ALEO.com Companies IT and telecommunication IT and peripheral equipment Electronic components Profile of company FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992776988
KRS0000583557
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TRAUGUTTA 4, 68-120 IŁOWA
Revenue in 2020 year
69,960 PLN
Financial ranking position
482 / 516
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

FERYSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TRAUGUTTA 4, 68-120 IŁOWA

NIP

8992776988
Copy

REGON

362931502
Copy

KRS

0000583557
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TRAUGUTTA 4, 68-120 IŁOWA

Date of registration in KRS

2015-11-04

Date of commencement of economic activity

2015-11-04

Act signature

ZG.VIII NS-REJ.KRS/11654/21/898

Pkd codes

26.11.Z - Manufacture of electronic components

27.90.Z - Manufacture of other electrical equipment

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Anna Poniewierka
Member Of The Board, 39 years old
Dawid Grzegorz Makowski
Member Of The Board, 38 years old
Jacek Adam Sieński
Member Of The Board, 41 years old
shareholders
Jacek Sobków

20% 20 (dwadzieśia) udziałów o łącznej wartości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Zdzisław Bogusław Sobków

40% 40 (czterdzieści) udziałów o łączne wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

Barbara Sobków

40% 40 (czterdzieści) udziałów o łacznej wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Podstawowe informacje o spółce.

Feryster Sp. z o.o. (dalej Spółka) została zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA

WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000583557 w dniu

04.11.2015 roku.

Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 ​r.​ ​jest czwartym

rokiem działalności Spółki.

Jedynymi działaniami Spółki w okresie sprawozdawczym była reprezentacja, zarządzanie i

administracja spółką FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k. Z tytułu świadczenia wyżej wymienionych

usług Spółka otrzymała łączne wynagrodzenie od FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k. w kwocie

69.960,00zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych

00/100). D​ ochód ten przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności Spółki oraz

wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji. Dodatkowo Spółka uczestniczy

w stratach oraz zyskach FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k. w wysokości 1%, z których w roku

obrotowym Spółka uzyskała zysk w wysokości 30.377,60zł netto (słownie: ​trzydzieści tysięcy

trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100)

I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

Nie wystąpiły


II. Przewidywany rozwój Spółki.

Nie dotyczy.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto za świadczenie usługi zarządzania w

wysokości 69.960,00 zł netto (słownie: ​sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt złotych 00/100​) oraz z tytułu 1% udziału w zyskach wynik w wysokości

30.377,60zł netto (słownie:​ ​trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100)

Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 970,44zł (słownie: ​dziewięćset

siedemdziesiąt złotych 44/100)​ . Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka nie posiada

żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji,

jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

IV Czynniki ryzyka i zagrożeń.

Jedynym ryzykiem i zagrożeniem w działalności Spółki jest utrata płynności finansowej oraz

niewypłacalność ​FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k. FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k. zakończyła rok

2019 zyskiem netto w kwocie ​3.037.760,41 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem

tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 41/100). Niemniej jednak globale rozprzestrzenienie

się wirusa COVID-19 spowodowało, że gospodarka światowa znajduje się w głębokiej

recesji. Potencjalny kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest niezależny od Spółki. Na

obecnym etapie nie można określić, czy i jakie jego skutki Spółka będzie musiała ponieść.

IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Nie dotyczy.


VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
IT and peripheral equipment
Position (Net profit / loss)
358
/ 516
Position (Revenue)
482
/ 516

Voivodeship
Lubusz Voivodeship
Position (Net profit / loss)
531
/ 862
Position (Revenue)
783
/ 862
Generated 20 hours ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
70
70
70
0
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
0
3,1
8218,9
Equity Indicator description
63,2
64,2
86,3
34,4
Total assets Indicator description
64,3
64,2
89,3
39,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
56,8
60,7
81,8
34,6
Gross profit / loss Indicator description
-0
4,2
27,4
550,1
EBITDA Indicator description
5
4,2
1,7
-58,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
5
4,2
1,7
-58,9
Current assets Indicator description
63,3
63,2
88,3
39,8
Net profit / loss Indicator description
-4,8
1
22,2
2182,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-7,6
1,5
25,7
24,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-6,9
1,4
31,7
30,3
Equity ratio Indicator description
98,2
99,9
96,6
-3,3
EBITDA margin Indicator description
7,2
6
2,5
-3,5
Gross profit margin Indicator description
-0
6
39,1
33,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
6
0
16
16
Current ratio Indicator description
55,9
1708,4
28,7
-1679,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-11,2
-14,4
-47,1
-32,7
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector