ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6852329633
KRS0000594645
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KIELECKA 68/70, 26-600 RADOM
Revenue in 2020 year
3,886,459 PLN
Financial ranking position
919 / 6095
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KIELECKA 68/70, 26-600 RADOM

NIP

6852329633
Copy

REGON

363383474
Copy

KRS

0000594645
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KIELECKA 68/70, 26-600 RADOM

Date of registration in KRS

2016-01-04

Date of commencement of economic activity

2016-01-04

Act signature

RDF/307864/21/617

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.91.Z - Financial leasing

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

82.11.Z - Office administrative service activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, B) CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZA WYJĄTKIEM CZŁONKA ZARZĄDU ILONY KACZMAREK, KTÓRA UPRAWNIONA JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Klaudia Romanowska Okińczyc
Member Of The Board, 41 years old
Elżbieta Ewa Romanowska
Member Of The Board, 65 years old
Ilona Kaczmarek
Member Of The Board, 57 years old
Michał Akszak Okińczyc
Member Of The Board, 45 years old
Marek Edmund Romanowski
Chairman Of The Board, 74 years old
Konrad Romanowski
Member Of The Board, 40 years old
shareholders
Konrad Romanowski

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Elżbieta Ewa Romanowska

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Klaudia Romanowska Okińczyc

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Marek Edmund Romanowski

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
    ASO MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zawiązana na mocy aktu notarialnego

z dnia 30 listopada 2015r na czas nieograniczony.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- Elżbieta Romanowska objęła 25 udziałów o nominalnej wartości łącznie 1 250,00zt

- Marek Romanowski objął 25 udziałów o nominalnej wartości łącznie 1250,00 zł

- Klaudia Romanowska- Okińczyc objęła 25 udziałów o nominalnej wartości łącznie 1 250,00z1

- Konrad Romanowski objął 25 udziałów o nominalnej wartości łącznie 1 250,00z1.

Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000594645 w dniu 4 stycznia .

Podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

ASO MR Sp. z o.o. została jedynym komplementariuszem w spółce ASO MR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa, która została zarejestrowana w dniu 29 sierpnia 2016r . ASO MR Sp. z o.o. wykonuje usługi zarządzania na rzecz

spółki komandytowej.

W związku z uszczegółowieniem zakresu usług zarządczych, w 2017r zatrudnienie zwiększyło się do 23 osób, specjalizujących się

w działalności poszczególnych działów spółki zarządzanej.

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok wykazują w związku z powyższym znaczne koszty wynagrodzeń

oraz składek na ubezpieczenia społeczne ( 1,7 mln).

Jednocześnie, na mocy aneksu do umowy o Zarządzanie, wartość przychodów ze sprzedaży usług wzrosła w 2017r do sumy

1,8 mln.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Spółka nie posiada istotnych składników majątku i nie planuje w najbliższych

latach rozpoczęcia żadnych inwestycji ani korzystania z obcych źródeł finansowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, działania Spółki charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem związanym zarówno z płynnością

finansową jaki i skalą popytu na usługi.
Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
Financial and consulting services
Position (Net profit / loss)
1184
/ 6095
Position (Revenue)
919
/ 6095
Generated 3 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,6
4
3,9
-2,9
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,2
0,2
-1,5
Equity Indicator description
0,1
0,4
0,6
82,9
Total assets Indicator description
0
0,6
0,9
49,9
Depreciation Indicator description
0
0
0
-100
Gross profit / loss Indicator description
0
0,3
0,3
1,9
EBITDA Indicator description
0
0,1
0,3
261,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
0,3
274,7
Net profit / loss Indicator description
0
0,3
0,3
7,2
Current assets Indicator description
0,6
0,9
49,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
6,2
77,3
45,3
-32
Return on sales (ROS) Indicator description
0,1
6,8
7,5
0,7
Equity ratio Indicator description
28,3
60,9
74,3
13,4
EBITDA margin Indicator description
0,2
2,3
8,5
6,2
Gross profit margin Indicator description
0,1
8,1
8,5
0,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
21
21
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector