Ap-Flyer sp. z o.o.
Żegańska 2D, 04-713 Warszawa
TAX ID1132667859
Phone48226130487
Rate company:
Ap-Flyer sp. z o.o.
TAX ID1132667859
KRS0000281707
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Żegańska 2D, 04-713 Warszawa

Phone number

48226130487

Website

http://www.ap-flyer.pl

About us

This text has been translated automatically

AP-FLYER offers:

  • drone detection and neutralization systems - AARONIA
  • design, construction, commissioning and service of EMC reflectorless chambers, shielded rooms for medical devices, server rooms and secret offices - COMTEST, SAMWHA, AARONIA
  • control and measurement equipment: spectrum analyzers, oscilloscopes, signal generators, amplifiers and antennas - AARONIA, DARE, HILO, BONN Elektronik, Spitzenberger Spies
  • certified, strengthened portable computers and tablets - DURABOOK, RuggON, Bormann
  • personal ID card readers with the eID electronic layer - Reiner SCT
  • certified industrial computers for assembly in cars - SUNIT
  • FingerBanking and FingerPayment solutions: easier withdrawal of cash at a window in a bank branch or from an ATM, safer bank transactions using a fingerprint, preventing the use of false identities or the identity of unwanted persons to open a bank account, elimination of expensive and time-consuming password management system in a bank - DERMALOG

Offer

This text has been translated automatically

AARONIA - drone detection and detection systems, shielding materials

COMTEST - EMC chambers, eccentrated rooms, Faraday cages

DURABOOK - strengthened tablets and notebooks

ReinerSCT - personal ID card readers with an eID chip

DARE - control and measurement apparatus

HILO Test - RF generators. Automotive, Elektromobility - electromobility

BONN Elektronik - RF power amplifiers

Spitzenberger Spies - measuring and control room, power sources, Automotive. Elektromobility - electromobility

SUNIT - car terminals

SAMWHA - ferrites

Activity type

manufacturer, distributor

Register Data

Full name

AP-FLYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻEGAŃSKA 2D, 04-713 WARSZAWA

NIP

1132667859
Copy

REGON

140981363
Copy

KRS

0000281707
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2016-05-23

Register Address

UL. ŻEGAŃSKA 2D, 04-713 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2007-05-28

Date of commencement of economic activity

2007-05-28

Act signature

RDF/532778/23/111

Website

http://www.ap-flyer.pl

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

26.20.Z - Manufacture of computers and peripheral equipment

26.51.Z - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.21.Z - Electrical installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Paweł Przygoda
Vice President, 24 years old
Aneta Katarzyna Przygoda
Vice President, 51 years old
Artur Tomasz Przygoda
Chairman Of The Board, 53 years old
shareholders
Paweł Przygoda

21% 21 udziałów o wartości 21 000 zł

Artur Tomasz Przygoda

19% 19 udziałów o łącznej wartości 19000zł

Aneta Katarzyna Przygoda

60% 60 udziałów o łącznej wysokości 60.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Zawartość Sprawozdania:

I.  Ogólna informacja o Spółce.

II.  Organy Spółki - Zarząd, Prokurenci.

III. Stan organizacyjny, zatrudnienie, posiadane Oddziały.

IV.  Działalność Spółki.

  ważniejsze osiągnięcia,

- istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki,

V.  Stan udziałów Spółki.

VI.  Spółki z udziałem AP-FLYER Spółka z o.o.

VII. Plany perspektywiczne Spółki - rozwój Spółki

VIII. Sytuacja gospodarcza i rynek.

IX.  Wyniki ekonomiczne - finansowe Spółki (koszty, przychody).

  instrumenty finansowe a) ryzyka, zmiany cen, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz

  utraty płynności finansowej na jakie narażona jest Spółka,

  przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami

  zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość

  zabezpieczeń,

- wskaźniki finansowe za 2019r.,

- omówienie danych finansowych ze sprawozdania finansowego za 2019r.

- sprawa wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne,


I.  Ogólna informacja o Spółce.

AP-FLYER Sp. z o.o. została założona w dniu 21 maja 2007r. aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w

Warszawie Rep. A-3266/2007. Zgodnie z umową Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony, siedzibą jest

miasto stołeczne Warszawa, adres Spółki ul. Trakt Lubelski 336, (04-667) Warszawa. Kapitał zakładowy Spółki

wynosi 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) i jest podzielony na 100 równych i niepodzielnych udziałów

po złotych 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy. Postanowieniem Sądu z dnia 28.05.2007r. sygn. akt WA.XIII

NS-REJ.KRS/12948/07/571 Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII

Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000281707 Reprezentacja Spółki - każdy członek Zarządu

samodzielnie lub prokurent samodzielne. NIP 1132667859, REGON 140981363.


II.  Organy Spółki - Zarząd, Prokurenci

W skład Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wchodzili:

Pan Artur Przygoda - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązania, do świadczenia

przewyższającego a dwukrotność kapitału zakładowego i taka czynność Zarządu nie wymaga uchwały

Wspólników.

Zarząd Spółki nie powołał żadnego prokurenta.


III. Stan organizacyjny, zatrudnienie, posiadane Oddziały.

Spółka na dzień 31.12.2019r. zatrudniała 11 (jedenaście) osób i planuje zwiększenie liczby pracowników. Spółka

nie posiada oddziałów.


IV.  Działalność Spółki.

Spółka działa w oparciu o zdywersyfikowany model przychodów oparty na kilku liniach biznesowych : sprzedaż

sprzętu teleinformatycznego, bezpieczeństwa dostępu - opartego o technologie biometryczne, technologię

inteligentnych instalacji teleinformatycznych, zasilających i alarmowych oraz dostaw sprzętu do badań EMC

oraz budowie komór do badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Innym obszarem działalności Spółki

są systemy do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych (dronów), budowanie mobilnych pomieszczeń

dowodzenia i obserwacji tzw. Command Control Room. W każdym z tych obszarów Spółka oferuje usługi

doradcze, konsultingowe, projektowe, wykonawcze jak również usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz

rozbudowy i modernizacji aplikacji klienta. Strategia firmy polega na utrzymaniu i podnoszeniu pozycji w

segmencie dystrybucji urządzeń mobilnych i telekomunikacji, oferowaniu nowych produktów z dziedziny EMC

oraz tworzeniu dedykowanych rozwiązań dla nabywcy w segmencie sprzedaży usług i serwisów

Spółka realizuje swoje przychody przede wszystkim na rynku krajowym, choć zaczyna również aktywnie działać

na rynkach zagranicznych i w 2020 roku podpisała pierwsze kontrakty. Głównymi odbiorcami są

przedsiębiorstwa handlowe i usługowe a także instytucje rynku publicznego. Ze względu na dużą liczbę

odbiorców nie występuje uzależnienie od konkretnego odbiorcy.

Zakupy towarów i usług spółka realizuje głównie na rynku zagranicznym i oraz sporadycznie na krajowym.


Przedmiot działalności Spółki zgodnie z klasyfikacją PKD, ujawniona w nowej wersji KRS jest:

1)     46, 51, Z, SPRZEDAZ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZADZEN PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

2)     43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

3)     43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4)     46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZESCI

      DO NIEGO

5)     33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZADZEN ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

6)     26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZADÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I

      NAWIGACYJNYCH

7)     26, 20, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH

8)     62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I

      KOMPUTEROWYCH

9)     41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

10)    95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH


W dniu 15 grudnia 2009r. została zmieniona umowa Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Dariusza

Wierzchuckiego w Warszawie ul. Zimna 2 rep A-8948/2009. Przedmiotowym aktem zmieniono par. 4 Umowy

i ustalono jej jednolity teks. Złożono wniosek o rejestrację zmian Spółki w KRS prowadzonym przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które zostały

zarejestrowane dopiero w 2010 roku po wprowadzeniu dodatkowej zmiany przedmiocie działalności Spółki.

W dniu 18.01.2010 formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego

w Warszawie ul. Zimna 2 rep A-295/2010 zmieniono par. 4 ust. 1 Umowy i ustalono jej jednolity tekst.


V.     Stan udziałów Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 100.000,00 ( sto tysięcy) i jest podzielony na 100 (sto) równych i

niepodzielnych udziałów po złotych 1.000,00 (jeden tysiąc).

Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

Na jeden udział przypada jeden głos.

Udziały w Spółce posiada:

- Arieta Katarzyna Przygoda posiada 60 udziałów,

- Artur Tomasz Przygoda posiada 40 udziałów.


VI.    Spółki z udziałem AP-FLYER Sp. z o.o.,

Spółka AP-FLYER sp z o.o. jest akcjonariuszem Spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna i posiadane

akcje stanowiły ok. 3% kapitału Spółki.


VII.    Plany perspektywiczne Spółki - rozwój Spółki

Spółka wzmocniła pozycję na rynku w roku 2019 w segmencie komór EMC oraz utrzymała pozycję na rynku

terminali dostępowych, wytrzymałych i odpornych na warunki atmosferyczne tabletów. Spółka ugruntowała

swoją pozycje w nowym segmencie rynku — systemów detekcji i neutralizacji bezprzewodowych statków

powietrznych tj. dronów. Spółka podpisała kontrakty na dostawy czytników e-dokumentów, czyli dowodu

osobistego z warstwą elektroniczną.

Planowane jest także pozyskiwanie nowych klientów w tym zagranicznych oraz prowadzenie w szerszym

zakresie działalności w zakresie sprzedaży systemów wykrywania, obserwacji i neutralizacji bezzałogowych

statków powietrznych — dronów, służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie strategicznych obiektów.

Spółka planuje dalszy rozwój działu budowy komór EMC, klatek Faradaya dla potrzeb laboratoriów,

serwerowni, pomieszczeń dźwiękochłonnych.


Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń


Ryzyko związane z sezonowością przychodów

W spółce notuje się bardzo dużą sezonowość w sprzedaży. Sezonowość przychodów ma również znaczący

wpływ na płynność finansową Spółki, zatory płatnicze u odbiorców w sposób negatywny wpływały i wpływają

na bieżącą działalność Spółki.


Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji

Istotny wpływ na działalność i wyniki Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich jak i

zagranicznych firm, dostawców. Obserwujemy postępującą konsolidację firm na polskim rynku dysponujących

znacznym kapitałem. Również obserwowane spowolnienie na rynku, brak uruchomionych programów unijnych

a także zmniejszenie ilości przetargów, powoduje zwiększenie konkurencji i erozję marż w dostępnych

projektach.


Ryzyko związane z kursami walut

Operacje gospodarcze rozliczane w walucie obcej, powodują ryzyko uzyskania innych niż planowane

przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki.


VIII. Sytuacja gospodarcza i rynek.

Ze względu na planowane przychody pochodzące od zagranicznych klientów oraz konieczność zwiększenia

zatrudnienia i uruchomieniem produkcji, Spółka planuje przenieść się do nowego biura. Władze Spółki

rozpoczęły wstępne poszukiwania dostępnych na rynku obiektów biurowych z częścią

magazynowo/produkcyjną. Spółka poczyniła inwestycje w nowe bardzo zaawansowane technologie detekcji i

neutralizacji dronów oraz dalszy rozwój działu komór EMC oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.


IX. Wyniki ekonomiczne — finansowe Spółki (koszty, przychody).

Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są na odpowiednich kontach na bieżąco w oparciu o kopie

wystawionych dowodów sprzedaży.

Przychody z odsetek od przechowywanych na rachunkach bankowych środków zaliczane są w momencie

uznania rachunku.

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych wykorzystuje się metody wyceny zgodne z zasadami określonymi

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są

według wartości netto tzn w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o

dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne. Należności i zobowiązania wykazane są w wartości netto po

uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty z

zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Wszystkie

składniki, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych

podlegających amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych,

których cena jednostkowa nie przekracza 10.000,00 zł są zaliczane do środków trwałych, lecz ich wartość

odnoszona jest bezpośrednio w koszty poprzez jednokrotną amortyzację.

Środki pieniężne wykazane są w księgach w wartości nominalnej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami.

Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.


W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego ani zmian

w zakresie prezentacji poszczególnych wielkości.


Za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku Sprawozdanie finansowe za

2019r. obejmujące okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., obejmujące w szczególności bilans sporządzony na

dzień 31.12.2019r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 5 800 043,60

złotych (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy), rachunek zysków

i strat za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. zamykający się zyskiem netto w wysokości

1 438 590,18 zł. (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i

osiemnaście groszy).


Spółka w 2019r. nie tworzyła rezerw.


Zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowyDziałalność Spółki nie wpływa niekorzystnie na środowisko.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
18,5
10,9
9,8
-10,6
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
1
4,6
345,5
Equity Indicator description
3,3
4,8
5
5,7
Total assets Indicator description
4,5
5,8
9,7
66,8
Cash and cash equivalents Indicator description
1,3
1,8
5
179,6
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
12,4
Gross profit / loss Indicator description
1,8
1,8
0,4
-78,6
EBITDA Indicator description
1,8
1,8
0,6
-66,8
Current assets Indicator description
4,2
5,4
9,3
72,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,8
1,7
0,5
-69,9
Net profit / loss Indicator description
1,4
1,4
0,3
-81,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
43,6
30,2
5,4
-24,8
Return on sales (ROS) Indicator description
7,8
13,2
2,8
-10,4
Equity ratio Indicator description
74,6
82
52
-30
EBITDA margin Indicator description
10
16,5
6,1
-10,4
Gross profit margin Indicator description
9,8
16,5
4
-12,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
35
151
116
Current ratio Indicator description
3,7
5,2
2,3
-2,9
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,7
-1
-7
-6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector