FRANKO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PRODUKCYJNA 111, 15-680 BIAŁYSTOK
TAX ID5423227417
Rate company:
ALEO.com Companies Food industry Meat Poultry Profile of company FRANKO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FRANKO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5423227417
KRS0000434394
Share capital605,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PRODUKCYJNA 111, 15-680 BIAŁYSTOK

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

FRANKO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PRODUKCYJNA 111, 15-680 BIAŁYSTOK

NIP

5423227417
Copy

REGON

200729255
Copy

KRS

0000434394
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PRODUKCYJNA 111, 15-680 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2012-09-26

Date of commencement of economic activity

2012-09-26

Act signature

RDF/384237/22/388

Pkd codes

10.12.Z - Processing and preserving of poultry meat

10.11.Z - Processing and preserving of meat, excluding poultry meat

10.13.Z - Production of meat products, including poultry meat products

46.32.Z - Wholesale of meat and meat products

49.41.Z - Freight transport by road

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Adam Gryko
Member Of The Board, 58 years old
Jarosław Danilecki
Chairman Of The Board, 52 years old
Bogumiła Wiercińska
Member Of The Board, 43 years old
shareholders

100% 12.100 (dwanaście tysięcy sto) udziałów o łącznej wysokości 605.000 (sześćset pięć tysięcy) złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

     Sprawozdanie z działalności Zarządu Franko


 Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


                    za 2019 rok


Charakterystyka Spółki :

FRANKO Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą, w Białymstoku

została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12-09-2012r. (Rep. A nr 414512012).

Postanowieniemzdnia26-09-2012r, Sp6tka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku pod numerem 0000434394.


W ciągu całego roku obrotowego 2019 jedynym udziałowcem Spółki była KOWALEWICZ sp.

z o.o. z siedzibą w Białymstoku.


W roku 2019 Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

1. Jarosław Danilecki - Prezes Zarządu od 04-01-2013r.

2. Adam Gryko - Członek Zarządu, od 11-04-2013r.

2. Bogumiła Wiercińska - Członek Zarządu od 29 -O 5 -20 I Sr.


Prokurentem samoistnym od 19-ll-2012r. był Mirosław Jan Gołaszewski


Przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym 2019 była:

- Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

-Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana.


istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym

ocena uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis

zagrożeń, a w szczególności informacje o :


1) Zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania

finansowego


1. Konsekwentna realizacja planów konsolidacji działalności operacyjnej z innymi

Podmiotami powiązanymi organizacyjnie i osobowo z udziałowcem Spółki, w celu

maksymalizacji wyniku finansowego i redukcji kosztów działalności.

2. Pozyskiwanie nowych dostawców i odbiorców, w szczególności poprzez udział w

zamówieniach publicznych.


2) Przewidywanym rozwoju jednostki


Zarząd Spółki, w roku 2020, zamierza realizować dalsze plany konsolidacji działalności

operacyjnej podmiotów powiązanych organizacyjnie i osobowo z udziałowcem Spółki i

prowadzących podobną działalność operacyjną. W związku z tym zamierza:

1. Pogłębiać współpracę z firmą partnerską MULTI FOOD S.A.

2. Zwiększyć produkcję i promować markę własną PODLASKIE PRZYSMAKI.


3) Ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju


W roku 2019 Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych. Nie przewiduje podjęcie

takich prac w roku 2020.


4) Aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej


Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Zysk z roku 2019 w wysokości 343 983,17 zł zostanie

przeznaczony na kapitał rezerwowy. Kapitał własny spółki wynosi aktualnie 1 775 515,53 zł,

Spółka reguluje terminowo zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Działania podjęte przez Zarząd

powinny doprowadzić do wypracowania dodatniego wyniku finansowego w kolejnym roku

obrotowym.


5) Nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i

wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują,

cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia


Spółka nie nabywała udziałów własnych.


6) Posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)


Spółka nie posiada oddziałów.

Spółka prowadziła działalność gospodarczą w siedzibie Spółki oraz w hurtowniach

zlokalizowanych w:

 Augustowie,

- Giżycku.


7) instrumentach finansowych w zakresie:


a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,


b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym,

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla

których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń


Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających w zakresie ryzyka zmiany cen,

ryzyka utraty płynności finansowej oraz nie posiada wypracowanych celów i metod zarządzania

ryzykiem finansowym, nie zabezpiecza - za pomocą instrumentów finansowych - istotnych

rodzajów planowanych transakcji i nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.


8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych

Europejskiego Obszaru Gospodarczego


jednostka nie jest notowana na jednym z regulowanych rynków EOG w związku z tym nie

jest zobligowana do stosowania zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre Praktyki

Spółek Notowanych na GPW".


9) Istotne, dla oceny sytuacji Spółki. - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z

informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także

dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym


Wartość aktywów trwałych spółki wynosi 4 337,04 zł.


Wskaźniki finansowe kształtowały się następująco

[tabela]Spółka nie korzystała z kredytów bankowych jedynie z finansowania środków transportu

leasingiem operacyjnym.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
33,3
36,4
31,4
-13,9
Liabilities and provisions Indicator description
1,9
2
1,1
-45,6
Equity Indicator description
1,4
1,8
2,1
16,6
Total assets Indicator description
3,4
3,7
3,1
-16,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
1,1
1,3
1,3
-0,4
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,4
0,4
-13,2
EBITDA Indicator description
0,2
0,4
0,4
-12,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,4
0,4
-12,7
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,3
0,3
-14,3
Current assets Indicator description
3,4
3,7
3,1
-16,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
8,7
19,4
14,2
-5,2
Return on sales (ROS) Indicator description
0,4
0,9
0,9
0
Equity ratio Indicator description
42,6
47,4
65,9
18,5
EBITDA margin Indicator description
0,5
1,2
1,2
0
Gross profit margin Indicator description
0,5
1,2
1,2
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
20
12
-8
Current ratio Indicator description
1,7
1,9
2,9
1
Net debt to EBITDA Indicator description
-7
-2,9
-3,4
-0,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector