ALEO.com Companies Machines and continuity of production Parts of machines and machinery Other Profile of company DIG ŚWITAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIG ŚWITAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6472470489
KRS0000303319
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DWORCOWA 53, 44-340 ŁAZISKA
Revenue in 2019 year
14,478,658 PLN
Financial ranking position
596 / 1631
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DIG ŚWITAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DWORCOWA 53, 44-340 ŁAZISKA

NIP

6472470489
Copy

REGON

240867351
Copy

KRS

0000303319
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DWORCOWA 53, 44-340 ŁAZISKA

Date of registration in KRS

2008-04-10

Date of commencement of economic activity

2008-04-10

Act signature

RDF/320427/21/780

Pkd codes

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.10.Z - Specialised design activities

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MANAGEMENT
Małgorzata Sich Świtała
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Anna Świtała

40% 20 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00;-zł

Paweł Świtała

60% 30 udziałów o łącznej wysokości 30.000,00;-zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,

 a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

 Na przestrzeni 2019 roku Spółka nie dokonała zmiany profilu działalności, prowadząc działalność

 pośrednictwa handlowego w dotychczasowym zakresie.

 W okresie sprawozdawczym doszło do zmian w zarządzie Spółki. Z dniem 14 sierpnia 2019 r.

 rezygnację złożyli Prezes Zarządu Paweł Świtała oraz Wiceprezes Zarządu Anna Świtała.

 Do zarządu w dniu 14 sierpnia 2019 r. została powołana Małgorzata Sich-Świtała, która objęła

 funkcję Prezesa Zarządu.


2. Przewidywany rozwój jednostki:

 Spółka zamierza nadal prowadzić działalność pośrednictwa w handlu na terenie całego kraju,

 czyniąc starania o poszerzenie rynku zbytu.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:

 W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Spółka nie prowadziła działalności

 w dziedzinie badań i rozwoju.


4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

 W przedstawianym okresie sprawozdawczym, Spółka poniosła stratę w wysokości 600 707,06 zł,

 Pomimo powyższego, z uwagi na politykę finansową Spółki w latach ubiegłych i uzyskiwanie w

 latach ubiegłych bardzo dobrych wyników finansowych, pozwala kontynuować działalność

 Spółki, bez rozpoznania istotnych dla niej zagrożeń. Spółka zamierza zwiększyć poziom

 osiąganych przychodów, celem poprawy wyniku finansowego. Spółka prowadząc działalność

 gospodarczą w dotychczasowym zakresie przewiduje osiągnięcie zysku w kolejnych okresach

 sprawozdawczych.


5. Nabycie udziałów własnych:

 W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie doszło do nabycia udziałów własnych.


6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady):

 Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.


7. Instrumenty finansowe ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów

 środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

 przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie

 z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana

 jest rachunkowość zabezpieczeń:


 W przedstawianym okresie sprawozdawczym, nie zachodzą okoliczności zagrażające przepływowi

 środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.


8. Wskaźniki finansowe i niefinansowe:

 Nie dotyczy


9. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego:

 Nie doszło do żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.


10. Informacje dotyczące zatrudnienia:

 Spółka w okresie sprawozdawczym zatrudniała 13 pracowników.


11. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

 Według bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. suma bilansowa wynosi 11 968 375,79 zł.

 Aktywa trwałe spółki wynoszą 4 047.562,11 zł, a aktywa obrotowe 7 920.813,68 zł. Z kolei

 zobowiązania Spółki wynoszą 10 285.119,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. środki pieniężne

 spółki w kasie i na rachunkach wynoszą 301.426,00 zł. Rachunek zysków i strat wykazuje stratę

 w wysokości 600 707,06 zł.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Parts of machines and machinery
Position (Net profit / loss)
1537
/ 1631
Position (Revenue)
596
/ 1631

Voivodeship
Silesian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
7093
/ 7465
Position (Revenue)
1715
/ 7465
Generated 236 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
20,8
14,5
13,8
-4,6
Liabilities and provisions Indicator description
6,5
10,3
9,1
-11,7
Equity Indicator description
2,5
1,7
1,6
-6,1
Total assets Indicator description
9
12
10,7
-11
Depreciation Indicator description
0,3
0,4
0,2
-31,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,4
0,1
-84,8
Gross profit / loss Indicator description
0,3
-0,6
-0,1
89,3
EBITDA Indicator description
0,8
-0,1
0,5
706,1
Net profit / loss Indicator description
0,3
-0,6
-0,1
82,8
Current assets Indicator description
4,7
7,9
7,5
-5,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,5
-0,4
0,2
153,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
10,3
-35,7
-6,5
29,2
Return on sales (ROS) Indicator description
1,3
-4,1
-0,7
3,4
Equity ratio Indicator description
28,2
14,1
14,8
0,7
EBITDA margin Indicator description
3,8
-0,5
3,4
3,9
Gross profit margin Indicator description
1,3
-4,1
-0,5
3,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
83
213
173
-40
Current ratio Indicator description
1
0,9
1,1
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
3,7
-48,6
9,6
58,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector