Elkond
ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok
TAX ID5423002285
Phone+48509035736
Rate company:
Elkond
TAX ID5423002285
KRS0000255577
Share capital5,824,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok

Phone number

+48509035736

Website

http://www.elkond.com.pl

About us

This text has been translated automatically

The ELKOND company is the largest Wholesaler of Electrical Materials in north-eastern Poland. It has been operating on the market since 1991. The company's headquarters is located in the beautiful city of Bialystok, which as the largest city in the Polish Green Lung region located near the eastern border attracts both tourists and traders.

A branch in Łomża has been operating since 1999 - currently a sales office. In the second half of 2001, we launched a new sales outlet in Białystok on Ciołkowskiego Street. In 2005, a second sales outlet was opened in Bialystok on Towarowa Street.

The service of all branches of wholesalers, warehouses and accounting is fully computerized.

We deliver deliveries by our own transport.

Our regular commercial offer includes over 10,000 assortment items, most of which are offered at factory prices. Details on the assortment and manufacturers can be seen on the website.

In addition to wholesale and retail sales, we conduct specialist trainings, prepare projects and pricing, and provide professional assistance and technical advice on request. All processes and activities undertaken by the company are in accordance with the ISO 9001: 2000 quality system procedures

Virtually every company in the north-east region cooperates with us. The majority of our customers are significant in the north-east market, installers, construction companies, smaller warehouses, shops, and industrial plants. We also work with many designers and architects.

At present, we are renewing cooperation with companies from Eastern European countries, which due to economic reasons has changed its character and dimension.

Activity type

wholesaler, distributor

Register Data

Full name

"ELKOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. HANDLOWA 6C, 15-399 BIAŁYSTOK

NIP

5423002285
Copy

REGON

200078668
Copy

KRS

0000255577
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-10-21

Register Address

UL. HANDLOWA 6C, 15-399 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2006-04-20

Date of commencement of economic activity

2006-04-20

Act signature

RDF/382964/22/216

Website

http://www.elkond.com.pl

Pkd codes

27 - Manufacture of electrical equipment

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

66 - Activities auxiliary to financial services and insurance activities

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Mirosław Olszewski
Vice President, 69 years old
Andrzej Kakareko
Chairman Of The Board, 69 years old
Wacław Ryszard Panas
Vice President, 70 years old
shareholders

5.764 (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały o łącznej wysokości 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website


I. ELKOND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Handlowej 6C powstała 09.03.2006

r.. Udziałowcy w osobach: Andrzej Kakareko, Mirosław Olszewski, Wacław Panas w tym też dniu wnieśli zadeklarowane

udziały oraz powołali zarząd w osobach jak wyżej z kadencją na trzy lata. W 2018 r. kadencja została przedłużona na kolejny

okres.

W dniu 20.04.2006 r. spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod

numerem KRS: 0000255577. Podstawową działalnością spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów

elektrotechnicznych.

Właściwą działalność spółka rozpoczęła 01.12.2006 r., po otrzymaniu w postaci aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej

ELKOND - Kakareko, Olszewski, Panas. W 2019 r. działalność prowadzona była w dwóch punktach sprzedaży na terenie

Białegostoku, które jednostka wynajmowała tj.:

w siedzibie przy ul. Handlowej 6C

przy ul. Towarowej 1

oraz w magazynie pomocniczym przy ul. Handlowej 6 i placu o powierzchni 500 m 2.


II. Spółka należy do firm związanych z sektorem budowlanym. Kryzys, który pojawił się pod koniec 2008 r., nieznacznie

spowolnił dynamikę sprzedaży w latach 2008 — 2013. Rok 2014 r przyniósł stabilizację na poziomie z roku poprzedniego,

natomiast w 2015 r. nastąpił wzrost o 8%. Na skutek zmniejszenia limitów sprzedaży dla klientów korzystających z kredytu

kupieckiego w 2016 r. nastąpił spadek obrotów o 9%, Był on również związany z ograniczeniem dofinsowania inwestycji z

funduszy unijnych, które zaczęto uruchamiać w drugiej połowie 2016 r. W efekcie w 2017 r. odnotowano wzrost o 15%, z

czego sprzedaż krajowa wzrosła o 8%. W 2018 r. nastąpił z kolei wzrost sprzedaży o 17,5%, do którego przyczynił się przede

wszystkim wzrost sprzedaży krajowej o 27,7%. W 2019 r., na skutek ograniczenia sprzedaży dla odbiorców, u których według

danych KRD i firmy HERMES odnotowano problemy z płatnością, nastąpił spadek obrotów o 4,3%, ale pozwoliło to na

uniknięcie zatorów płatniczych, które dotknęły firmy związane z budownictwem. Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2

nie wpłynęło na wyniki spółki w 2019 r. Nie odnotowano też zauważalnego spadku obrotów w pierwszych trzech miesiącach

2020 r. Jednak obserwując sytuację w Polsce i na świecie przewidujemy w 2020 pogorszenie wskaźników płynności,

spowodowanej utratą płynności finansowej przez część naszych odbiorców. W przypadku długotrwałego utrzymywania się

stanu zagrożenia pandemicznego możliwy jest również spadek obrotów.


III. Większość naszych odbiorców stanowią maczący w regionie północno-wschodnim instalatorzy, przedsiębiorstwa

budowlane, hurtownie, zakłady przemysłowe, sklepy. Firma współpracuje również z wieloma projektantami i architektami

oraz czynnie uczestniczy w przetargach organizowanych przez instytucje budżetowe. Aby udogodnić współpracę stałym jak i

potencjalnym klientom, pod koniec 2007 r. wprowadziliśmy (razem z innymi hurtowniami z branży) tzw., „mega cennik",

umożliwiający uzyskanie informacji przez całą dobę o dostępnym towarze i cenach łącznie ze złożeniem zamówienia bądź

zapytania. W 2015 r. został uruchomimy Autoryzowany Punkt Techniczno — Handlowy firmy Schneider co pozwoliło

zbudować sieć klientów automatyki przemysłowej i układów sterowania. W 2017 r. podjęliśmy działania mające na celu

rozbudowę strony internetowej firmy, na której w 2018 r. uruchomiono platformę B2B, dedykowaną przede wszystkim

instalatorom, którzy uzyskali możliwość składania zamówień i ich szybkiej realizacji. W 2019 r. wdrożyliśmy magazyny

WMS-owe, gdzie przyjmowanie i wydawanie towarów następuje przy użyciu skanerów (ćzYtników kodów kreskowych),

ograniczając w dużej mierze błędy przy wydawaniu i usprawniając obieg. Pod koniec 20.1.9 uruchomiliśmy sklep internetowy,

który pozwoli nam pozyskać nowych klientów z całej Polski. Od wielu lat firma sukcesywnie dostarcza materiały do

modernizacji oświetlenia w Białymstoku i okolicznych gminach (słupy i oprawy uliczne LED) oraz realizuje zamówienia w

zakresie dostawy materiałów elektrotechnicznych. W 2020 r. zamierzamy kontynuować dostawy w ramach inwestycji

realizowanych w regionie a także w całej Polsce.


IV. Na koniec 2019 r. spółka zatrudniała 46 pracowników w pełnym wymiarze czasu. Większość została zatrudniona w

związku z wniesieniem przedsiębiorstwa spółki jawnej ELKOND — Kakareko, Olszewski, Panas w trybie art.. 23 § 3 K.P.

Średnia wieku zatrudnionych to 43,15 lat Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- dyrektorzy i zastępcy 5 osób

- kierownicy i zastępcy 6 osób

- średni personel do biznesu i administracji 19 osób

- pracownicy do spraw statystycznych i ewidencji materiałowej 13 osób

- kierowcy i operatorzy pojazdów 3 osoby


Poziom wykształcenia pracowników na 31.12.2019 r.:

- wykształcenie wyższe 22 osób

- wykształcenie średnie i techniczne (ogółem) 24 osób

Przeciętne wynagrodzenie (łącznie z premiami, nagrodami uznaniowymi i nagrodami jubileuszowymi, bez zasiłków i wypłat z

ZUS, bez ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych) wyniosło 5.196,87 zł. brutto. W 2007 roku został

utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w 2019 kontynuowano świadczenia z funduszu.

W 2019 r. na szkolenia dla pracowników wydano 14.670,52 zł w tym:

- szkolenia BHP 1.410,00 zł

- specjalistyczne

  • z zakresu spraw pracowniczych, administracji i finansów 2.140,52 zł

  • z zakresu aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kierowców 600,00 zł

  • produktowe 10.520,00


  V. W pierwszych latach spółka działa głównie na majątku otrzymanym aportem od spółki jawnej ELKOND- Kakareko,

  Olszewski, Panas. W kolejnych latach dokonywano zakupu nowego lub wymiany zużytego majątku. W roku 2019 firma

  kontynuowała wydatki na wdrożenie programu do obsługi obrotu magazynowego za pomocą kodów kreskowych, tzw. WMS.

  W 2020 zaplanowano rozbudowę parkingu przed budynkiem siedziby oraz wymianę trzech samochodów służbowych.


  VI. ELKOND sp. z o.o. współpracuje z firmą Elektro-Eko Sp. z o.o. w zakresie zbierania i odbioru zużytego sprzętu

  elektrycznego i elektronicznego niepochodzącego z gospodarstw domowych oraz od 01.01.2009 do końca 2019 r. z firmą STS

  Elektronik Optimus S.A. w zakresie odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od  klientów detalicznych. Obowiązek zbierania został nałożony na spółkę przez przepisy ustawy o zużytym sprzęcie

d  klientów detalicznych. Obowiązek zbierania został nałożony na spółkę przez przepisy ustawy o zużytym sprzęcie

  elektrycznym i elektronicznym z dnia 21.09.2015 r. oraz ustawę o odpadach z 14.12.2014 r. Spółka jest zarejestrowana w

  rejestrze BDO i posiada numer BD000002908.


  VII. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.824 tys. zł. W celu finansowania bieżącej obsługi zobowiązań

  jednostka korzystała w 2020 r. z kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w banku (do wysokości limitu 2.000 tys. zł).


  VIII. W 2019 r. obroty spółki wyniosły 36,3 mln zł i w stosunku do roku 2018 spadły o 4,3%, na co wpłynął głównie spadek  obrotów w siedzibie firmy, który stanowi 95,6% udziału w sprzedaży ogółem. Jeszcze większy spadek sprzedaży o 8%

k  obrotów w siedzibie firmy, który stanowi 95,6% udziału w sprzedaży ogółem. Jeszcze większy spadek sprzedaży o 8%

  odnotowano w punkcie przy ul. Towarowej. Największy spadek o 49% odnotowano kolejny rok z rzędu na sprzedaży w

  systemie Tax Free. Związane jest to głównie z ograniczeniami dotyczącymi przywozu towarów oraz ruchu wizowego

  wprowadzonymi na Białorusi. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,3% zanotowano jedynie na sprzedaży detalicznej

  w siedzibie. W 2019 r. zysk bilansowy wyniósł 718 tys. zł i spadł w stosunku do roku poprzedniego o 28,8%, na co wpłynął  większy spadek przychodów o 4,3% niż kosztów operacyjnych, gdzie zanotowano spadek o 3,8%.. Wyniki na powstałej

ł  większy spadek przychodów o 4,3% niż kosztów operacyjnych, gdzie zanotowano spadek o 3,8%.. Wyniki na powstałej

  działalności operacyjnej (-115 tys. zł) oraz ( +0,6 % tys. zł) na działalności finansowej nie miały moczącego wpływu na  poziom zysku.

  poziom zysku.

  Poszczególne wskaźniki finansowe zostały zaprezentowane poniżej:

   1. Wskaźniki płynności:

   a) Wskaźnik bieżącej płynności w 2019 r. wyniósł 1,55 i jest porównywalny do lat poprzednich (2018 (1,61), 2017

    (1,61), 2016 (1,60), 2015 (1,70), 2014 r. (1,63)). Poziom uznawany za bezpieczny wynosi (1,5-2)

   b) Wskaźnik szybkiej płynności na koniec 2019 r. wyniósł 1,10 i podobnie jak w latach poprzednich (2018 (1,13), 2017

    (1,10), 2016 (1,09), 2015 (1,18), 2014 (1,09)) znalazł się na poziomie uznawanym za prawidłowy (1)

  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym na koniec 2019 r. wyniósł 422,6% i wzrósł w stosunku do

  poprzednich lat (w 2018 r. wyniósł 377,7% , w 2017 r. wyniósł 334,7% a w 2016 (297,5%)). Omacza to , że trwałe składniki  majątku są w całości finansowane z kapitału własnego, który finansuje też część aktywów obrotowych. Wartość kapitału

i  majątku są w całości finansowane z kapitału własnego, który finansuje też część aktywów obrotowych. Wartość kapitału

  obrotowego wzrosła o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego.

   2. Wskaźniki zadłużenia:

   a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2019 r wyniósł 5 8% i wzrósł w stosunku do poziomu z lat poprzednich (w

    2018 r. wyniósł 55%, w 2017 r. wyniósł 53,9% , w 2016 (53%), w 2015 (50,7%) i w 2014 (51,3%)). Wskaźnik .w

    ostatnich dwóch latach zmieścił się w granicach poziomu uznawanego za prawidłowy (55-65%) i oznacza, że firma

    właściwie zarządza źródłami finansowania. We wcześniejszych latach przekraczał nieco granicę poziomu, co

    świadczyło o większym finansowaniu działalności z własnych środków.

    ) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2019 r. wyniósł 138% i wzrósł w stosunku do lat wcześniejszych (w 2018

    r. wyniósł 122,5%, w 2017 r. wyniósł 117,0%, w 2016 r. (112,74%), w 2015 r. (102,8%) oraz w 2014 (105,5%)).

    Poziom uznawany za zadowalający wynosi (122-186%).

   Analiza wskaźników zadłużenia pokazuje, że mają one prawidłowe wartości, co oznacza, że firma osiągnęła optymalną

   strukturę finansowania. Można więc stwierdzić, że spółka posiada zdolność kredytową. W ciągu roku firma korzystała z

   kredytu bankowego sporadycznie. Jego limit ustalono na poziomie 2.000 tys. zł.

   3. Wskaźniki rentowności:

   a) Wskaźnik rentowności netto na koniec roku 2019 r wyniósł 1,97% i spadł w stosunku do roku poprzedniego (w 2018

    wyniósł 2,65%) oraz poziomu z 2015 r. (2,33%) ale wzrósł w stosunku do lat : 2017 gdzie wyniósł 1,61% , 2016

    (1,31%), 2014 (1,78%) . Należy jednak podkreślić, że w 2019 r. wzrosło obciążenie podatkiem dochodowym — na

    skutek wyłączenia z kosztów uzyskania m. innymi 25% kosztów związanych z korzystaniem z samochodów

    służbowych innych niż ciężarowe. W latach 201.6 i 2017 obciążenie podatkiem dochodowym zysku brutto było

    również większe.

   b) Wskaźnik rentowności sprzedaży na koniec 2019 r. wyniósł 2,91% i spadł, podobnie jak wskaźnik rentowności netto

    do roku 2018 r.( 3,5%) oraz 2015 (2 95%), ale wzrósł w stosunku do lat: 2017 (2,89%,), 2016 (2,23%), 2014

    (2,45%).

   Podsumowując 2019 r. można stwierdzić, że wskaźniki płynności utrzymują się na bezpiecznym poziomie, podobnie jak

   w latach poprzednich. Korzystnie wypadły również wskaźniki zadłużenia, które zostawiają spółce rezerwę finansową.

   Nieco obniżyły się wskaźniki rentowności, ale nie odbiegają one znacząco od poziomów osiąganych przez spółkę w latach poprzednich. Ma to związek z bardziej ostrożnym dobieraniem klientów oraz wzrostem liczby przedsiębiorstw

   poprzednich. Ma to związek z bardziej ostrożnym dobieraniem klientów oraz wzrostem liczby przedsiębiorstw

   działających w branży.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
38
36,3
37,5
3,2
Liabilities and provisions Indicator description
8,8
9,6
10
3,9
Equity Indicator description
7,2
7
6,9
-1,3
Total assets Indicator description
16
16,5
16,8
1,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0,7
1,7
3,6
114
Depreciation Indicator description
0,2
0,1
0,2
14,9
Gross profit / loss Indicator description
1,3
0,9
0,8
-18,4
EBITDA Indicator description
1,4
1,1
0,9
-13
Net profit / loss Indicator description
1
0,7
0,6
-18
Current assets Indicator description
14,1
14,9
15,3
2,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,2
0,9
0,8
-17,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
14
10,3
8,6
-1,7
Return on sales (ROS) Indicator description
2,7
2
1,6
-0,4
Equity ratio Indicator description
44,9
42
40,8
-1,2
EBITDA margin Indicator description
3,6
3
2,5
-0,5
Gross profit margin Indicator description
3,4
2,6
2,1
-0,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
84
96
96
0
Current ratio Indicator description
1,6
1,6
1,5
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
-1,5
-3,8
-2,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector