Cargo Express Sp. z o.o.
Ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice
TAX ID7311005061
Rate company:
Cargo Express Sp. z o.o.
TAX ID7311005061
Share capital60,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice

Website

www.e-cargo.pl

About us

This text has been translated automatically

Cargo Express is a forwarding company that was established in 1993. We owe our position on the market to many years of service to international corporations and forwarding companies. As we grow, we have also broadened the spectrum of operations to include small and medium-sized companies, with special emphasis on the transport of special cargo.

The biggest advantage of Cargo Express is the individual approach to each customer and parcel. Our strength is our employees - professional forwarders and customs agents who will create and match the transport offer to the needs of even the most demanding customers.

We want to serve our knowledge and experience the best who need it. Through continuous training and staff development, we strive for the highest level of services provided and for active creation of new products on the market in accordance with the latest global trends.

Register Data

Full name

"CARGO-EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PARTYZANCKA 80/92, 95-200 PABIANICE

NIP

7311005061
Copy

REGON

470971580
Copy

KRS

0000041972
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-05-12

Register Address

UL. PARTYZANCKA 80/92, 95-200 PABIANICE

Date of registration in KRS

2001-09-18

Date of commencement of economic activity

2001-09-18

Act signature

RDF/390173/22/885

Website

www.e-cargo.pl

Pkd codes

52.29.C - Other transportation agencies activities

63.40


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Julia Maria Dębowska
Vice President, 39 years old
Jacek Michał Grelewski
President, 71 years old
shareholders
Jacek Michał Grelewski

25% 30 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł

Julia Maria Dębowska

75% 90 udziałów o łącznej wartości 45.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

   1.Wizytówka jednostki.

     Cargo Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Partyzanckiej 80/92

     Jednostka jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041972

     Zarząd spółki w roku 2018 był dwuosobowy. w skład Zarządu wchodzili:

     Jacek Grelewski - Prezes Zarzqdu

     Julia Dębowslca - Wiceprezes Zarządu

     Na kapitał podstawowy składa się 120 udziałów o wartości 500 zł to jest 60 000,00 zł w tym:

     a) Jacek Grelewski 108 udziałów

     b) Julia Dębowska 12 udziałów   2. Zakres działalności spółki w omawianym okresie.

    Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie spedycji lotniczej( 95% wykonanych usług) i spedycji morskiej(.5% wykonanych usług).

    Spółka postrzegana jest przez klientów jako agent do zadań specjalnych. Klienci wiedzą, że zgłaszając się do Cargo Express otrzymają najlepszy serwis (kontakt 24 godziny na dobę) i usługę najwyższej jakości, a przesyłka zostanie zrealizowana w tempie ekspresowym, nawet jeśli wydaję się lo praktycznie niemożliwe.

    Poza tak specyficznymi wysyłkami, firma zajmuje się mniejszymi zleceniami dla stałych kontrahentów, co jest podstawą jej działalności.

    Stałe prowadzone sq działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Jeden z pracowników wykonuje tefony do firm z prezentacją usług Cargo Express oraz umawia spotkania. Działanie takie zaowocowało dzięki świetnej opinii na rynku spedycyjnym, a Spółka zyskała nowych kontrahentów i agentów spedycyjnych w Polsce, oraz za zagranicą. Dzięki temu stale przybywa ilość zleceń eksportowych i importowych.


    Spółka pozostaje członkiem IATA CASS (od listopada 2010 r.), sygnowanego przez IATA-  t.j. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, dzięki czemu płatności między spedycjami i liniami lotniczymi sq kontrolowane, a klienci oraz partnerzy biznesowi mają gwarancję wypłacalności i wiarygodności firmy. Ponadto, w wyniku wdrożenia w 2012 r. nowoczesnego, kompleksowego oprogramowania komputerowego, praca została w znacznym stopniu usprawniona. a pracownicy mogli skupić się na obsłudze klienta.

Spółka rozwija swoją pozycję w sieci internetowej poprzez zaawansowany mailing i pozycjonowanie strony internetowej. Głowni usługobiorcy to duże i stabilne przedsiębiorstwa, które stanowią solidne podstawy planowania wzrostu firmy, między innymi: planowania wzrostu firmy, między innymi:


 "Kiel Polska" sp. z o. o.

 "Loko-Werk Polska" sp. z o.o.

 "Emons Air&See" GMbh Niemcy

  „UPS SCS Polska" sp. z o.o.

 „Orbitvu"sp. z o.o..

 "Becker Warkop" sp. z o.o.

 "Kirchhoff Polska" sp. z o. o.

 "IFB International Freightbridge" sp. z o. o.

 Janmor Polska" sp. z O.O.

 „Fedex Trade Networks Transport& Brokerage(Paland)" sp. z o. o.

 „ FCA Poland" SA.

 "Veromed"sp. z o.o. sp. Komandytowa

 "Airport Handing Services" sp. z o.o.

 "To fas Turk Otomobii Fabrikasi" A.S.

 "Chapman Freeborn Airchartering" sp z o.o.


3. Opis ważnych wydarzeń w tyciu jednostki.

 W omawianym okresie tj. od stycznia do grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 pozyskano kilkunastu nowych odbiorców krajowych i zagranicznych. W zakresie działań na

 poziomie organizacyjnym, nie dokonano zmiany zatrudnienia.  W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym.


4. Charakterystyka wyników gospodarczych.

Przychód z działalności usługowej jednostki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 5 130 914,95

Piany w zakresie pozyskania nowych klientów zrealizowano w stopniu zadawalającym. Rośnie popyt na usługi oferowane przez jednostkę na ryku krajowym zagranicznym. Spływ należności od klientów jest zadawalający, co ma bezpośredni związek z terminowym regulowaniem zobowiązań Spółki


5. Charakterystyka wyników finansowych.

Rok 2019 był dwudziestym piątym, pełnym rokiem działalności jednostki. W omawianym okresie jednostka osiągnęła zysk netto w wysokości 185 163,33

Na wynik składają się następujące elementy.-


  Przychody z działalności usługowej 5 130 914,95 zł

 - Zmiana stanu produktów      147 183,76 zł

 - Pozostałe przychody operacyjne   37 246,35 zł

  Przychody finansowe        319,07 zł

                   5 315 665,13 zł


  Koszty działalności operacyjnej  5 054 350,16 zł

  Pozostałe koszy operacyjne     25 867,54 zł

 - Koszy finansowe           2 125,10 zł

 - Straty nadzwyczajne          0,00 zł

                   5 085 342,80 zł


 Rentowność za okres sprawozdawczy wynosi LOS. Nie istnieje ryzyko utraty rentowności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostka posiada płynność finansową i zdolność kredytową. W roku sprawozdawczym jednostka nie zaciągnęła kredytów.


6. Charakterystyka sytuacji majątkowej jednostki.

 Sytuacja majątkowa jednostki jest zadawalająca. Posiadamy własne środki na rachunku bankowym oraz staramy się na bieżąco i w miarę możliwości ściągać należności. W celu lepszej ściągalności należności przeterminowanych podjęliśmy współpracę kancelarią prawną.


7. Wielkość i struktura zatrudnienia.

 Jednostka zatrudnia na koniec okresu sprawozdawczego 8 osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Poziom wynagrodzeń w jednostce jest dobry. Zadowolenie kadry stanowi priorytet w systemie wynagradzania premiowego, co wpływa znacznie na wydajność pracy i atmosferę w firmie.


8. Dotychczasowe i przewidywane kierunki rozwoju spółki.

Zarząd spółki przewiduje kontynuację kierunku rozwoju na dotychczasowych warunkach. Planuje także pozyskanie nowych odbiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,7
5,3
6
12,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,5
0,8
65,1
Equity Indicator description
0,7
0,8
0,8
2,4
Total assets Indicator description
1
1,3
1,6
24,8
Depreciation Indicator description
0
0
0
-41,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,5
0,6
1,1
73,6
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,2
0,3
23,2
EBITDA Indicator description
0,1
0,2
0,3
18,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,2
0,3
20,5
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,2
0,2
10,3
Current assets Indicator description
0,9
1,3
1,6
25
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9,1
22,7
24,4
1,7
Return on sales (ROS) Indicator description
1,1
3,5
3,4
-0,1
Equity ratio Indicator description
72,6
64,2
52,7
-11,5
EBITDA margin Indicator description
1,9
4,6
4,8
0,2
Gross profit margin Indicator description
1,4
4,4
4,8
0,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
11
31
46
15
Current ratio Indicator description
3,6
2,8
2,1
-0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-4,9
-2,6
-3,7
-1,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector