.


5.3. Informacja na temat poręczeń.

W 2017 roku Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń osobom fizycznym i prawnym.


5.4. Informacja na temat gwarancji. Brak


6. Przyszła sytuacja Spółki.

6.1. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki.

Zarząd Komplementariusza nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie.


6.2. Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości.

Zarząd Komplementariusza przewiduje kontynuację działalności Spółki w następnych latach, gdyż nie są znane okoliczności, które mogłyby istotnie zagrażać kontynuowaniu działalności Spółki.


7, Oświadczenia Komplementariusza.

Komplementariusz Spółki Pol-Met spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. potwierdza, zgodnie z jego najgłębszym przekonaniem i wiedzą, że roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zostało przygotowane w celu prawidłowego i najwierniejszego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego za dany okres, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce. Wszelkie posiadane przez Komplementariusza informacje zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
31,2
20,3
23,3
14,8
Liabilities and provisions Indicator description
7,5
7,8
7,1
-9,8
Equity Indicator description
2,1
2
3,7
90,2
Total assets Indicator description
9,6
9,8
10,8
10,2
Depreciation Indicator description
0,2
0,1
0,2
269,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,6
2,4
307,8
Gross profit / loss Indicator description
1
1,1
2,2
100,4
EBITDA Indicator description
1,3
1,3
2,7
109,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,2
1,2
2,5
102,8
Current assets Indicator description
8,7
8,9
10,2
14
Net profit / loss Indicator description
1
1,1
2,2
100,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
50,4
57,2
60,2
3
Return on sales (ROS) Indicator description
3,3
5,5
9,6
4,1
Equity ratio Indicator description
21,7
20
34,5
14,5
EBITDA margin Indicator description
4,2
6,3
11,5
5,2
Gross profit margin Indicator description
3,3
5,5
9,6
4,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
88
141
111
-30
Current ratio Indicator description
1,2
1,1
1,3
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
0,3
1,9
0,5
-1,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector