EVENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONWALIOWA 19, 59-335 OBORA
TAX ID6922503149
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Arts and culture Cultural facilities Profile of company EVENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EVENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6922503149
KRS0000408444
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KONWALIOWA 19, 59-335 OBORA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

EVENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KONWALIOWA 19, 59-335 OBORA

NIP

6922503149
Copy

REGON

021730831
Copy

KRS

0000408444
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KONWALIOWA 19, 59-335 OBORA

Date of registration in KRS

2012-02-10

Date of commencement of economic activity

2012-02-10

Act signature

RDF/444804/22/770

Pkd codes

90.01.Z - Performing arts activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

47.43.Z - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

49.41.Z - Freight transport by road

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

90.02.Z - Support activities to performing arts


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Robert Pawłowicz
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Robert Pawłowicz

910 udziałów o łącznej wysokości 45.500 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych)

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

EVENTS GROUP Sp. o.o.

ul Konwaliowa 19, 59-335 Obora

NIP:6922503149 REGON: 021730831

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym.

dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408444

Kapitał zakładowy: 50.000,- PLN

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EVENTS GROUP Sp. z O.O.

ZA ROK OBROTOWY 2018


EVENTS GROUP    Spółka    z ograniczoną         odpowiedzialnością             rozpoczęła                     działalność      w dniu

05 września 2011 roku. Spółka zajmuje się działalnością w obszarze:

18 12 z - pozostałe drukowanie

18 13 z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

47 91 z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

59 12 z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

63 12 z - działalność portali internetowych

70 22 z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73 11 z - działalność agencji reklamowych

73 20 z - badanie rynku i opinii publicznej

81 21 z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

59 2. - wydawanie nagrań dźwiękowych

59 20 z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

58 19 z - pozostała działalność wydawnicza

59 Z - reprodukcja nagrań dźwiękowych

18 20 z - reprodukcja zapisanych nośników informacji

43 99 z - działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

43 99 z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

33 20 z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

47 54 z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 43 z - sprzedaż detaliczna artykułów radiowo-telewizyjnych 47 59 z - sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych

47 43 z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 59 z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 63 z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

77 12 - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 49 41 z - transport drogowy towarów

82 30 z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90 02 z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych


Rok 2018 był ósmym rokiem działalności Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Główne cele i zadania realizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z statutem to:

- Rozwijanie podstawowej działalności Spółki,


- Opracowywanie projektu rozwoju funkcjonowania działalności handlowej,

- Zarządzanie bieżącą działalnością Spółki,


- Aktywne pozyskiwanie rynku zbytu dla oferowanych przez Spółkę produktów.


Na dzień 31 grudnia 2018 roku, Spółka nie zatrudniała pracowników.

Główne prace związane z prowadzeniem i zarządzaniem pracami Spółki wykonywane były przez podwykonawców oraz Zarząd.


ORGANY SPÓŁKI:


WALNE ZGROMADZENIE UDZIAŁOWCÓW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki odbyło się w dniu 30-06-2019 roku, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe składającego się z bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2018. Podjęte zostały także uchwały w przedmiocie przekazania zysku za rok obrachunkowy 2018 oraz udzielono członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. Spółka nie ma powołanego organu nadzoru w postaci Rady Nadzorczej, stąd nadzór w Spółce wykonywany jest przez wspólników. W roku 2018 nie było zwoływane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki.


ZARZĄD

Od początku funkcjonowania Spółki Zarząd jest wieloosobowy, przy czym każdy z członków zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

Zarząd działał kolegialnie. Do zadań Zarządu należało:

- nadzorowanie całości funkcjonowania Spółki;

- nadzorowanie zgodności działań Spółki z obowiązującym prawem;

- zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi, wykonującymi na rzecz Spółki odpowiednie prace;

- nadzorowanie wykonania zawartych umów;

- nadzorowanie realizacji zawartych umów;

- nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych;


DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka w 2018 roku, w początkowym okresie funkcjonowania pozyskiwała nowych partnerów i klientów. W 2018 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 241288,29 zł przy kosztach działalności w wysokości 240467,59 zł. Spółka zakończyła rok finansowy 31 grudnia 2018 roku stratą w wysokości 8250,46 zł.


PLANOWANE DZIAŁANIA

Zarząd Spółki planuje podjęcie działań marketingowych, reklamowych powodujących rozpowszechnienie oferowanych usług, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży.

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector