ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9662018340
KRS0000345025
Share capital120,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SZOSA BARANOWICKA 62A, 15-521 ZAŚCIANKI
Revenue in 2019 year
4,279,245.5 PLN
Financial ranking position
37 / 146
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ADLER BIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SZOSA BARANOWICKA 62A, 15-521 ZAŚCIANKI

NIP

9662018340
Copy

REGON

200324305
Copy

KRS

0000345025
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SZOSA BARANOWICKA 62A, 15-521 ZAŚCIANKI

Date of registration in KRS

2009-12-21

Date of commencement of economic activity

2009-12-21

Act signature

RDF/335003/21/318

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

20 - Manufacture of chemicals and chemical products

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
MANAGEMENT
Marek Jacek Kakareko
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders
Tomasz Janusz Sikorski

33.33% 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wysokości 38.400 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta) złotych

Krzysztof Skreczko

33.33% 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wysokości 38.400 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta) złotych

Marek Jacek Kakareko

33.33% 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wysokości 38.400 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta) złotych

proxies
Tomasz Janusz Sikorski
spontaneous prokura, 54 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I . Podstawowe informacje o spółce:


   Nazwa spółki: Adler Biogaz Sp_ z o.o.

   Siedziba: ul. Szosa Baranowicka 62A, Zaścianki 15-521 Białystok

   Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

   Rejestru Sądowego

   Nazwa i numer rejestru: KRS 0000345025

   Kapitał zakładowy: 120.000 zł

   Nr telefonu: (85) 741 88 63 , Nr faksu: (85) 741 81 20

   E-mail: biogazgadleragro.pł

   Strona internetowa: www.adlerbiogaz.eu

   Władze spółki :

   - Walne Zgromadzenie Wspólników

   - Zarząd : Marek Kakareko — Prezes Zarządu


II. Informacje ogólne:


  Firma Adler Biogaz Spółka z o.o. została powołana w grudniu 2009 roku jako spółka celowa

  przeznaczona do budowy i prowadzenia rolniczej elektrowni biogazowej , wytwarzania i

  sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła .

  Celem przedsięwzięcia jest udział w rynku energii odnawialnej poprzez produkcję energii

  elektrycznej oraz energii ciepinej w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem

  biogazu rolniczego powstałego w procesie fermentacji metanowej surowców rolnych,

  produktów ubocznych rolnictwa, odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z przetwórstwa

  produktów pochodzenia rolniczego.

  Spółka posiada niezbędne pozwolenia i decyzje dotyczące eksploatacji rolniczej elektrowni

  biogazowej oraz umowy sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła .

III.Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

  Spółka w 2019 roku kontynuowała swoją działalność w zakresie produkcji energii

  elektrycznej i cieplnej.

  Do dnia 31.12.2019 r. biogazownia wyprodukowała 7.504,3o5 MWh energii elektrycznej co

  daje wydajność na poziomie 85,70 %

  W 2019 roku dostarczyliśmy odbiorcom zewnętrznym dodatkowo około 5.ioo GJ energii

  cieplnej .

  Zatrudnienie w Adler Biogaz wg. stanu na dzień 31.12.2019 wyniosło 6 osób ( 3,5 etatów )

IV. Podstawowe wielkości ekonomiczno — finansowe

  W 2019 roku Spółka ponosiła koszty działalności związane z funkcjonowaniem spółki (zakup

  substratów , wywóz pofermentu , obsługa eksploatacyjna kogeneratorów , koszty

 finansowe).

[TABELA]


V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.


W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto w wysokości

766.439,81 zł

Wyższy zysk w porównaniu z 2o18 rokiem udało się osiągnąć w dużej mierze dzięki

sprzedaży EE na rynku bilansującym . Dzięki sprzedaży poprzez TGE Spółka uzyskała wyższą

średnioroczną cenę za MWh niż w latach ubiegłych.

Przychody Spółki zwiększyły się pomimo wycofania wsparcia do wysokosprawnej

kogeneracji w postaci „żółtych" certyfikatów .

Ponad to Spółka podjęła działania i pozyskała wiele dodatkowych rodzajów substratów

zarówno półproduktów jak i produktów ubocznych przemysłu spożywczego i w większej

części niż w 2018 roku zastąpiła nimi główny substrat jakim jest kiszonka z kukurydzy.

Wprowadzenie większej różnorodności, jeśli chodzi o substraty poza obniżeniem kosztów

daje dodatkowe korzyści w postaci lepszej wydajności produkowanego biogazu z jednej

tony wsadu a co za tym idzie większą produkcję prądu.

VI. Przewidywany rozwój Spółki.


W najbliższym czasie Spółka w celu zapewnienia stabilnych przychodów i uzyskania stałej

ceny za wytworzoną energię planuje przejście z dotychczasowego sytemu wsparcia w

postaci certyfikatów BlO na tzw. System FIT/FIP

Spółka planuje również podpisanie dodatkowych umów z odbiorcami zewnętrznymi na

dostarczanie ciepła i dzięki temu zwiększenie przychodów z tego tytułu.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Electricity
Position (Net profit / loss)
21
/ 146
Position (Revenue)
37
/ 146

Voivodeship
Podlaskie Voivodeship
Position (Net profit / loss)
63
/ 385
Position (Revenue)
180
/ 385
Generated 234 days ago

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,9
4,3
3,2
-26
Liabilities and provisions Indicator description
14
12,7
11,7
-8
Equity Indicator description
0,9
1,7
2
22,8
Total assets Indicator description
14,9
14,4
13,7
-4,5
Depreciation Indicator description
0,7
0,7
0,7
3,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
-3,2
Gross profit / loss Indicator description
0,7
0,8
0,4
-52,7
EBITDA Indicator description
1,8
1,8
1,3
-28,2
Net profit / loss Indicator description
0,7
0,8
0,4
-50,9
Current assets Indicator description
3,2
3,1
3,1
1,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,1
1,1
0,6
-46,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
82,6
46,3
18,5
-27,8
Return on sales (ROS) Indicator description
19
17,9
11,9
-6
Equity ratio Indicator description
5,9
11,5
14,8
3,3
EBITDA margin Indicator description
45,9
42,1
40,8
-1,3
Gross profit margin Indicator description
19
19,2
12,3
-6,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
285
221
269
48
Current ratio Indicator description
0,5
0,5
0,5
0
Net debt to EBITDA Indicator description
4,5
4,1
5,2
1,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (6)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector