BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK SP Z O O
Ul.Towarowa 13, 11-015 Olsztynek
TAX ID7393083126
Rate company:
BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK SP Z O O
TAX ID7393083126
KRS0000047764
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul.Towarowa 13, 11-015 Olsztynek

Website

http://bztolsztynek.pl

About us

This text has been translated automatically

"Olsztynek Technical Facilities Base" is a service company. It was established in 1976 as a technical base for mines of mineral resources. In 2002, it was transformed into a limited liability company.

The company has many years of experience in the field of comprehensive construction, renovation and modernization of mining plants, construction machinery and equipment, design and execution of steel structures and electrical installations. High quality of services is confirmed by the competence and practice of our employees.

In particular, the following range of services offered can be distinguished:

· Steel structures

- conveyor belts, charging baskets, tanks, supporting structures for screens and crushers

· Repairs and regeneration of mining and construction machinery and equipment

- cone crushers, jaw crushers, granulators

- bulldozers, loaders, excavators

- mobile and stationary screens

- water and sludge pumps, suction dredgers

- reducers, gear motors, gears, driving, tensioning and reversing drums

· Electrical Installations

- design and implementation of NN switching stations

- installation of low and medium voltage cable and overhead power lines

· WS2 Compact - mobile boring service

· Jantar 2 - precision CNC cutting service

· Rental of construction equipment

- 10t crane; 6,3t; Ł-35 battery charger; T-170 bulldozer

· Workshop services

- turning, welding, locksmith

Activity type

service provider

Register Data

Full name

"BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZTYNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TOWAROWA 13, 11-015 OLSZTYNEK

NIP

7393083126
Copy

REGON

510927759
Copy

KRS

0000047764
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-08

Register Address

UL. TOWAROWA 13, 11-015 OLSZTYNEK

Date of registration in KRS

2001-10-12

Date of commencement of economic activity

2001-10-12

Act signature

OL.VIII NS-REJ.KRS/10979/22/780

Website

http://bztolsztynek.pl

Pkd codes

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

02.40.Z - Service activity related to forestry

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

49.41.Z - Freight transport by road

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Andrzej Szałkowski
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Ryszard Szymański

15.63% 5 udziałów o łącznej wysokości 6250,00 złotych

Andrzej Szałkowski

84.38% 27 udziałów o łącznej wartości 33.750,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Informacje podstawowe

„ BAZA ZAPLECZA TECHNICZNEGO OLSZYNEK „ Sp zoo w Olsztynku ul. Towarowa 13

została zawiązana uową spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 1999

roku Rep. A Nr 7948/1999 ( poprzednia nazwa „ Redus Holding „

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000047764

Spółka posiada numer identyfikacyjny REGON 510927759 nadany przez Urząd Statystyczny w

Olsztynie z dnia 04.01.20000r.

Spółka posiada również Numer Identyfikacji podatkowej 739-30-83-126 nadany przez Urząd

Skarbowy w Olsztynie w dniu 03-02-2000r

Spółka działa na podstawie :

- Kodeksu Spółek Handlowych,

- Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -Ogólnie obowiązujących norm prawnych.


Władzami spółki są :

-Zgromadzenie Wspólników,

-Zarząd Spółki,

Kompetencje poszczególnych władz określa Umowa Spółki

Skład Zarządu Spółki:

Prezes – Pan Andrzej Szałkowski,

Udziałowcy Spółki:

Andrzej Szałkowski - 31 250,00 zł

Ryszard Szymański   6 250,00 zł

Pozostali pracownicy – 12 500,00 zł


2. Działalność Spółki „ Baza Zaplecza Technicznego Olsztynek „


Przychody z działalności gospodarczej w 2019 r kształtowały się w sposób następujący:

Przychody ze sprzedaży             2 841 959,40

Pozostałe przychody operacyjne           164 324,71

Przychody finansowe                   0,00

Razem przychody                 3 006 284,11

Koszt działalności gospodarczej w 2019 roku

I.Koszty działalności operacyjnej       2 829 451,63

w tym :

1.Amortyzacja                   77 183,18

2.Zużycie materiałów i energii          684 292,13

3.Usługi obce                  425 218,52

4.Podatki i opłaty                97 592,76

5.Wynagrodzenia                1 109 643,57

6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   229 529,87

7.Pozostałe koszty rodzajowe           205 991,60

II Pozostałe koszty operacyjne          83 599,73

III Pozostałe koszty finansowe           13 355,64

Razem koszty                  2 926 407,00


       ZYK/STRATA            79 877,11


3.Personel i Świadczenia socjalne

Lp. Wyszczególnienie

1. Przeciętne zatrudnienie w etatach ( bez uczniów ) 23,25 etatów

2.Wynagrodzenie brutto : 1109 643,57

w tym:

   umowy o pracę   1 109 643,57

3.Świadczenia na rzecz pracowników 229 529,87

w tym

ubezpieczenia społeczne   229 529,87


W Spółce tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W 2019 roku cały odpis wyniósł 28 974,61

4. Sytuacja majątkowa , finansowa i dochodowa Spółki

[Tabela]

W porównaniu do ubiegłego roku przychody w 2018 roku spady o 56,50% , a koszty w tym

samym okresie spadły o 57,50 % wobec powyższego Spółka wykazała zysk 79 877,11 netto ,

który zasili fundusz zapasowy

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,9
2,8
10
251,3
Liabilities and provisions Indicator description
4,8
0,5
1
80,8
Equity Indicator description
0,9
1,1
0,9
-15,5
Total assets Indicator description
5,8
1,6
1,9
15,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0
0
-91,2
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
25,6
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,2
-310,3
EBITDA Indicator description
0,1
0,2
-0
-125,7
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
-0,2
-310,3
Current assets Indicator description
4,9
0,7
1
32,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
-0,1
-251
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
2,9
7,4
-18,3
-25,7
Return on sales (ROS) Indicator description
0,4
2,8
-1,7
-4,5
Equity ratio Indicator description
16,1
67,4
49,1
-18,3
EBITDA margin Indicator description
1,4
6
-0,4
-6,4
Gross profit margin Indicator description
0,4
2,8
-1,7
-4,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
252
67
17
-50
Current ratio Indicator description
1
1,4
2,1
0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,2
-17,7
-17,5
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector