ALEO.com Companies IT and telecommunication IT and peripheral equipment IT equipment and accessories Profile of company Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
TAX ID1132172342
Share capital2,427,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

Phone number

+4822574

Website

http://www.fujitsu.com/pl/about/

About us

This text has been translated automatically

Fujitsu is the main Japanese supplier of the latest technologies and equipment in the field of information technology and communication (ICT), offering a wide range of products, solutions and services. About 159,000 employees of Fujitsu serve customers in over 100 countries. Using the many years of experience and the potential of information technology (ICT), we create the future of this field with our clients. The Fujitsu Limited Group (TSE: 6702) announced at the end of the fiscal year ended March 31, 2015, its consolidated revenues of 4.8 trillion yen (US $ 40 billion). For more information, please visit the website at http://www.fujitsu.com .

Fujitsu in Poland

Fujitsu Technology Solutions is the largest European provider of IT infrastructures, present in all the most important markets in Europe, the Middle East and Africa and in India. His clients include both large enterprises as well as small and medium companies as well as individual clients. Based on the concept of dynamic infrastructures, the company offers a full range of products, solutions and IT services, from client systems to solutions for data centers, managed infrastructure and providing infrastructure in the form of a service. Fujitsu Technology Solutions employs over 13,000 employees. The company is part of the global Fujitsu Group (Fujitsu Group).

Register Data

Full name

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

NIP

1132172342
Copy

REGON

016092350
Copy

KRS

0000039035
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-02

Register Address

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2001-08-30

Date of commencement of economic activity

2001-08-30

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/10211/22/939

Website

http://www.fujitsu.com/pl/about/

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

58.29.Z - Other software publishing

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Monika Zimny
Member Of The Board, 44 years old
Dariusz Piotr Kwieciński
Chairman Of The Board, 45 years old
Aleksandra Kinga Durzyńska Prochowska
Member Of The Board, 43 years old
shareholders
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (HOLDING) B.V.

100% 2.427 udziałów o łącznej wysokości 2.427.000 złotych

proxies
Żaneta Maria Leduchowska
total prokura - required co-operation of the established procurent with the members of the company's management board, 47 years old
David John Deane
prokura total - interaction with any member of the management board, 64 years old
Michał Zbigniew Grzegorzewski
prokura total - interaction with any member of the management board, 42 years old
Agata Garbarczyk
prokura total - interaction with any member of the management board, 41 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu Spółki Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. (KRS 0000039035) za rok finansowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zmiany w zarządzie


Z dniem 30 kwietnia 2019 roku Pan Richard Keen zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu.


Działalność spółki

W omawianym okresie spółka kontynuowała działalność handlową w zakresie dostarczania rozwiązań w obszarze infrastruktury informatycznej dla swoich klientów, które obejmowały urządzenia serwerowe różnej klasy – od podstawowych serwerów wieżowych używanych przez małe firmy po zaawansowane rozwiązania typu enterprise (używane przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy czy TELCO), systemy pamięci masowych, komputery biurowe, stacje robocze, przenośne komputery, tablety, itp. Wśród klientów firmy znajdowały się zarówno małe i średnie firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Spółka, skupiała swoją działalność handlową głównie na dużych przedsiębiorstwach oraz firmach z sektora SMB, które obsługiwała bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybucji i sieci swoich partnerów handlowych. Równolegle spółka świadczyła usługi wsparcia technicznego oraz innego rodzaju usługi serwisowe dotyczące infrastruktur IT, w tym zarządzanie procesami i infrastrukturą informatyczną.

W obszarze sprzedaży do podmiotów nie powiązanych, zgodnie z wcześniej objętą strategią firma koncentrowała się na sprzedaży grupy produktów enterprise, w tym serwerów i pamięci masowych. Koncentracja działań sprzedażowych do rynku enterprise widoczna jest szczególnie w sektorze dużych firm oraz firm z sektora SMB. W okresie badanego roku finansowego Spółka podpisała kontrakty na serwis desk i obsługę użytkowników końcowych z kilkoma nowymi podmiotami.

W ramach Global Delivery Center (GDC) w biurach zlokalizowanych w Łodzi i w Katowicach, spółka świadczyła usługi wsparcia technicznego IT dla klientów globalnych Fujitsu w ramach kontraktów intercompany. W Łodzi działa również ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym firma opracowuje nowe rozwiązania. W Global Delivery Center funkcjonuje również centrum RIM (Remote Infrastructure Management) - zdalnie monitorujące i zarządzające infrastrukturami i sieciami wykorzystywanymi przez klientów Fujitsu poza granicami kraju. Obok usług IT realizowanych w ramach GDC, w Łodzi funkcjonuje również Centrum Usług Wspólnych - ‘Finance SSC’ świadczące usługi księgowe i finansowe dla firm grupy Fujitsu. Zgodnie w wcześniejszymi planami, portfolio działalności oraz zatrudnienie w łódzkich biurach spółki i w Katowicach stale rosło i w kolejnym roku finansowym firma ma na celu utrzymać podobny trend zwiększając zatrudnienie zarówno w części IT jak i w części dedykowanej dla usług księgowo finansowych. Spółka planuje przenoszenie kolejnych procesów z krajów europejskich do centrum: usługi project accounting’ i wprowadzania zamówień (order entry).


Sprzedaż

W roku finansowym 2018/2019 spółka Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zarejestrowała wzrost przychodów o 13 % w stosunku do roku ubiegłego i wykazała przychody ze sprzedaży w kwocie 543 mil. PLN. Wzrost przychodów nastąpił zarówno w sprzedaży rozwiązań informatycznych i produktów do podmiotów niepowiązanych jak i w obszarze Global Delivery Center - związanej z dostarczaniem usług do podmiotów z grupy. Wzrost przychodów tutaj zrealizowany był głównie za sprawą wzrostu wartości usług (R&D), zdalnego zarządzania infrastrukturą (RIM) oraz call deskiem (pierwsza linia wsparcia IT) oraz zwiększeniem zakresu usług finansowo – księgowych przez centrum usług wspólnych.

Rok sprawozdawczy cechował się kontynuacją turbulencji w segmencie ICT związanymi z generalnym ograniczeniem dostępności komponentów kluczowych do produkcji komputerów: płyt głównych i procesorów Intela. Spowodowało to wydłużenie czasu dostaw a w niektórych przypadkach również rezygnacje partnerów z rozwiązań Fujitsu ze względu na czas dostawy.

Spółka znacząco ograniczyła współpracę i sprzedaż swoich produktów do jednego z czterech dystrybutorów - firmy ABC Data ze wglądu na ograniczenie limitów kredytowych udzielonym temu dystrybutorowi i przekierowywała sprzedaż do pozostałych dystrybutorów

Mimo odczuwalnego wzrostu ilości przetargów publicznych w stosunku do roku poprzedniego i przygotowaniu szeregu wysoko punktowanych ofert, spółce nie udało się obronić wielu ofert i podpisać kontraktów ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na dostawy produktów.

W bieżącym okresie w obszarze sprzedaży usług Spółka skoncentrowała się na oferowaniu wsparcia technicznego i rozwiązań dedykowanych do optymalizacji środowiska IT, usług integracyjnych i zarządzanych, polegających na administrowaniu i utrzymaniu aplikacji i infrastruktury IT klienta. W dalszym ciągu dynamicznie rozwijała się sprzedaż usług outsourcingu oferowanych przez centrum usług wspólnych w Łodzi. Spółka położyła szczególny nacisk na rozwój usług w zakresie projektowania oprogramowania (R&D), zdalnego zarządzania infrastrukturą (RiM) i usług biznesowych w zakresie finansów i księgowości.


Marża oraz zyskowność

Spółka w badanym okresie wykazała zysk ze sprzedaży w wysokości 10,1 mil. PLN (w roku ubiegłym zysk wynosił 13,5 mil. PLN). Spadek zysku był wynikiem wiekszego udziału w sprzedaży grup produktowych o niższej marży: sprzedaży licencji Microsoftu, sprzedaży produktów innych firm oraz rosnącego udziału w przychodach usług dostarczanych przez GDC i centrum usług wspólnych, które cechują się mniejsza marżowością.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych w badanym okresie sprawozdawczym wyniosły 215,7 mil PLN i koszty te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 18%. Wzrost tych kosztów związany jest ze wzrostem zatrudnienia. Na dzień 1.04.2018 r. Spółka zatrudniała 2,863 osób, natomiast na dzień 31.03.2019 r. zatrudniała 2,988 osób. Wzrost zatrudnienia był wynikiem dynamicznego rozwoju Global Delivery Center oraz centrum usług wspólnych w Łodzi.

W roku finansowym 2018/2019 Spółka zanotowała zysk brutto w kwocie 7,8 mil. PLN. Wykazany zysk brutto był niższy od roku poprzedniego odzwierciedlając znaczące inwestycje spółki w obszarze global delivery center (wzrost zatrudnienia i wynajem biur i wyposażenie miejsca pracy), inwestycji w rozwój centrum usług wspólnych oraz w konsekwencji spadku zyskowności ze względu na rosnący udział w sprzedaży tych segmentów

Na dzień bilansowy Spółka wykazała zysk netto w kwocie 7,1 mil. PLN.


Bilans firmy

Na dzień bilansowy aktywa trwałe stanowiły 22%, natomiast aktywa obrotowe 78% całości aktywów Spółki. Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, największy udział w strukturze aktywów stanowiły należności krótkoterminowe, które wyniosły 114 mil PLN i ich wartość spadła RdR o 12% za sprawą poprawy ściągalności należności od klientów niepowiązanych i na rynku Polskim.

Aktywa trwałe Spółki na dzień bilansowy 31.03.2019 r. wyniosły 37,2 mil. PLN i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (35,6 mil. PLN w roku ubiegłym) w wyniku nakładów na rozwój infrastruktury i wzrostu zatrudnienia w Łodzi (wyposażenie stanowiska pracy – komputery, licencje, meble, rozbudowa infrastruktury).

Aktywa obrotowe w bieżącym okresie wyniosły 135 mil. PLN i spadły w stosunku do roku poprzedniego o 9%. Spadek wynika z poziomu należności wykazanych przez spółkę na koniec roku. Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała przeterminowanych należności, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej Spółki.

Stan zapasów w Spółce wzrósł odzwierciedlając sytuacje braku produktów w fabryce spółki w Niemczech i koniecznością budowania zapasów – buforu w magazynie lokalnym. Stan magazynu na dzień 31.03.2019 r. wyniósł 7,9 mil. PLN i był o 41% większy w stosunku do roku ubiegłego.

Kapitał własny spółki wyniósł 51,5 mil. PLN i wzrósł o 16% w stosunku do roku poprzedniego za sprawą zysku netto wykazanego w bieżącym okresie.


Istotne czynniki ograniczające ryzyko biznesowe

Firma prowadzi ściśle określoną politykę hedgingu mającą na celu ograniczanie ryzyka kursowego oraz stały monitoring kształtowania się wahań kursów EUR/PLN. Jako importer, firma jest w dużym stopniu narażona na wahania zyskowności w wyniku zmian relacji EUR/PLN. Polityka ta zakłada wykorzystanie mechanizmu kontraktów forwardowych i jest realizowana w ścisłej współpracy z Departamentem Treasury w centrali holdingu w Monachium.

Drugim istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko, jest kontynuowana przez Spółkę polityka ubezpieczania kredytów kupieckich na podstawie umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową Hermes. Firma ściśle współpracuje z ubezpieczycielem i stara się w jak największym zakresie ubezpieczać kredyt kupiecki udzielany klientom spółki. Wg polityki kredytowej obowiązującej w roku sprawozdawczym, wszystkie transakcje dokonywane z podmiotami niepublicznymi muszą być zabezpieczone.

W roku sprawozdawczym spółka nie odnotowała przypadku wykorzystania polisy ubezpieczeniowej w firmie.

Spółka w dalszym ciągu realizuje i ma zasoby do realizacji projektów w segmencie publicznym. Doświadczenia z roku sprawozdawczego pokazują, że obecnie segment ten może być nadal bardzo nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o ilość i wartość projektów oraz termin rozstrzygania. Aby zaadresować takie ryzyko spółka podjęła działania mające na celu pozyskiwanie większej liczby projektów z segmentów komercyjnych, pozyskując nowych klientów (np w bankowości) oraz odpowiednio przygotowała struktury organizacyjne wykorzystując synergie regionalną.


Przewidywania na rok następny

W okresie najbliższego roku finansowego spółka planuje skupić się na realizacji sprzedaży poprzez rozszerzenie portfela partnerów, uczestnictwo w przetargach na średniej wielkości projekty z sektora publicznego oraz na rozszerzaniu portfela klientów z sektora komercyjnego. Mając na uwadze dotarcie do klientów z poszczególnych rynków i branż przygotowywane jest dedykowane portfolio produktów i usług, które możliwie najlepiej będzie w stanie spełnić wymagania klientów z poszczególnych branż z zakresu teleinformatyki. Spółka chce również rozwijać biznes w szybko ewoluujących sektorach, w których oferta kompleksowych rozwiązań Fujitsu - dla nich dedykowanych - nie była w Polsce dotychczas szeroko rozpoznawalna. W ramach tego typu działań będzie konsekwentnie rozwijać sprzedaż do sektora finansowego (banki, ubezpieczenia) oraz sektora energetycznego. Część prac przygotowawczo rozwojowych zostało już podjętych w roku sprawozdawczym. W obszarze global delivery center spółka planuje znacząco zwiększyć zakres wykonywanych usług, również rozszerzając swoje kompetencje i przenosząc procesy z krajów europejskich. Podobne podejście do dalszej konsolidacji oraz centralizacji będzie podejmowane w zakresie finansowego centrum usług wspólnych w Łodzi z centralizacją usług ‘back offisowych’

Szczególną uwagę w trakcie najbliższego roku finansowego spółka chce zwrócić na oferowanie klientom końcowym kompletnych rozwiązań do tworzenia i utrzymania centrów danych, włącznie ze sprzętem, jak i usługami wdrożeniowymi, aplikacyjnymi i utrzymaniowymi. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na usługi i aplikacje w chmurze, spółka przygotowuje ofertę usługową w zakresie tworzenia chmury prywatnej dla kluczowych klientów, archiwizacji i tworzenia ‘back upów w oparciu o platformy sprzętowe jak i softwarowe. Zakres oferty usługowej zgodnie ze strategią ma być stale rozszerzany, a świadczenie wysokiej jakości usług wymaga wysokich kompetencji, w związku z czym spółka planuje inwestować w rozwój wewnętrzny zasobów poprzez specjalistyczne szkolenia.

Część komercyjna spółki, celem realizacji obranej strategii, będzie wykorzystywać możliwe synergie w ramach grupy i wykorzystując również kompetencje i skale z biura w Łodzi

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
17
13,9
16,4
2,5
Return on sales (ROS) Indicator description
1,6
1,3
1,4
0,1
Equity ratio Indicator description
24,1
29,9
26,6
-3,3
EBITDA margin Indicator description
1,1
3,2
3,3
0,1
Gross profit margin Indicator description
2,5
1,4
1,5
0,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
52
38
36
-2
Current ratio Indicator description
1,1
1,1
1,1
0
Net debt to EBITDA Indicator description
2,7
-0,2
0
0,2
See more

Financial statements

01-04-2019 - 31-03-2020
Annual financial report
Download xades

01-04-2019 - 31-03-2020
Annual financial report
Download pdf

01-04-2019 - 31-03-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector