ALEO.com Companies Clothes, shoes, jewelry, leather goods Clothes Outer layer Profile of company NEW LOOK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
NEW LOOK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
TAX ID5272609686
KRS0000336043
Share capital22,808,000.00 zł
1.0 average of 1 ratings

address

UL. PIĘKNA 18, 00-549 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

NEW LOOK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PIĘKNA 18, 00-549 WARSZAWA

NIP

5272609686
Copy

REGON

141989817
Copy

KRS

0000336043
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PIĘKNA 18, 00-549 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2009-09-02

Date of commencement of economic activity

2009-09-02

Act signature

RDF/352161/21/467

Pkd codes

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

46.16.Z - Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.72.Z - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

47.75.Z - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores

47.77.Z - Retail sale of watches, clocks and jewellery in specialised stores

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Steven Paul Challes
Member Of The Board
shareholders
CENZORA ENTERPRISES LIMITED

100% 456.160 udziałów o łącznej wartości 22.808.000,00 złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

New Look Poland Sp. z o.o ("Spółka") prezentuje działalność Spółki w okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.


AKTYWNOŚĆ BIZNESOWA

W okresie sprawozdawczym Spółka sprzedawała odzież, obuwie i akcesoria marki New Look w Polsce. Pod koniec roku Spółka posiadała 18 sklepów New Look.


PRACOWNICY

Średnia liczba pracowników Spółki w okresie finansowym wyniosła 162 pracowników , w odniesieniu do poprzedniego okresu liczba pracowników wynosiła 207.


ORGANIZACJA I POSTĘPY ADMINISTRACYJNE

New Look Poland Sp. z o.o. działa na rynku polskim jako spółka w 100% zależna od Grupy New

Look sprzedając jedynie produkty marki New Look.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Towary, znajdujące się w ofercie handlowej Spółki spełniają krajowe i międzynarodowe normy ochrony środowiska.


DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

Działania zarządcze mają na celu maksymalizację efektywności ekonomicznej Spółki i poprawę jej działalności w przyszłości.


KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego Zarząd dokonał oceny sytuacji finansowej i handlowej Spółki. Poprzednio działalność Spółki była zależna od wsparcia finansowego Grupy New Look. Z powodu trudnych warunków rynkowych i bieżących wyników osiąganych w UK, włączając zatwierdzenie dobrowolnego porozumienia z wierzycielami biznesowymi (CVA), Grupa New Look nie jest w stanie zapewnić wsparcia finansowego Spółce. W wyniku czego Zarząd uznał, iż Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności i podjął decyzję o jej zakończeniu. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku możliwości kontynuacji działalności. Spółka dokonała odpisów aktualizujących w celu prezentacji wartości jej aktywów w cenach sprzedaży netto na dzień bilansowy.


CENY TRANSFEROWE

Z powodu trudnych warunków działalności w UK Grupa New Look dokonała zmiany obecnej polityki cen transferowych w zakresie marży operacyjnej ustalonej na poziomie 2,5% przychodów ze sprzedaży. W bieżącym okresie sprawozdawczym przyjęto politykę cen transferowych opartą naalokacji poniesionych kosztów wspólnych w zależności od procentowego udziału przychodów ze sprzedaży jednostki w grupie kapitałowej.


RYZYKO I NIEPEWNOŚCI FIRMY

Działania Spółki narażają ją na następujące zagrożenia:

Ryzyko walutowe - jest to ryzyko, że wartość godziwa zobowiązania finansowego, ujęte aktywa finansowe lub pasywa ulegną wahaniom ze względu na zmiany kursów walut. Spółka posiada konta bankowe do rozliczania faktur w walutach innych niż waluta funkcjonalna w celu złagodzenia jakichkolwiek obciążeń walutowych.


Ryzyko finansowe i ryzyko płynności - to ryzyko, że Spółka napotyka trudności z wypełnieniem zobowiązań związanych z zobowiązaniami finansowymi, które są rozliczane poprzez dostarczenie gotówki lub innych aktywów finansowych. Spółka regularnie przygotowuje prognozy przepływu środków pieniężnych, aby zapewnić dostateczne zasoby kapitałowe w celu spełnienia wymogów kapitałowych z tytułu kapitału obrotowego oraz spełnić zobowiązania z tytułu zobowiązań kapitałowych i odsetkowych w momencie ich wymagalności. Spółka jest zależna od wparcia finansowego Grupy New Look.


Ryzyko kredytowe - wynika z sald gotówkowych posiadanych w bankach i instytucjach finansowych oraz ekspozycji wobec klientów hurtowych. Inwestycje nadwyżek środków pieniężnych Spółki są dokonywane z bankami, które muszą spełniać kryteria zatwierdzenia kredytowego i inwestycyjnego zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Salda należności są monitorowane na bieżąco i tworzone są rezerwy na nieściągalne kwoty.

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W wyniku opisanych powyżej działań kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym New Look

Poland Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco (w zł): PLN

Przychody 54 509 444,10

Koszty operacyjne 82 147 698,44

Strata z działalności operacyjnej 45 335 582,93

Strata netto 47 274 629,01

Aktywa razem 13 419 259,56

Zapasy 4 305 675, 00

Aktywa trwałe 18 461,82

Zobowiązania krótkoterminowe 58 579 821,04

Kapitał własny -83 122 391,46

ZMIANY W ZARZĄDZANIU FIRMY

Dnia 27 lutego 2019 roku Richard Collyer zrezygnował ze stanowiska Członka Zarządu. Dnia 27 lutego 2019 roku Barbara Sroka-Goska zrezygnowała ze stanowiska Członka Zarządu. Dnia 16 kwietnia 2019 roku Daniel Monaghan zrezygnował ze stanowiska Prezesa Zarządu. Nie dokonano innych zmian w Zarządzie Spółki.

PERSPEKTYWY POZYCJI FINANSOWEJ NA ROK 2018/2019

Jak omówiono powyżej, Zarząd uznał, iż Spółka nie jest w stanie kontynuować dalszej działalności.

W okresie sprawozdawczym 2018/2019 planowana jest likwidacja Spółki.

Pozostałe punkty, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości nie ma zastosowania do Spółki.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
53,1
54,5
2,6
Liabilities and provisions Indicator description
58,5
96,5
65
Equity Indicator description
4
-83,1
-2154
Total assets Indicator description
62,6
13,4
-78,6
Cash and cash equivalents Indicator description
8
7,6
-5,1
Depreciation Indicator description
5,2
9,1
74
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
-47,3
-43 751,7
EBITDA Indicator description
6,8
-36,2
-631,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,6
-45,3
-2965,2
Net profit / loss Indicator description
-0,1
-47,3
-43 751,7
Current assets Indicator description
35,9
13,4
-62,6
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-2,7
56,9
59,6
Return on sales (ROS) Indicator description
-0,2
-86,7
-86,5
Equity ratio Indicator description
6,5
-619,4
-625,9
EBITDA margin Indicator description
12,8
-66,5
-79,3
Gross profit margin Indicator description
-0,2
-86,7
-86,5
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
371
392
21
Current ratio Indicator description
0,6
0,1
-0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
3,4
-1,2
-4,6
See more

Financial statements

01-04-2020 - 31-03-2021
Annual financial report
Download xml

01-04-2020 - 31-03-2021
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

1/ 5.0
Based on 1 reviews
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Kasia Sudczak 2019-01-30 12:07:36
I was shopping today in Arkadia (w-wa), I was returning a blouse, there was 1 client, Mrs. Kasia and P.rowrownik. Money from the coffers was photographed by a pair of chases and a badly drawn phrase. I told her about this. She was a new employee. despite the lack of customers, only after a long time became interested in the situation. The wife went to lead the second time. she started to talk to me (I was standing for a long time and I was impatient) that she did not see the problem, what I mean. I asked her for her dignity. She did not give. She did not give contact with the manager. Neither did the regional office in the office, but also refused and finally, on the new xero, do not cross out the return, with maliciousness "it does not have to". Such service is disposed!

Companies registered in the same sector