Gedeon Richter Polska sp. z o.o.
KS. J.Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
TAX ID5291656994
Rate company:
Gedeon Richter Polska sp. z o.o.
TAX ID5291656994
KRS0000138460
Share capital145,000,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

KS. J.Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Website

www.gedeonrichter.pl

About us

This text has been translated automatically

Gedeon Richter is a global company specializing in healthcare. We find solutions to constantly changing conditions and needs of patients around the world. We provide them with medicines and pharmaceuticals that allow them to live better.

We offer you products in categories; cardiology, gynecology, endocrinology, neurology, infectious diseases, muscular and skeletal system, urology, oncology, gastrology, dermatology, psychiatry.

The production of pharmaceuticals in our plants meets the strictest world standards. We also strictly comply with national laws and regulations, cooperating with local regulators.

We take special care of the quality and safety of our products by meeting all the requirements of Good Manufacturing Practice, as evidenced by our certifications.

Everyone interested in cooperation is encouraged to contact us.

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KS. J.PONIATOWSKIEGO 5, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NIP

5291656994
Copy

REGON

015228616
Copy

KRS

0000138460
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-12-10

Register Address

UL. KS. J.PONIATOWSKIEGO 5, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Date of registration in KRS

2002-11-12

Date of commencement of economic activity

2002-11-12

Act signature

RDF/401454/22/96

Website

www.gedeonrichter.pl

Pkd codes

21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

49.41.Z - Freight transport by road

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.20.Z - Market research and public opinion polling

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. PROKURENCI SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Ewa Urszula Bocheńska Pawlak
Vice President, 62 years old
Tomasz Németh
Chairman Of The Board, 43 years old
Mariusz Roman Mańkowski
Member, 52 years old
shareholders
GEDEON RICHTER PLC.

289 547 udziałów o łącznej wysokości 144.773.500 zł.

proxies
Norbert Karol Błażejczyk
prokura joint authorizing the representation of the company, including with the members of the board., 56 years old
Renata Pawlak Morka
prokura joint authorizing the representation of the company, including with the members of the board., 41 years old
Wojciech Stanisław Zbanyszek
prokura joint authorizing the representation of the company, including with the members of the board., 51 years old
Aneta Grzegorzewska
prokura joint authorizing the representation of the company, including with the members of the board., 49 years old
Krzysztof Lonca
prokura joint authorizing the representation of the company, including with the members of the board., 57 years old
BOARD OF DIRECTORS
Katalin Éva Erdei
Attila Szénási
László András Kovács
Dóra Fülöp
Tibor Horváth

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I.Podstawowe informacje o spółce

1.1. Informacje statutowe

Gedeon Richter Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kapitał zakładowy w wysokości 145 000 000 zł.

NIP: 529-16-56-994,

REGON: 015228616

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym: Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000138460 od dnia 12 listopada 2002 roku.

1.2. Przedmiot działalności /profil działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i sprzedaż środków

farmaceutycznych – produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi. Spółka kontynuowała działalność

w zakresie usług produkcyjnych na zlecenie w zakresie środków farmaceutycznych przeznaczonych dla

ludzi, prowadziła także sprzedaż towarów i materiałów.

W zakresie prac badawczo-rozwojowych Spółka zajmuje się opracowywaniem i wytwarzaniem nowych

produktów leczniczych samodzielnie i we współpracy z innymi spółkami Grupy. Ponadto Spółka

prowadzi badania stabilności wyrobów farmaceutycznych

Spółka posiadała w swoim portfelu produktowym preparaty w różnych formach i dawkach takie jak:

• tabletki, tabletki powlekane,

• kapsułki,

• zawiesiny,

• granulaty.

W 2019 r spółka otrzymała również pozwolenie na wytwarzanie produktów w postaci saszetek

zawierających preparaty lecznicze.

Gedeon Richter Polska jest producentem leków generycznych. Są to leki odtwórcze, stanowiące tańsze,

biorównoważne odpowiedniki leków „oryginalnych”. Spółka specjalizuje się w produkcji leków

klasyfikowanych w kilku grupach terapeutycznych, z których najważniejsze to leki kardiologiczne,

dermatologiczne i immunostymulujące. Wśród produktów leczniczych oferowanych przez Spółkę

znajdują się również leki objęte refundacją.

W ujęciu terapeutycznym wytwarzane produkty lecznicze dla ludzi stosowane są głównie w leczeniu:

schorzeń układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego i metabolizmu, przeciwzakaźne,

układu krwiotwórczego, układu mięśniowo-szkieletowego, układu moczowo-płciowego.

W ramach działalności dystrybucyjnej Spółka prowadzi sprzedaż produktów leczniczych wytwarzanych

we własnym zakładzie produkcyjnym oraz towarów handlowych nabywanych od podmiotów

powiązanych przeznaczonych do odsprzedaży na rynku polskim. W ramach działalności dystrybucyjnej

Spółka sprzedaje produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych, a także dostarcza je do szpitali (w

ramach realizacji zamówień publicznych).

Spółka realizuje usługi produkcyjne na potrzeby Grupy, wytwarzając i dostarczając produkty na rynki

zagraniczne (głównie Rosja, Ukraina i pozostałe kraje CIS).

1.3. Informacje na temat kapitału zakładowego i głowni udziałowcy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 145.000.000 PLN i składa się z

290.000 równych i niepodzielnych udziałów po 500 PLN każdy.

[Tabela]

1.4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarządu Spółki:

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. roku skład zarządu był następujący :

 • Tomasz Németh
 • László Nemes
 • Ewa Bocheńska
 • Mariusz Mańkowski

Członkowie Zarządu powołani są od 2 października 2018 roku na czas nieoznaczony. Pełnią następujące

funkcje:

 • Tomasz Németh – Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych

 • László Nemes – Wice-Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny ds. Sprzedaży i Marketingu

 • Ewa Bocheńska - Pawlak- Członek Zarządu
 • Mariusz Mańkowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 maja 2019 roku pracowała w następującym składzie:

 • Tibor Horvath
 • György Thaler
 • Gábór Toma
 • Lajos Kovacs
 • Tomasz Niedźwiadek

2. W okresie od 29 maja 2019 roku do 20 sierpnia 2019 roku pracowała w następującym składzie:

 • Tibor Horvath
 • György Thaler
 • Gábor Toma
 • Kovacs Lajos

3. W okresie od 21 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza pracowała w

następującym składzie:

• Tibor Horvath

• György Thaler

• Kovacs Lajos

1.5. Informacje nt. zdarzeń proceduralno-prawnych w trakcie roku 2019

1. Najistotniejsze Uchwały Zarządu podjęte w 2019 dotyczyły :

 • przyjęcia Zasady Rachunkowości na 2019 rok.,
 • zaciągnięcia kredytu,
 • udzielenia prokur,
 • przyjęcia sprawozdań za rok obrotowy 2018,
 • przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

2. Najistotniejsze Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2019 dotyczyły :

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • akceptacji Sprawozdania Finansowego przedłożonego przez Zarząd za rok obrotowy 2018,
 • akceptacji wniosku Zarządu, co do podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok

obrotowy 2018,

 • opinii (pozytywna) do przedłożonego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • wyboru audytora do badania sprawozdań za rok obrotowy 2019.

3. Najistotniejsze Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjęte w 2019 dotyczyły :

 • przyjęcia zmian w Umowie Spółki – zmiany zarejestrowane 15/02/2019
 • zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2018 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania działalności Spółki za 2018 rok,
 • przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w 2018 roku,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki,
 • przyjęcia zasad Rachunkowości na 2019 r.,

1.6. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Spółka była jednostką zależną od Chemical Works of Gedeon Richter

Plc., spółki z siedzibą w Budapeszcie.


II. Informacje ekonomiczne i finansowe Spółki

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości

oraz z wykorzystaniem informacji i danych liczbowych zawartych w Sprawozdaniu Finansowym za rok

2019.

2.1. Wyniki finansowe Spółki

2.1.1. Przychody Spółki wykazane w rachunku zysków i strat

Źródła i struktura przychodów Spółki w okresie 2019 -2018 (w tys. zł)

[Tabela]

W roku 2019 Spółka osiągnęła łączną kwotę przychodów, w wysokości ok. 277 553 tys. zł., a tym samym

zanotowała ok. 3% spadek przychodów netto ze sprzedaży, w stosunku do 2018 r. Na spadek

przychodów ze sprzedaży w 2019, w porównaniu z 2018, wpływ miały dwa główne czynniki:

- spadek sprzedaży wiodącego produktu na rynku polskim z powodu słabego sezonu infekcyjnego,

- redukcja zapasów u dystrybutorów, którzy w pierwszej kolejności realizowali zamówienia z

własnych zapasów

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego, spadły o kwotę ok. 8 331 tys. zł., co stanowi

ok. 3% spadek rok do roku.

Rachunek zysków i strat Spółki w latach 2019 i 2018 (w tys. zł)

[Tabela]

W ubiegłym roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 768 tys. zł, natomiast w roku 2019 spółka

wygenerowała stratę netto wysokości ok. 507 tys. zł, co stanowi spadek rentowności o ok. -66%.

Strata jest wynikiem:

 • Niższych niż planowane przychodów ze sprzedaży, szczególnie dla przychodów ze sprzedaży

produktów na rynku krajowym,

 • Pozaoperacyjnych kosztów utworzenia rezerw na 2019 r, i obciążających wynik biezacego roku,
 • Nie osiągnięcia w 2019 r efektu synergii i obniżenia kosztów działalności po zakupie w 2018 r

spółki Gedeon Richter Marketing Polska i utworzeniu Oddziału Marketingu. Efekty tych działań

będą widoczne w 2020 r.


2.1.2. Główne pozycje kosztów (koszty rodzajowe)

W roku 2019 Spółka odnotowała 5% wzrost kosztów działalności w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największe zmiany w stosunku do roku poprzedniego wystąpiły w poniższych obszarach:

 • zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii o 6 631 tys. zł,
 • zwiększenie kosztów wynagrodzenia o 4 531 tys. zł,
 • spadek usług obcych o 5 237 tys. zł,

Wzrost kosztów zużytych materiałów jest wynikiem struktury produkcji (większa produkcja z użyciem

droższych surowców) oraz wzrostu cen podstawowych surowców do produkcji leków.

Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z corocznej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, wzrostu

zatrudnienia oraz utworzonych w 2019 roku rezerw pracowniczych.


2.1.3. Omówienie głównych składników majątku Spółki

Aktywa Spółki w okresie 2019-2018 (w tys. zł)

[Tabela]

W roku obrotowym 2019 suma bilansowa wzrosła o 3,7 % w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła

285 810 tys. zł.

Największe zmiany wartości aktywów w ciągu roku obejmują następujące pozycje:

-zmiany aktywów trwałych o 6 688 tys. zł,

 • wartości niematerialne i prawne spadły w stosunku do ubiegłego roku o 926 tys. zł
 • rzeczowe aktywa trwałe zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 6 338 tys. zł
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o 1 276 tys. zł,

-zmiany aktywów obrotowych o 4 729 tys. zł,

 • zapasy w stosunku do ubiegłego roku spadły o 6 282 tys. zł,
 • należności krótkoterminowe zwiększyły się o 1 523 tys. zł,
 • inwestycje krótkoterminowe wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 873 tys. zł.

2.1.4. Informacja o umowach kredytowych, udzielonych i otrzymanych pożyczkach oraz o

udzielonych i otrzymanych w trakcie roku poręczeniach, gwarancjach i

zabezpieczeniach.

W 2019 r Spółka korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania.

Spółka zaciągnęła od podmiotu dominującego pożyczkę w wysokości 15 000 000 PLN. Jest on

przeznaczony na finansowanie przede wszystkim działalności operacyjnej. Pożyczka ma postać linii

kredytowej uruchamianej w transzach według potrzeb bieżących. Oprocentowanie pożyczki zostało

ustalone na poziomie rynkowym, porównywalnym z ofertą banku.


Zobowiązanie warunkowe obejmuje głównie zobowiązania z tytułu udzielenia:

 • poręczeń TIR 8 000 USD /InterRisk- wartość 30 381,60 PLN
 • gwarancji ubezpieczeniowej PZU 60.000 EUR – wartość 255 510,00 PLN

W 2019 r wystąpiło zobowiązanie pozabilansowe zabezpieczające na majątku Spółki w postaci blokady

środków na rachunku bankowym w Pekao SA na rzecz PZU na zabezpieczenie zobowiązań z tyt.

wykorzystania karnetów TIR i cła - kwota zabezpieczenia 177 225,04 PLN


2.1.5. Środki pieniężne

Na ostatni dzień roku obrotowego Spółka dysponowała następującymi środkami pieniężnymi:

 • środki na rachunku bieżącym 13 433 870,12 zł
 • środki pieniężne dostępne w kasie 33 495,58 zł
 • inne środki pieniężne 177 225,04 zł

Razem dostępne środki pieniężne 13 644 590,74 zł


2.1.6. Ocena dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi

Zarząd Spółki w 2019 r stale weryfikuje zasady zarzadzania ryzykiem finansowym, konsekwencją tego

działania jest pełna zdolność wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań zarówno podatkowych,

handlowych oraz inwestycyjnych. Spółka na bieżąco regulowała zobowiązania wobec pracowników,

zewnętrznych dostawców usług oraz zobowiązań publiczno-prawnych. Wolne środki finansowe

przeznaczone na cele inwestycyjne były lokowane na wyodrębnionych kontach bankowych jako

krótkoterminowe lokaty bankowe.

2.1.7. Inwestycje kapitałowe

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. nie posiadał udziałów i akcji.

2.1.8. Informacje o znaczących umowach

Do znaczących umów zawartych w Gedeon Richter nie tylko w bieżącym roku ale również w

poprzednich latach zaliczyć należy umowy:

 • zakupu surowców i towarów oraz zakupu półproduktów,
 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • wykonania usług produkcyjnych (zakup i sprzedaż)
 • zlecenia świadczenia usług reklamowych, promocyjnych produktów i marki.

2.2. Analiza podstawowych mierników działalności Spółki

Analiza rentowności Spółki 2018 2019

Rentowność aktywów ogółem (%) wynik netto 0,3% -0,2%

ROA aktywa ogółem

Rentowność aktywów operacyjna (%) wynik operacyjny 1,9% -0,1%

aktywa ogółem

Rentowność kapitału własnego (%) wynik netto 0,4% -0,2%

ROE kapitały własne

2.2.1. Analiza możliwości płatniczych Spółki (wskaźniki płynności finansowej i

wypłacalności)

[Tabela]

2.2.2. Analiza szybkości obrotu zapasów, należności, regulowania zobowiązań

[Tabela]

2.2.3. Trwałości struktury finansowej i pokrycia majątku kapitałem własnym

[Tabela]

III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

3.1. Zdarzenia zewnętrzne

Do zewnętrznych czynników mających istotne znaczenie dla Spółki zaliczyć należy:

 • Sytuacja makroekonomiczna

o czynniki/zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki to: inflacja, kondycja

finansowa gospodarstw domowych, koniunktura na rynku produktów leczniczych. Dla

2019 roku nie stwierdzono znaczącego wpływu powyższych czynników na działalność

i wyniki spółki.

 • Zmiany legislacyjne

o zmiany regulacji w polskim i unijnym otoczeniu prawnym, głównie w obszarze

podatkowym,

o wdrożenie serializacji produktów (Track & Trace) oraz uruchomienie raportowania w

ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

(ZSMOPL).

 • Brak systemowego podwyższania cen leków refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

3.2. Zdarzenia wewnętrzne

Zdarzenia, które istotnie wpłynęły na działalność Spółki w omawianym okresie:

1. Otrzymano 6 nowych Pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i 1 zgłoszenie wyrobu , w tym w

Polsce: 1 produkt leczniczy i 1 wyrób medyczny zgłoszony

2. Rozbudowa infrastruktury B+R o nowe nowoczesne laboratorium w obszarze R&D

specjalizujące się w rozwoju technologii form farmaceutycznych

3. Zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zrealizowane transfery technologii ze skali

pilotażowej do skali produkcyjnej

4. W Spółce w 2019 odbyły się następujące audyty/inspekcje:

o Inspekcja GIF, 15-17.01.2019 inspekcja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w

zakresie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania)

o Inspekcja GIF BE, 19-21.03.2019 inspekcja Głównego Inspektoratu

Farmaceutycznego w zakresie produktów badanych – Febuksostat (+proces

pakowania)

o Audyt GRBP, 15-19.04.2019 coroczny audyt Gedeon Richter Budapeszt w zakresie

GMP

o Inspekcja SFDA, 24-25.06.2019 – (Saudi Food and Drug Authority) Inspekcja władz

farmaceutycznych Arabii Saudyjskiej (zakres inspekcji – nowa rejestracja Amlodypina

+ Perindopril)

o Audyt techniczny GRBP, 24-26.09.2019 coroczny audyt techniczny Gedeon Richter

Budapeszt

o Inspekcja RU, 7-11.10.2019 inspekcja władz Rosji w zakresie GMP

o Inspekcja EAEU, 10-13.12.2019 inspekcja władz Unii Euroazjatyckiej w zakresie GMP

(Białoruś)

Wymienione audyty/inspekcje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W działach objętych wymaganiami GMP przeprowadzone zostały audyty zgodnie z Planem

Audytów Wewnętrznych na rok 2019. Audyty zewnętrzne były wykonywane dla dostawców oraz

usługodawców zagranicznych i krajowych zgodnie z Planem Audytów Grupy Gedeon Richter.

Zrealizowano 26 audytów wewnętrznych i 19 audytów zewnętrznych (w tym 10 zagranicznych).

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia (osoby) na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 817 osób.

V. Przewidywana strategia rozwoju spółki

Gedeon Richter Polska swoją strategię na rynku krajowym koncentruje na poprawieniu pozycji w

produkcji leków generycznych. Realizacja strategii zakłada dostarczenie na rynek nowych produktów

oraz nowych postaci leków już wytwarzanych poprzez wdrażanie nowych technologii wytwarzania.

Spółka przewiduje, że poprzez szybką adaptację w procesy globalne zostanie spółką pierwszego

wyboru w Grupie RG uzyskując miano wysoko wyspecjalizowanej firmy farmaceutycznej.

Strategiczne działanie Gedeona Richtera Polska będzie wymagało kontynuacji już realizowanych oraz

uruchomienia nowych lokalnych projektów przede wszystkim skoncentrowanych na poprawie

efektywności procesów, ich digitalizacji oraz optymalizacji wykorzystania zasobów spółki..

W ramach realizacji strategii spółka będzie koncentrowała się na:

 • poprawie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym ,
 • intensyfikacja digitalizacji w zakresie współpracy z kluczowymi klientami,
 • koncentracja prac rozwojowych na tematach z dużym potencjałem rynkowym,
 • poprawa efektywności procesów (Lean Managment),
 • poprawa efektywności wytwarzania i planowania obszaru produkcji i logistyki,
 • digitalizacja i robotyzacja obszarów administracyjnych (szczególnie procesów księgowo-
 • finansowych).

Spółka planuje optymalizację i osiągnięcie wymiernych korzyści w wyniku synergii działań z

oddziałem marketingu.


EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector