Emtor sp. z o.o.
Włocławska 147-157, 87-100 Toruń
TAX ID9562137453
Rate company:
Emtor sp. z o.o.
TAX ID9562137453
KRS0000122446
Share capital3,000,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Włocławska 147-157, 87-100 Toruń

Website

https://www.emtor.pl

About us

This text has been translated automatically

Our company has been operating in the area of services, trade and internal transport equipment for forklifts for over 30 years and is the largest Polish private company in the field of internal transport and one of the leading suppliers of forklifts.

In the years 2000 - 2008, we were the official representative of Toyota Industrial Equipment Europe in Poland. As a result, we have become the leading supplier of forklifts in Poland, we have also won many manufacturer's awards for development and distribution successes.

In 2009, we established cooperation with NACCO Materials Handling Europe - a producer of the Yale brand.

Our headquarters and decision center is located in Toruń. We have created a network of branches and service points throughout Poland.

The serviced fleet we service is over 2,000 prams in long-term rental, 600 trolleys in short rental, 960 trolleys in full service.

Register Data

Full name

EMTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WŁOCŁAWSKA 147-157, 87-100 TORUŃ

NIP

9562137453
Copy

REGON

871633185
Copy

KRS

0000122446
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-05-29

Register Address

UL. WŁOCŁAWSKA 147-157, 87-100 TORUŃ

Date of registration in KRS

2002-07-10

Date of commencement of economic activity

2002-07-10

Act signature

RDF/381960/22/326

Website

https://www.emtor.pl

Pkd codes

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MANAGEMENT
Jerzy Holc
Chairman Of The Board, 69 years old
Katarzyna Holc
Vice President, 44 years old
shareholders
Michał Holc

19% 1140 udziałów o łącznej wysokości 570.000,00 zł

Barbara Holc Nisterenko

19% 1140 udziałów o łącznej wysokości 570.000,00 zł

Katarzyna Holc

19% 1140 udziałów o łącznej wysokości 570.000,00 zł

Jerzy Holc

43% 2580 udziałów o łącznej wysokości 1.290.000,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website


Sprawozdanie z działalności za 2018r

I. Charakterystyka jednostki

„EMTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

ul. Włocławska 147-157, 87-100 Toruń

NIP: 956-213-74-53

Regon:871633185

II. Podstawa prawna działania

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą osobowość prawną. Umowa spółki została zawarta w dniu 11 czerwca 2002 roku w Kancelarii Notarialnej w

Toruniu przy ul. Łaziennej 32 przed notariuszem Tomaszem Chwiałkowskim (Repertorium „A” numer 2585/2002). Zgodnie z postanowieniem § 4 umowy Spółki, czas trwania Spółki

jest nieograniczony.

„EMTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lipca 2002 roku pod numerem KRS 0000122446 (postanowienie wskazanego Sądu z dnia 10 lipca 2002 roku).

III. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000,00 zł i dzieli się na 6000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym

w kwocie 880.000,00 zł, zaś w kwocie 2.120.000,00 zł aportem. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęli w następujący sposób:

1.Jerzy Holc- 2580 udziałów o łącznej wartości 1.290.000,00 zł

2.Katarzyna Holc- 1140 udziałów o łącznej wartości 570.000,00 zł

3.Barbara Holc-Nisterenko 1140 udziałów o łącznej wartości 570.000,00 zł

4.Michał Holc 1140 udziałów o łącznej wartości 570.000,00 zł

IV. Organy Spółki

Zgodnie z § 15 umowy Spółki Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób i powołany jest na czas nieokreślony przez Zgromadzenie Wspólników. Do Zarządu należą

wszystkie sprawy, których umowa Spółki lub Kodeks spółek handlowych nie zastrzegają dla innych organów. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu

wieloosobowego uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

W minionym roku obrotowym w skład zarządu weszli Jerzy Holc- prezes Spółki i Katarzyna Holc- wiceprezes Spółki.

V. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)

- sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),

- sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),

- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40)

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18,Z)

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 49.19,Z)

- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( PKD 68,20.Z)

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 77,39.Z)

VI. Zatrudnienie

Spółka w 2019 roku zatrudniała na dzień 31 grudnia 299 osób.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 285,3 osoby w tym:

Na stanowiskach umysłowych – 86,06 osób

Na stanowiskach robotniczych – 200,21 osób

Na dzień 31.12.2019 z urlopów wychowawczych korzystało 2 pracowników.

Spółka nie zatrudnia uczniów oraz nie zatrudnia pracowników poza granicami kraju.

Pracownicy Spółki mogą korzystać z pakietów medycznych oraz sportowych częściowo

finansowanych przez pracodawcę.

VII. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięcie wyników finansowych.

W 2018 roku Spółka korzysta z przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym w BNP Paribas do kwoty 6.500.000 PLN oraz z kredytu rewolwingowego 7.000.000 PLN z terminem

spłaty do 15.10.2020 roku.

Poza tym Spółka korzysta z kredytu inwestycyjnego CRD/48017/2016 w BNP Paribas w kwocie 8.000.000 PLN, przeznaczonego na sfinansowanie zakupu wózków widłowych marki

Yale, w celu świadczenia usług najmu w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. O/Zbąszynek. Kredyt został przyznany na okres 5 lat, ze spłatą w ratach miesięcznych.

Do stycznia 2019 roku Spółka korzystać będzie z kredytu obrotowego przyznanego przez ING Bank Śląski 888/2016/00000339/00


VIII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono dane finansowe za IV kwartał 2018, nie ujętych w tych danych, a mogących w znaczny sposób

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.,

Nie stwierdzono.

IX. Opis zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia rachunku zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe Emtor Sp. z o.o. zostało sporządzone zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie

obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2018 r. z zachowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Przyjęte zasady stosowane są w sposób ciągły. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia

gospodarcze zgodnie ich treścią ekonomiczną. Zdaniem Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

X. Analiza finansowa działalności Spółki w 2018 roku.

[TABELA]

Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 03.12.2018 roku ustalono podmiot badający sprawozdanie finansowe za 2018 rok w osobie biegłego rewidenta Pana

Romana Wróblewskiego.

XI. Instrumenty finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły.

XII. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 3 ust.1e pkt.1-6 ustawy o rachunkowości.

Nie dotyczy.


XIII. Plan działalności na rok 2019

- dalsze poszerzanie przedmiotu działalności Spółki,

- pozyskanie nowych klientów,

- należyte wykonywanie zawartych dotychczas umów wieloletnich na świadczenie usług w zakresie wynajmu długoterminowego wózków widłowych,

- prowadzenie akcji reklamowej i marketingowej Spółki,

- rozwój Spółki w zakresie nabytych nieruchomości na terenie gminy Zbiczno dot. Ośrodka

Wczasowo-Wypoczynkowego „Pod Sosnami” o powierzchni 6,04 ha i zakupionej nieruchomości od Urzędu Gminy Zbiczno położonej nad jeziorem Bachotek o powierzchni 13 ha.

Prezes Emtor Sp. z o.o.

Jerzy Holc

Wiceprezes Emtor Sp. z o.o.

Katarzyna Holc

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
133,6
172,3
209,3
21,5
Liabilities and provisions Indicator description
54,2
98,3
144,8
47,3
Equity Indicator description
43,3
52,2
63,4
21,5
Total assets Indicator description
97,5
150,4
208,1
38,4
Depreciation Indicator description
7,8
12,3
23,4
89,8
Cash and cash equivalents Indicator description
5,9
2,4
2,2
-5,8
Gross profit / loss Indicator description
7,9
13
14,7
12,4
EBITDA Indicator description
14,7
26,7
40,3
50,6
Net profit / loss Indicator description
6,5
10,4
12,2
17,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
6,9
14,4
16,9
17
Current assets Indicator description
55,3
58,2
60,1
3,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
15,1
19,9
19,3
-0,6
Return on sales (ROS) Indicator description
4,9
6
5,8
-0,2
Equity ratio Indicator description
44,5
34,7
30,4
-4,3
EBITDA margin Indicator description
11
15,5
19,2
3,7
Gross profit margin Indicator description
5,9
7,6
7
-0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
111
110
100
-10
Current ratio Indicator description
2,6
1,1
-1,5
Net debt to EBITDA Indicator description
1,6
2,6
1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (6)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector