ALEO.com Companies Energy, fuel, media Fuel Other Profile of company Gaspol S.A.
Gaspol S.A.
TAX ID7790020583
KRS0000021200
Share capital116,407,144.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Phone number

+48 606 800 400

Website

https://www.gaspol.pl/

About us

This text has been translated automatically

We have our own modern infrastructure: two transhipment terminals, seven liquid gas bottling plants and a fleet of specialist tanks for LPG and LNG transport. Gdansk's sea terminal and the railway station in Małaszewicze provide us with flexibility in the selection of suppliers and the possibility of importing gas with a higher purity index. We have an extensive network of dealers, distribution bases and over twenty thousand points of sale throughout Poland. We have our own laboratory in Małaszewicze, where we examine the quality of gas before starting its distribution.

We are a leader in the liquid gas market in Poland

We provide efficient low-emission fuels and modern and effective energy solutions.

  • liquid gas (LPG): tank installations, gas cylinders, LPG gas networks, FCA wholesale, autogas;
  • liquefied natural gas (LNG);
  • odorless gas mixtures, among others for the production of aerosols;
  • heating devices: gas boilers, air pumps for central heating, gas grills, heating umbrellas, heaters and many more.

Register Data

Full name

GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

AL. JANA PAWŁA II 80, 00-175 WARSZAWA

NIP

7790020583
Copy

REGON

011121040
Copy

KRS

0000021200
Copy

Legal form

joint stock company

ALEO.com Registration Date

2015-12-03

Register Address

AL. JANA PAWŁA II 80, 00-175 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2001-06-22

Date of commencement of economic activity

2001-06-22

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/28792/22/988

Website

https://www.gaspol.pl/

Pkd codes

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

35.11.Z - Production of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

35.23.Z - Trade of gaseous fuels through mains

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

46.75.Z - Wholesale of chemical products

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

52.10.B - Warehousing and storage of other goods


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Sylwester Śmigiel
Chairman Of The Board, 60 years old
proxies
Robert Michał Urbański
spontaneous, 54 years old
Ewa Gawryś Osińska
spontaneous, 48 years old
BOARD OF DIRECTORS
Zbigniew Pusz
72 years old
Grzegorz Józef Ratter
49 years old
Steven Sels
Anna Maria Helena Schöningh

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W roku 2019 Gaspol S.A. wypracował zysk netto w wysokości 51,4 miliona złotych oraz zysk

z działalności operacyjnej w wysokości 63,6 miliona złotych.

W tym okresie Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży podstawowych produktów na

poziomie 1298 milionów złotych, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z rokiem

poprzednim. Obniżenie wartości przychodu związane było przede wszystkim ze spadkiem

wielkości sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W 2019 roku miał miejsce dalszy rozwój sprzedaży gazu w butlach oraz gazu do instalacji

zbiornikowych, co pozwoliło w istotny sposób umocnić udział rynkowy Gaspolu w tych

segmentach rynku LPG. Jednocześnie Spółka kontynuowała realizację strategii wzrostu

sprzedaży gazu ziemnego skroplonego. W segmencie autogaz, w relacji do roku

poprzedniego, ilość sprzedanego produktu była znacząco większa. Podobny trend spółka

odnotowała w hurtowej sprzedaży gazu do podmiotów niepowiązanych.

W omawianym okresie wystąpił wyraźny spadek kosztów zakupu gazu płynnego a co za tym

idzie detalicznych i hurtowych cen sprzedaży. Prowadzona przez Spółkę polityka cenowa

umożliwiła uzyskanie marż jednostkowych powyżej tych, uzyskanych w roku poprzednim.

Na osiągnięty poziom zysku z działalności gospodarczej w 2019 roku złożył się zysk ze

sprzedaży w wysokości 58 milionów PLN oraz w stosunku do 2018 znacznie wyższy poziom

pozostałych przychodów operacyjnych i znacząco niższe koszty finansowe związane z

wyceną terminowych transakcji finansowych.

W roku 2020 planowane jest utrzymanie wysokiej rentowności sprzedaży z jednoczesnym

umacnianiem pozycji rynkowej w kluczowych dla Spółki segmentach. W tym okresie, Spółka

skupi się na optymalizacji realizowanych procesów operacyjnych i logistycznych.

2. Pozycja Gaspolu na rynku gazu płynnego i skroplonego w Polsce w 2019 roku

W roku 2019 kontynuowana była realizacja strategii rozwoju sprzedaży i umocnienia pozycji

rynkowej Gaspol S.A. W tym okresie nastąpił wyraźny wzrostu sprzedaży gazu w

kluczowych dla Spółki segmentach tj. gazu do instalacji zbiornikowych oraz gazu w butlach.

Kontynuowany był również rozwój sprzedaży gazu ziemnego skroplonego.

W segmencie sprzedaży gazu w butlach Spółka kontynuowała strategię zbalansowanego

rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży. Realizowane to było poprzez organiczny rozwój

punktów sprzedaży oraz związane było z dynamiczną ekspansją, bazującą na przejęciach

sieci dystrybucji konkurentów Gaspolu. W roku 2019, wzmocniona została wiodąca pozycja

Gaspolu na rynku hurtowej sprzedaży gazu w butlach.

Całkowita wielkość sprzedaży gazu do instalacji zbiornikowych była wyraźnie większa w

porównaniu do roku poprzedniego. Przez cały ten okres Spółce udało się utrzymać wysoką

dynamikę sprzedaży do klientów komercyjnych w tym głównie w segmencie rolnictwo.

Odpowiednio prowadzona przez Spółkę polityka cenowa umożliwiła, osiągnięcie wyższych

marż jednostkowych na sprzedaży gazu LPG i LNG oraz w konsekwencji znaczący przyrost

marży brutto na sprzedaży gazu.

Kompleksowa, zindywidualizowana oferta dostosowana do potrzeb klientów, wysoka jakość

obsługi i oferowanych produktów oraz wysoka efektywność realizowanych procesów

operacyjnych pozwala na długoterminową budowę silnej pozycji rynkowej Gaspolu.

Podjęte lub kontynuowane działania mające na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i

logistycznej Spółki oraz systematyczne dostosowanie infrastruktury do skali prowadzonej

działalności pozwoliło utrzymać przewagę konkurencyjną i ugruntować pozycję Gaspolu jako

lidera rynku LPG w Polsce.

Rok 2019 był okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazów odwonionych. Poprzez

systematyczną rozbudowę bazy klientów, Gaspol w sposób znaczący umocnił swoją

obecność w tym obszarze rynku. W tym czasie uruchomiona została druga instalacja do

oczyszczania gazów na nowo wybudowanym terminalu w Sędziszowie.

3. Pozycja Gaspolu - pozostałe działalności

W roku 2018 Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności w segmentach gaz ziemny i

energia elektryczna. W roku 2019 w praktyce zakończona została działalność w tych

obszarach.

4. Inwestycje

Spółka realizowała długoterminowy plan rozwoju sprzedaży w ramach projektu

przejmowania sieci sprzedaży dystrybutorów gazu w butlach. W roku 2019 kontynuowana

była wysoka dynamika realizowanych przejęć. Ten zakres inwestycji umożliwił Spółce

znaczny przyrost wolumenu sprzedaży gazu w butlach oraz pozwolił osiągnąć dalszy

przyrost udziałów rynkowych.

Znaczna część wydatków inwestycyjnych była związana z organicznym rozwojem sprzedaży

w kluczowych dla Gaspolu segmentach i obejmowała wydatki na zakup zbiorników, butli

gazowych oraz dotyczyła wspierających ten rozwój inwestycji w obszarze ICT.

Inwestycje w rozlewniach i terminalach związane były z bezpieczeństwem oraz poprawą

zdolności i efektywności działań operacyjnych.

W roku 2019 Spółka zakończyła prace budowlane i uruchomiła działalność operacyjną

nowego terminala gazowego w Sędziszowie dzięki czemu już w drugiej połowie roku

zwiększona została elastyczność logistyczna i operacyjna Gaspolu oraz nastąpiło dalsze

optymalizowanie kosztów zaopatrzenia w gaz.

Nie były prowadzone działania w dziedzinie badań i rozwoju.

5. Zaopatrzenie

W 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego polski rynek gazu płynnego zwiększył się o

ok. 4%. Jedynie niespełna 20% zapotrzebowania było pokryte z produkcji krajowej.

Zdecydowaną większość gazu płynnego sprowadzono w ramach importu oraz dostaw

wewnątrzwspólnotowych. Podobnie jak w latach ubiegłych głównym dostawcą gazu

płynnego do Polski była Rosja (73,5% przywozu). W 2019 roku dostawy z Kazachstanu -

niegdyś jednego z głównych dostawców LPG do Polski - spadły poniżej 1%. Mieliśmy

natomiast do czynienia ze wzrostem importu gazu ze Szwecji (+100 tysięcy ton w

porównaniu do 2018). Związane to było z zakupem przez spółkę grupy SHV terminala w

Karlshamn i przeładunkiem gazu importowanego z tej lokalizacji w Terminalu Gdańsk.

Średnie ceny zakupu gazu w 2019 były o 20% niższe w porównaniu z rokiem 2018. Niższa

też była różnica w notowaniach cen gazu na zachodzie i wschodzie, co skutkowało spadkiem

re-eksport gazu z Polski o 17%.

W 2019 Gaspol realizował strategię dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia. Zakupy gazu

opierały się na trzech filarach – dostawach ze wschodu w kontraktach terminowych oraz

spot, na dostawach bazujących na przeładunku w terminalu morskim w Gdańsku oraz na

produkcji krajowej. W 2019 baza głównych dostawców Spółki pozostała praktycznie nie

zmieniona, ale korzystając z lepszej relacji cenowej pomiędzy zachodem a wschodem

zdecydowanie większy udział w zaopatrzeniu stanowiły dostawy realizowane przez terminal

w Gdańsku.

Dużym wyzwaniem w realizacji zakupów gazu była nieregularność zaopatrzenia ze wschodu

(kontrakty spot). Istotną zmianą w organizacji dostaw LPG było uruchomienie w czerwcu

2019 roku terminala/rozlewni w Sędziszowie.

6. Sprawy pracownicze

Zatrudnienie w Gaspolu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 597 osób.

7. Ryzyka i instrumenty finansowe

Działalność Gaspol S.A. w 2019 roku obarczona była ryzykami, których możliwy niekorzystny

wpływ spółka starała się ograniczyć z wykorzystaniem adekwatnych instrumentów

finansowych lub poprzez stosowanie dedykowanych procedur operacyjnych.

(1) Ryzyko zmiany kursu walutowego

Spółka jest narażona na ryzyko walutowe przede wszystkim w związku z transakcjami

zakupu gazu płynnego, które są wyrażone w walucie obcej - głównie w USD. Spółka

minimalizuje ryzyko walutowe poprzez transakcje typu „forward” zabezpieczające ryzyko

zmiany kursu USD/PLN. Polityką Spółki jest bezzwłoczne zabezpieczanie otwartych

pozycji w walutach obcych oraz zabezpieczanie przyszłych transakcji zakupu gazu.

(2) Ryzyko zmiany cen zakupu LPG

Duża zmienność na międzynarodowym rynku sprzedaży gazu płynnego zmusza spółkę

do aktywnego zarządzania zakupami LPG.

Wypełniane to jest zarówno poprzez dywersyfikację kierunków dostaw gazu, poprzez

elastyczne wykorzystywanie posiadanych możliwości magazynowych oraz stosowanie

instrumentów zabezpieczających typu „swap” oraz opcja. Instrumenty te stosowane są

dla ograniczenia wpływu cen zakupu opartych o formuły cenowe na rentowność

kontraktów sprzedaży ze stałą ceną.

(3) Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z należnościami własnymi. W celu

ograniczenia ryzyka z tym związanego, Spółka prowadzi działania windykacyjne poprzez

ścisły monitoring spłat, aktywny kontakt z klientami oraz windykację przedsądową. Nie

występuje koncentracja ryzyka kredytowego.

(4) Ryzyko zachowania płynności

W celu obniżenia możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych

Gaspol stara się utrzymywać wystarczający poziom środków pieniężnych oraz posiada

możliwość korzystania z otwartych linii kredytowych.

(5) Ryzyko zmiany stóp procentowych

W związku z tym, że Gaspol nie posiada znaczących aktywów lub zobowiązań

obarczonych ryzykiem zmiany stóp procentowych, rachunek wyników oraz przepływy

pieniężne są w dużej mierze niezależne od zmian rynkowych poziomu stóp

procentowych.

(6) W działalności Gaspol istnieje ryzyko wprowadzenia lub zmiany wartości podatków i

opłat związanych ze sprzedażą lub zakupem (importem) gazu płynnego które w istotny

sposób może ograniczyć konkurencyjności LPG w relacji do innych nośników energii.


8. Otoczenie prawne

W roku 2019 główne ramy prawne funkcjonowania Gaspol S.A. wyznaczały przepisy ustawy

prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz innych ustaw podatkowych, ustawy

o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ustawy o dozorze

technicznym oraz przepisy aktów wykonawczych do ww. ustaw. Spółka prowadziła

działalność gospodarczą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki oraz realizowała sprawozdawczość wymaganą przez przepisy prawa

energetycznego oraz przepisy innych ustaw, w tym podatkowych.

Z istotniejszych zmian oraz działań o charakterze prawnym, dotyczących głównych obszarów

działalności Gaspolu, wymienić należy:

• wejście w życie pakietu dodatkowych przepisów wdrażających RODO, na skutek

czego część obszarów działalności Gaspolu musiała zostać odpowiednio

dostosowana (dotyczyło głównie obszaru zatrudnienia i rekrutacji);

• wdrożenie regulacji nakazujących dokonywanie określonych płatności na rachunek

bankowy kontrahenta uwzględniony na tzw. „białej liście podatników VAT”, czyli

urzędowym wykazie podatników VAT oraz ich rachunków bankowych;

• wdrożenie przepisów wyłączających możliwość wystawiania faktur VAT do

paragonów niezawierających Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

• wejście w życie przepisów o obowiązkowym stosowaniu mechanizmu podzielonej

płatności (split payment) dla niektórych towarów i usług (np. dla gazu płynnego

przeznaczonego do napędu silników spalinowych) oraz jednoczesne uchylenie

przepisów o odwrotnym obciążeniu w przypadku niektórych towarów i usług;

• przedłużenie terminu na obowiązkowe stosowanie elektronicznego dokumentu

dostawy w podatku akcyzowym do 31 stycznia 2021 roku;

• wdrożenie przepisów obejmujących autogaz systemem monitorowania drogowego

przewozu towarów (system SENT).

W roku 2019 Spółka prowadziła, z udziałem organizacji branżowej, działania mające na celu

wypracowanie jak najlepszych regulacji prawnych dotyczących gazu płynnego LPG. W tym

celu odbyto kilkanaście spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, mających na

celu wypracowanie korzystnych dla branży rozwiązań, w szczególności na gruncie przepisów

o podatku akcyzowym oraz przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu

towarów. Spotkania te skutkowały uwzględnieniem szeregu postulatów branży względem

planowanych regulacji.

9. Plany na rok 2020

W roku 2020 Gaspol będzie kontynuować strategię ukierunkowaną na wzrost sprzedaży

gazu płynnego w kluczowych dla Spółki segmentach tj. gazu w butlach i gazu do instalacji

zbiornikowych. Zostanie utrzymana polityka rozwoju sprzedaży LNG i gazu płynnego

odwonionego.

W dalszym ciągu wzrost organiczny związany ze pozyskiwaniem nowych klientów

korzystających z instalacji zbiornikowych i rozwojem sieci sprzedażą butli będzie

wzmacniany realizacją strategii przejmowania innych mniejszych operatorów działających na

rynku gazu w butlach.

W roku 2020 Gaspol S.A. będzie podejmować projekty optymalizujące logistykę gazu w

butlach skupiając się na procesach transportowych i tych związanych z napełnianiem butli.

Planowane są zmiany związane z obsługą klienta z wykorzystaniem zaawansowanych

narzędzi informatycznych.


10. Wydarzenia po dniu bilansowym

Od marca 2020 roku epidemia COVID-19 zaczęła wywierać wpływ na funkcjonowanie całej

gospodarki, w tym również na działalność Gaspol S.A.

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię koronawirusa za

pandemię, natomiast w dniu 12 marca polski rząd wprowadził stan zagrożenia

epidemicznego. W celu złagodzenia potencjalnie istotnego zagrożenia jakie niesie dla

zdrowia publicznego COVID-19, polskie władze podjęły działania mające na celu

powstrzymanie epidemii między innymi poprzez wprowadzenie ograniczeń w

transgranicznym przepływie osób i tymczasowy zakaz wjazdu do Polski przez

cudzoziemców. W oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji, wprowadzony został zakaz

prowadzenia działalności w wybranych sektorach gospodarki. W szczególności zawieszono

lotniczy i kolejowy transport osób, zawieszono zajęcia w szkołach i uniwersytetach,

ograniczono funkcjonowanie restauracji, kin, teatrów, muzeów oraz obiektów sportowych,

zamknięto punkty handlu detalicznego z wyłączeniem sieci spożywczych, sklepów

spożywczych i aptek. Ponadto, niektóre firmy postanowiły zawiesić prowadzoną działalność

lub zaleciły swoim pracownikom, aby nie przebywali w miejscu pracy i o ile to możliwe

wykonywali swoje obowiązki z domu.

W dniu 18 marca 2020 roku, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-

19 na gospodarkę, polski rząd ogłosił państwowy program pomocy („Tarcza

antykryzysowa”).

Zarząd Gaspol S.A. podjął szereg działań mających na celu minimalizację wpływu COVID-19

na działalność operacyjną i sprzedażową Spółki.

W zakresie prowadzonych procesów operacyjnych, działania Spółki były oparte i zgodne z

zaleceniami i nakazami rządowymi oraz wymaganiami SHV Energy.

Do podstawowych działań podjętych w tym zakresie należało:

• na wszystkich stanowiskach pracy, na których tylko to było możliwe fizycznie i

merytorycznie wprowadzona została praca zdalna „z domu”;

• tylko w sytuacji kiedy było to kluczowe dla utrzymania działalności, praca prowadzona

jest w biurach, ale wówczas stosowana jest najdalej idąca izolacja pracowników, czyli

wszędzie tam gdzie było to możliwe, każde stanowisko pracy zlokalizowano w innym

pomieszczeniu, a jeśli nie było takiej możliwości, zastosowano odpowiednie,

bezpieczne odległości pomiędzy stanowiskami pracy;

• wewnętrzne spotkania prowadzone są tylko z wykorzystaniem komunikacji

elektronicznej; całkowicie zawieszono spotkania z podmiotami zewnętrznymi, jak

również wizyty w obiektach Spółki osób z zewnątrz;

• udostępnione i stosowane się odpowiednie środki higieniczne, ochronne i

profilaktyczne takie jak: odpowiednie środki ochrony osobistej (maski, przyłbice,

rękawice, środki dezynfekujące);

• obowiązkowy jest pomiar temperatury dla wszystkich osób wchodzących na teren

obiektów Gaspol S.A., obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i dezynfekcja pomieszczeń i

urządzeń;

Wszystkie powyższe działania zostały podjęte w trybie niezwłocznym, jak również zostały

one usystematyzowane i uzupełnione o niezbędne szczegóły w specjalnej procedurze

wewnętrznej: „Korona Wirus (COVID-19) - Konieczne działania i środki zapobiegające w

Gaspol/Primagas”. Zapisy tego dokumentu objęły wszystkie obszary działalności tj.:

działalność administracyjno-biurową, działalność operacyjną w rozlewniach i terminalach,

zalecenia postępowania w czasie dostawy gazu do odbiorcy, transport gazu

(LNG/luz/autogaz/butle) do obszarów objętych blokadą lub/i kwarantanną, zalecenia

postępowania w czasie realizacji instalacyjnego zlecenia montażowego, demontażowego lub

serwisowego u odbiorcy.


Na bieżąco oraz w trybie cotygodniowych odpraw kierownictwa Spółki monitorowany jest

rozwój sytuacji i podejmowane są odpowiednie działania.

Opracowany został również plan sukcesywnego i kontrolowanego powrotu do

standardowego modelu pracy w biurach i w pozostałych obszarach, w sytuacji etapowego

znoszenia restrykcji rządowych.

W zakresie działań ograniczających negatywny wpływ COVID-19 na obszar sprzedaży

Spółki należy wymienić:

• ścisły monitoring należności klientów Spółki i bezwzględne przestrzeganie procedury

limitów kredytowych;

• wcześniejsze wprowadzenie sezonowej promocji sprzedaży gazu do przydomowych

instalacji zbiornikowych;

• zamianę procesu podpisywania umów w segmencie instalacji przydomowym z formy

papierowej na formę w pełni elektroniczną przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu

procesu inwestycyjnego związanego z posadowieniem (montażem) zbiornika z

wykorzystaniem elektronicznych i telefonicznych kanałów komunikacji;

• rozszerzenie możliwości zapłaty należności za gaz w segmencie gazu w butlach

poprzez wprowadzenie terminali do płatności kartami;

• umożliwienie pracownikom działu obsługi klienta prowadzenia spraw związanych z

obsługą klienta w sposób zdalny „z domu”;

• szkolenia służb sprzedaży i pracowników obsługi klienta prowadzenia efektywnej

komunikacji z istniejącymi i potencjalnymi klientami przy wykorzystaniu

komunikatorów internetowych.

Zarząd Gaspol S.A. monitoruje oraz analizuję obecną i przyszła sytuację rynkową i

makroekonomiczną w kontekście wystąpienia epidemii COVID-19.

W ocenie kierownictwa Spółki zachodzące z tym związane zmiany mogą wpłynąć na

osiągnięty w 2020 roku wynik finansowy Spółki jednak nie stanowią zagrożenia dla jej

dalszego funkcjonowania i nie zaburzą płynności finansowej Gaspol S.A.

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1476,7
1298,1
1177,8
-9,3
Liabilities and provisions Indicator description
158,6
153,2
104,2
-32
Equity Indicator description
386,4
418,7
413
-1,4
Total assets Indicator description
545
571,9
517,1
-9,6
Cash and cash equivalents Indicator description
5,3
6,9
9,2
33,7
Depreciation Indicator description
-32,5
-36,3
-40,2
-10,7
Gross profit / loss Indicator description
24,1
66,1
73,5
11,2
EBITDA Indicator description
-9,8
27,3
23,5
-13,9
Current assets Indicator description
243,3
252,3
215
-14,8
Net profit / loss Indicator description
19,1
51,4
55,1
7,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
22,6
63,6
63,7
0,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
4,9
12,3
13,3
1
Return on sales (ROS) Indicator description
1,3
4
4,7
0,7
Equity ratio Indicator description
70,9
73,2
79,9
6,7
EBITDA margin Indicator description
-0,7
2,1
2
-0,1
Gross profit margin Indicator description
1,6
5,1
6,2
1,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
29
31
15
-16
Current ratio Indicator description
1,8
2
3,5
1,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-3,3
0,8
-0
-0,8
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (8)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector