ELP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA
TAX ID5223079952
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company ELP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5223079952
KRS0000654645
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ELP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA

NIP

5223079952
Copy

REGON

366157198
Copy

KRS

0000654645
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2016-12-23

Date of commencement of economic activity

2016-12-23

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/66684/22/254

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.29.Z - Other construction installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Agnieszka Borkowska Karcz
Member Of The Board, 45 years old
Krystian Arkadiusz Pachówka
Member Of The Board, 42 years old
Jarosław Bernard Sypniewski
Member Of The Board, 41 years old
shareholders
CBRE ELP DANICA S.A R.L.

100% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

HE2 WARSAW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)

W ROKU OBROTOWYM

ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ 1 STYCZNIA 2019 ROKU

I KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

(„ROK OBROTOWY”)

1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki

a) Dane rejestrowe

Nazwa Spółki: HE2 Warsaw 2 Sp. z o. o.

Adres rejestrowy: ul. Towarowa 28

00-839 Warszawa

Numer KRS: 0000654645

Numer REGON: 366157198

b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 18 listopada 2016 roku (Rep. A - 7295/2016) pod firmą

Fallcreek Investments Sp. z o. o.

Dnia 23 grudnia 2016 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654645.

c) Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

W bieżącym okresie Spółka prowadziła działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze

wznoszeniem budynków.


2. Wyniki Spółki w danym Roku Obrotowy

a) Wynik finansowy

Rok Obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Spółka zamknęła stratą netto w wysokości

1.272.775,41 PLN, którą Zarząd Spółki proponuje pokryć z zysków wypracowanych w przyszłych latach.

b) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W danym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 36.112,32 PLN.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym Roku Obrotowym 1.226.183,96 PLN, przy czym

największą pozycję w wysokości 982.826,00 PLN stanowiły podatki i opłaty.

c) Aktywa

Na dzień 31 grudnia 2019 roku suma bilansowa wyniosła 36.357.716,23 PLN. Aktywa trwałe na koniec Roku

Obrotowego miały wartość netto 36.261.093,77 PLN, przy czym największą część stanowiły inwestycje

długoterminowe w nieruchomości w kwocie 34.790.000,00 PLN.

Strona 1 z 3

Na koniec Roku Obrotowego Spółka posiadała aktywa obrotowe w wysokości 96.622,46 PLN. Największą

pozycję aktywów obrotowych stanowiły należności krótkoterminowe w kwocie 93.450,10 PLN, które prawie w

całości wynikały z należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w wysokości 92.247,64 PLN.

Na koniec Roku Obrotowego Spółka nie posiadała żadnych należności długoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Spółki wyniosły

1.146,35 PLN.

d) Zobowiązania

Na koniec Roku Obrotowego zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 21.476,40 PLN, przy czym w

większości wynikały z zobowiązań wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie

18.727,14 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły 36.470.193,76 PLN i w całości

wynikały z zobowiązań wobec jednostek powiązanych z tytułu kredytów i pożyczek.

e) Ocena uzyskiwanych wyników

Zarząd Spółki uznaje uzyskane przez Spółkę wyniki w danym Roku Obrotowym za zgodne z oczekiwaniami,

pracując nad poprawą sytuacji w przyszłości.

f) Informacje o nabyciu udziałów własnych

W Roku Obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.

g) Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (przedstawicielstwach)

W Roku Obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów ani przedstawicielstw.

3. Istotne zdarzenia w Roku Obrotowym

a) Zatrudnienie

W danym Roku Obrotowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

b) Udziałowcy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, kapitał zakładowy Spółki w wysokości 5.000,00 PLN tworzyło 100 udziałów o

nominalnej wartości 50,00 PLN każdy.

Na koniec Roku Obrotowego struktura własności udziałów w Spółce przedstawiała się następująco:

Udziałowiec Liczba udziałów Łączna wartość udziałów % udział

HE Dutch II B.V. 100 5.000,00 PLN 100%

c) Księgi rachunkowe Spółki i instrumenty finansowe

Księgi rachunkowe Spółki w Roku Obrotowym, jak i obecnie prowadzone są przez Vistra Corporate Services

Sp. z o.o. i przechowywane są w siedzibie Vistra Corporate Services Sp. z o.o. pod adresem ul. Towarowa 28,

00-839 Warszawa.

W bieżącym roku Spółka nie posiadała innych instrumentów poza pożyczkami od udziałowca.

d) Badania i Rozwój

W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działania w zakresie badań i rozwoju.

Strona 2 z 3

e) Inne istotne zdarzenia w Roku Obrotowym

Na mocy uchwały Zarządu z dnia 30 sierpnia 2019 roku ze skutkiem od dnia 1 września 2019 roku Spółka

zmieniła adres z Al. Jerozolimskich 56C, 00-803 Warszawa na ulicę Towarową 28, 00-839 Warszawa.

Zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31 października 2019 r.

4. Istotne zdarzenia po zakończeniu Roku Obrotowego

Od zakończenia Roku Obrotowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne

zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki lub na dane finansowe wykazane w sprawozdaniu za

Rok Obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

5. Przyszła sytuacja Spółki

a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki

W związku ze spełnieniem przesłanek z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd rekomenduje, aby

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej

działalności.

Pomimo poniesionej straty Zarząd nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych zagrożeń dla

funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie. Spółka jest wciąż w fazie rozwoju i w kolejnych latach będzie

osiągać zyski.

b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości

Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.

c) Przewidywana sytuacja finansowa

Zarząd Spółki planuje dalszy rozwój działalności Spółki w przyszłym Roku Obrotowym i bada potencjalne

możliwości rozwoju.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
0
2,7
10 090,8
Liabilities and provisions Indicator description
37,7
93,5
203,5
117,7
Equity Indicator description
-1,3
3,2
101,3
3031,2
Total assets Indicator description
36,4
96,7
304,8
215,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
137,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0
4,7
7,5
58,7
Gross profit / loss Indicator description
-1,6
3
123,3
4034,8
EBITDA Indicator description
0
6,3
127,6
1937,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
6,3
127,6
1938,8
Current assets Indicator description
0,1
6,5
9,6
48
Net profit / loss Indicator description
-1,3
2,5
98,1
3763
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
97,7
78,5
96,8
18,3
Return on sales (ROS) Indicator description
-3524,5
9680,9
3669,7
-6011,2
Equity ratio Indicator description
-3,6
3,3
33,2
29,9
EBITDA margin Indicator description
10
23 893,2
4776
-19 117,2
Gross profit margin Indicator description
-4375,3
11 371,8
4614
-6757,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
217
74 349
9461
-64 888
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector