AF Marcotec sp. z o.o.
Ul. Transportowców 28 /2, 02-858 Warszawa
TAX ID1180052699
Phone+48224603030
Rate company:
AF Marcotec sp. z o.o.
TAX ID1180052699
KRS0000144122
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Transportowców 28 /2, 02-858 Warszawa

Phone number

+48224603030

Website

https://www.marcotec-sklep.pl/plpl/

About us

This text has been translated automatically

Specialists on the market of professional television and broadcast technology

AF Marcotec is a group of companies dealing in professional television engineering, which are focused around the founding office AF Marcotec with the headquarters in Griesheim, Germany. AF Marcotec was founded in 1984. Since 1994, AF Marcotec has been operating in Poland, which from the very beginning has been very successful, gaining many recognized and demanding clients throughout the country.

The motto of the Polish branch of Marcotec is primarily professional help and assistance in solving the often difficult problems associated with the selection of the right equipment for the customer's needs.

Thanks to the experience gained in other countries and many years of practice, Marcotec Warsaw is trying to provide its clients with the highest level of services and guarantee the right choice of devices and technologies needed to run the project. Our offer includes, among others, the following services:

- designing studies - providing professional television equipment - technical consultations - television equipment service The full offer is available in our online store www.marcotec-sklep.pl

If you have questions - call: 22 460 30 30 hrs. 9-17

Register Data

Full name

AF MARCOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TRANSPORTOWCÓW 28 / 2, 02-858 WARSZAWA

NIP

1180052699
Copy

REGON

010446797
Copy

KRS

0000144122
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2016-12-06

Register Address

UL. TRANSPORTOWCÓW 28 / 2, 02-858 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-12-18

Date of commencement of economic activity

2002-12-18

Act signature

RDF/428794/22/100

Website

https://www.marcotec-sklep.pl/plpl/

Pkd codes

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores

47.42.Z - Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores

47.43.Z - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores

47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.12.Z - Web portals

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

95.21.Z - Repair and maintenance of consumer electronics


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Rene Guido Shoukier
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders
AF MARCOTEC GMBH

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 50 000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

AF Marcotec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Transportowców 28/2

Za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

I. Dane o firmie.

AF Marcotec Sp. z o.o. posiada kapitał udziałowy w kwocie 50 000,00 PLN. Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy

ulicy Transportowców 28/2

Udziałowcy:

AF MARCOTEC GMBH– 100% udziałów.

Przedmiotem działalności Spółki jest pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową.

Spółka zarejestrowana jest w sądzie rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000144122

Zarząd Spółki składa się z jednej osoby:

Prezes - Shoukier Pfeil Rene Guido

Wszystkie te dane są aktualnie ujawnione w rejestrze przedsiębiorców.

II. Zdarzenia istotne, mające wpływ na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po

jej zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W omawianym roku obrotowym nie nastąpiły zdarzenia istotne mające wpływ na działalność spółki.

III. Przewidywane kierunki rozwoju, cele i ryzyka

Spółka w przyszłym okresie sprawozdawczym zamierza kontynuować działalność.

Strata przekroczyła kapitał zapasowy i rezerwowy oraz połowę kapitału zakładowego, na podstawie art. 233 Kodeksu

Spółek Handlowych Zarząd Spółki jest zobowiązany do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia

uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

[TABELA]


Zarząd Spółki zakłada, iż w kolejnym roku obrotowym nastąpi wzrost/spadek sprzedaży o 10%. Nie przewiduje

również żadnych problemów z płynnością finansową, co oznacza, że Spółka będzie nadal wywiązywać się terminowo

ze zobowiązań płatniczych wobec dostawców krajowych, zagranicznych, płatności wobec budżetu.

V. Zasoby ludzkie

Na dzień 31 grudnia 2019 Spółka zatrudniała 3 pracowników z czego:

▪ 2 mężczyzn, 1 kobieta

▪ 3 pracowników posiada wykształcenie wyższe

VI. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed ryzykiem

Spółka na dzień 31 grudnia 2019 nie posiadała instrumentów finansowych (akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów

inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych, pożyczek)

Warszawa, dnia 31-03-2020 r.

Prezes……………………………..


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
9,4
6,2
-34
Liabilities and provisions Indicator description
1,3
2,2
70,2
Equity Indicator description
-0,1
-0,2
-4,4
Total assets Indicator description
1,2
2,1
78,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,9
115,4
Depreciation Indicator description
0
0
9,1
Gross profit / loss Indicator description
0
-0
-103,3
EBITDA Indicator description
0,1
0,1
-55
Net profit / loss Indicator description
0
-0
-120
Current assets Indicator description
1,2
2,1
80,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0
-60,5
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-22,2
4,2
26,4
Return on sales (ROS) Indicator description
0,3
-0,1
-0,4
Equity ratio Indicator description
-12,6
-7,3
5,3
EBITDA margin Indicator description
1,4
1
-0,4
Gross profit margin Indicator description
0,5
-0
-0,5
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
32
101
69
Current ratio Indicator description
1,4
1,2
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
0,5
-6,2
-6,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector