ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Crops Other Profile of company "AGI-ROL" sp. z o.o.
"AGI-ROL" sp. z o.o.
TAX ID4290069165
KRS0000436020
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Poniatowskiego 24, 66-436 Słońsk

Register Data

Full name

"AGI-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 6 / 26, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

NIP

4290069165
Copy

REGON

081079100
Copy

KRS

0000436020
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-02-22

Register Address

UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO 6 / 26, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

Date of registration in KRS

2012-10-10

Date of commencement of economic activity

2012-10-10

Act signature

RDF/379181/22/262

Pkd codes

01.61.Z - Support activities for crop production

01.11.Z - Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice

01.50.Z - Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)

01.63.Z - Post-harvest crop activities

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

46.11.Z - Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

81.21.Z - General cleaning of buildings


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Agnieszka Jadwiga Gaca
Chairman Of The Board, 48 years old
shareholders

95 udziałów o łącznej wartości 4750,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

 AGI-ROL SP. Z O.O. ZA OKRES

 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU


1. Wstęp

 W okresie objętym sprawozdaniem Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dzierżawy oraz handlu towarami ( śrutą i agrobiomasą) .


2. Działalność firmy i profil jej działalności

„AGI-ROL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na podstawie umowy Spółki zawartej 27 września 2012r., z siedzibą w Słońsku ; 66-436 Słońsk przy ul. Poniatowskiego 24. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został 10 października 2012r. pod numerem 0000436020. Spółce nadano NIP: 4290069165, numer statystyczny REGON: 081079100; Z dniem 12 marca 2019 roku nastąpiła zmiana siedziby Spółki na : Ul. Augusta Cieszkowskiego 6/26, 72-600, Świnoujście

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


3. Sytuacja finansowa spółki

Suma bilansowa aktywów i pasywów wynosi odpowiednio za:

[TABELA]

Wynik netto wykazuje stratę/zysk finansową netto odpowiednio za:

[TABELA]

Proponuje się stratę z roku 2019roku pokryć zyskami z lat przyszłych.


4. Najważniejsze wydarzenia i działania

Spółka w miarę możliwości na bieżąco regulowała wszystkie zobowiązania, w tym wobec budżetu państwa oraz pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych. Nie przewiduje się zdarzeń, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki.


5. Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących

Udziały w kapitale zakładowym Spółki w 2019 roku niezmiennie są objęte przez:

1) Spółkę LGR — 95% tj. 4750z1 (50zł za udział); Prezes Dariusz Maciński.

2) Różę Rozalię Baranowską-Mróz — 5% tj. 250z1( 50zł za udział).

Przez okres 01.01.2019-31.12.2019r Spółka była reprezentowana przez Zarząd w składzie: Agnieszka Jadwiga Gaca — Prezes Zarządu.


6. Przewidywany Rozwój Jednostki

„ Agi-Rol " Sp. z o.o. w kolejnych latach swojej działalności zamierza kontynuować i rozwijać działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów— śruty i wyściółki. W związku z tym Spółka chce pozyskać nowych klientów z kraju I zagranicy.


7. Badania i Rozwój

Spółka nie prowadziła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 20189roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki działalności badawczo — rozwojowej.


8. Udziały własne

17 czerwca 2015 roku Spółka nabyła 100 % udziałów w Spółce River

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku nastąpiły zmiany własnościowe w Spółce; Spółka nabyła 100% udziałów w Spółce AWE.


9. Posiadane oddziały ( zakłady)

Agi-Rol Sp. z o.o. nie posiada oddziałów (zakładów).


10. Czynniki ryzyka oraz cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

Z uwagi na zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągnietej na zakup sprzętu rolniczego czynnikiem ryzyka jest wzrost kwot odsetek wpływający na zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia Spółki. Możliwe jest, że w przyszłości na skutek trudności finansowej kontrahentów nie będą oni w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie,co wiąże się z ryzykiem wystapienia przeterminowych należności. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. W celu

zminimalizowania tego ryzyka, Spółka będzie dążyć do zawierania umów jedynie z wiarygodnymi kontrahentami. Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych.


  11. Zatrudnienie

  Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Spółce były zatrudnione dwie osoby.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,3
0,8
0,6
-21
Liabilities and provisions Indicator description
1,4
1,4
1,1
-18,6
Equity Indicator description
2,5
0
0
0
Total assets Indicator description
3,9
4
3,7
-8,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,2
0
-99,6
Depreciation Indicator description
0,2
0,2
0,2
0
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,1
-0,1
-167,1
EBITDA Indicator description
0,3
0,3
0,1
-68,5
Current assets Indicator description
1,3
1,6
0,1
-92,4
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
-0,1
-175,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
-0,1
-160,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
5,5
2384,1
-1809,5
-4193,6
Return on sales (ROS) Indicator description
41,6
14,5
-13,9
-28,4
Equity ratio Indicator description
64,9
0,1
0,1
0
EBITDA margin Indicator description
99,5
41,4
16,5
-24,9
Gross profit margin Indicator description
45,4
16,4
-13,9
-30,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
289
221
193
-28
Current ratio Indicator description
2,9
2,4
0,3
-2,1
Net debt to EBITDA Indicator description
3,5
2,6
8
5,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector