ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company PNP SPÓŁKA AKCYJNA
PNP SPÓŁKA AKCYJNA
TAX ID9562273788
KRS0000359260
Share capital10,700,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARSZAŁKOWSKA 126/134, 00-008 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PNP SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARSZAŁKOWSKA 126/134, 00-008 WARSZAWA

NIP

9562273788
Copy

REGON

340770513
Copy

KRS

0000359260
Copy

Legal form

joint stock company

Register Address

UL. MARSZAŁKOWSKA 126/134, 00-008 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2010-06-21

Date of commencement of economic activity

2010-06-21

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/70578/20/11

Pkd codes

66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.20.Z - Activities of holding companies

64.92.Z - Other credit granting

66.11.Z - Administration of financial markets

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.30.Z - Fund management activities

68.31.Z - Real estate agencies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, JEST ONA SAMODZIELNIE UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
MANAGEMENT
Jarosław Ostrowski
Vice President, 55 years old
Dariusz Tomasz Witkowski
President, 56 years old
BOARD OF DIRECTORS
Jerzy Walczak
65 years old
Tomasz Stryszowski
43 years old
Marcin Pędziński
59 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka w 2019 roku działała na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, statutu

spółki i uchwał organów.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 700 000 zł. Akcjonariusze posiadają

łącznie 10 700 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.


Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zarządu akcjonariuszami Spółki jest 9

osób fizycznych, posiadających łącznie 81,09% w kapitale zakładowym (z tego najwięcej

posiadała osoba mająca łącznie 21,71% kapitału zakładowego), oraz 3 osoby prawne

posiadające łącznie 18,91% kapitału zakładowego.


W 2019 r. Spółka posiadała Zarząd, który był sprawowany przez:

Dariusz Witkowski — Prezes Zarządu

Jarosław Ostrowski — Wiceprezes Zarządu (rezygnacja złożona w dniu 5 czerwca 2020r.)


W roku 2019 r. reprezentowana przez Zarząd Spółka prowadziła działalność w zakresie

poszukiwania nowych możliwości aktywności biznesowej. Prowadzone były poszukiwania

w zakresie aktywności doradztwa finansowego, strategicznego, wsparcia konsultacyjnego w

obszarze aktywności na rynku kapitałowym dla podmiotów poszukujących dróg rozwoju.


W 2019 r. spółka zatrudniała przeciętnie 2 osoby. Na koniec okresu sprawozdawczego

spółka nie zatrudniała żadnych pracowników.

W roku 2019 r. reprezentowana przez Zarząd Spółka osiągnęła następujący wynik

finansowy:

Suma aktywów bilansu zamknęła się kwotą 1.237.747,58PLN zł, na którą złożyły się:

a) Aktywa trwałe w kwocie 704.121,65 zł w postaci:

   środków trwałych w kwocie 704.121,65 zł;

   środków trwałych w budowie w kwocie O zł.

b) Aktywa obrotowe w kwocie 132.118,87 zł w postaci:

  - zapasów towarów w kwocie O zł,

  - należności krótkoterminowych w kwocie 29.153,48 zł,

  - inwestycji krótkoterminowych w postaci środków pieniężnych w kasie i na

  rachunkach w kwocie 75.832,96 zł,

  - krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 27.132,43 zł.


W 2019 r. przychody ogółem wyniosły 46.782,07 zł, przychody finansowe w 2019 roku

wyniosły 524,50 zł, pozostałe przychody operacyjne wyniosły 23.967,63 zł.

Koszty działalności Spółki w 2019 roku wyniosły 2.046.560,06 zł.

Spółka zakończyła rok stratą netto w wysokości 1.975.285,86 zł.

Spółka w 2019 pomimo poszukiwań w zakresie nowych projektów i nowych obszarów

działalności doradczej nie pozyskała nowych klientów i nie znalazła możliwości pozyskania

nowych źródeł przychodów. Załamujący się rynek kapitałowy, zanikające zdaniem zarządu

spółki zainteresowanie doradztwem w zakresie rynku kapitałowego i pozyskiwania

finansowania przez podmioty gospodarcze spowodowały praktycznie zamrożenie

działalności spółki PNP S.A.

Wobec pogarszającej się sytuacji finansowej spółki Zarząd spółki zdecydował o złożeniu w

dniul8 listopada 2019r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XVIII Wydział

Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o ogłoszenie upadłości

spółki PNP S.A.

Zarząd po otrzymaniu decyzji sądu w sprawie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości

podejmie działania zg dnie z wymogami przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
25,1
24,9
0
-99,8
Liabilities and provisions Indicator description
12,8
0,9
1,5
61,1
Equity Indicator description
6,9
1,7
-0,3
-116,1
Total assets Indicator description
19,7
2,6
1,2
-53,1
Cash and cash equivalents Indicator description
16,9
1,1
0,1
-93,3
Depreciation Indicator description
0,4
0,3
0
-100
Gross profit / loss Indicator description
3,8
-5,5
-2
64,3
EBITDA Indicator description
4,1
-5,3
-2
62,5
Current assets Indicator description
18
1,5
0,1
-91,4
Net profit / loss Indicator description
3,6
-5,5
-2
64,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
3,7
-5,6
-2
64,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
52,5
-324,1
722,1
1046,2
Return on sales (ROS) Indicator description
14,5
-22,1
-4222,3
-4200,2
Equity ratio Indicator description
35,2
64,5
-22,1
-86,6
EBITDA margin Indicator description
16,4
-21,1
-4223,4
-4202,3
Gross profit margin Indicator description
15
-22,2
-4222,3
-4200,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
164
6
1641
1635
Current ratio Indicator description
1,5
4
0,6
-3,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-4
0,1
-0,5
-0,6
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Activity report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector