Credit Risk Brokers  P.S.A.
Jana Henryka Dąbrowskiego 301, 60-406 Poznań
TAX ID7792409078
Phone48616412424
Rate company:
Credit Risk Brokers  P.S.A.
TAX ID7792409078
KRS0000437887
No opinion. Add your first review

address

Jana Henryka Dąbrowskiego 301, 60-406 Poznań

Phone number

48616412424

Website

http://www.creditriskbrokers.pl

Social media

Activity type

broker, service provider

Register Data

Full name

CREDIT RISK BROKERS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 POZNAŃ

NIP

7792409078
Copy

REGON

302258578
Copy

KRS

0000981745
Copy

Legal form

other

ALEO.com Registration Date

2013-10-30

Register Address

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 POZNAŃ

Date of registration in KRS

2022-08-01

Date of commencement of economic activity

2022-08-01

Act signature

PO.VIII NS-REJ.KRS/18477/22/41

Website

http://www.creditriskbrokers.pl

Pkd codes

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Paweł Maksymilian Leszczuk
Chairman Of The Board, 45 years old
Marcin Józef Różycki
Vice President, 43 years old
Tomasz Maciej Madzio
Vice President, 41 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki

a) Dane rejestrowe

Nazwa Spółki: Credit Risk Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy: UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 301, 60-406 Poznań

Numer KRS: 0000437887

Numer REGON: 302258578

Numer NIP: 7792409078

b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 21 września 2012 roku (REP. A NR 3518/2012.)

Dnia 30 października 2012 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437887.

c) Zarząd

W roku obrotowym 2018 w skład Zarządu wchodzili:

Paweł Leszczuk - Prezes Zarządu,

Tomasz Madzio - Wiceprezes Zarządu oraz

Marcin Różycki - Członek Zarządu.

Wymienione osoby pełniły w/w funkcje przez cały 2018 rok. Skład Zarządu w

omawianym okresie nie zmieniał się.


d) Działalność Spółki

Przedmiot przeważającej działalności Spółki stanowi działalność agentów i brokerów

ubezpieczeniowych (66.22.Z).

2. Wyniki Spółki w danym roku obrotowym

a) Wynik finansowy

Na koniec roku 2018 bilans wykazywał po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.315,03

zł (dla porównania na dzień 31.12.2017 r. była to kwota 854.756,25 zł). Wartość aktywów

trwałych za rok obrotowy 2018 wyniosła 76.868,52 zł. Wartość aktywów obrotowych na

koniec roku 2018 wyniosła 825.446,51 zł.

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku Spółka zanotowała stratę netto

w wysokości 8.473, 62 zł.

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 8.473,62

zł zyskami z lat następnych.

b) Przychody i koszty działalności operacyjnej

W badanym okresie Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży (i zrównanie z nimi)

w wysokości 1.788.687,69 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota

1.382.393,55 zł). Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym roku

obrotowym 1.716.697,89 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota

1.060.451,62 zł).

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 205,26 zł. Z kolei kwota pozostałych kosztów

operacyjnych wyniosła 53.244,65 zł.

c) Płynność finansowa

Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Spółki wyniosły

796.713,99 zł (dla porównania w roku obrotowym 2017 była to kwota 600.447,15 zł).

Na koniec badanego okresu Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości

7.279,79 zł. Na koniec badanego okresu należności krótkoterminowe od jednostek

powiązanych wyniosły 0,00 zł.

Na koniec roku obrotowego należności długoterminowe Spółki wyniosły 2.450,00 zł.

W dniu 6 marca 2015 roku między Credit Risk Brokers Sp. z o.o., a CRB Insurance

Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811906502, KRS: 0000543576)

została zawarta umowa pożyczki na kwotę 30.000 zł, z ratalnym terminem spłaty do dnia

01.04.2019 roku. Na dzień bilansowy kwota 2.500,11 zł stanowi inwestycję

krótkoterminową.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała 400 udziałów o łącznej wartości

nominalnej 20.000 zł w jednostce powiązanej - CRB SURETY BONDS Sp. z o.o.,

REGON: 362800007, NIP: 7811917316.

Spółka przystąpiła w roku 2018 do spółdzielni Conecto Broker z siedzibą w Lesznie

(KRS: 0000736325), wnosząc swój udział obowiązkowy w wysokości 4.000,00 zł oraz

wpłacając wpisowe w wysokości 1.000,00 zł.

d) Zobowiązania

Na koniec badanego okresu zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 140.943,60

zł, w tym wobec jednostek powiązanych 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie

46.861,04 zł (zobowiązanie z tytułu umowy leasingu finansowego z terminem spłaty do

lat dwóch).

3. Istotne zdarzenia w roku obrotowym

a) Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 2 osoby.

Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku

544.779,00 zł.

b) Udziałowcy

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki w wysokości 305.000,000 zł

tworzyło 6100 udziałów o nominalnej wartości 50,00 zł każdy, których właścicielami

byli:

1/ Pan Paweł Leszczuk posiadający 2593 (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt

trzy) udziały Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i

łącznej wartości nominalnej 129 650 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset

pięćdziesiąt złotych);

2/ Pan Tomasz Madzio posiadający 2593 (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt

trzy) udziały Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i

łącznej wartości nominalnej 129 650 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset

pięćdziesiąt złotych);

3/ Pan Marcin Różycki, posiadający 914 (słownie: dziewięćset czternaście) udziały

Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości

nominalnej 45 700 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych).

Nadmienić należy, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku Pan Tomasz Madzio zbył 244 udziały,

które posiadał w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Pana Marcina Różyckiego. Tego

samego dnia Pan Paweł Leszczuk zbył 244 udziały, które posiadał w kapitale zakładowym

Spółki na rzecz Pana Marcina Różyckiego. W wyniku zbycia podział udziałów jest zgodny

z tym co wskazano powyżej.


c) Księgi rachunkowe Spółki

Obsługę ksiąg rachunkowych za rok 2018 prowadziła spółka ICR Biuro Rachunkowe

Ewelina Kretkowska z siedzibą w Poznaniu.

d) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku 2018 Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

e) Istotne zdarzenia w roku obrotowym

W czerwcu 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Credit Risk Brokers Sp. z

o.o. postanowiło zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

w wysokości 213.206,10 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

W okresie sprawozdawczym spółka dokonała sprzedaży usług na rzecz CRB Surety

Bonds Sp. z o.o. na kwotę 6.888,00 zł, oraz zakupu od tej spółki na kwotę 3.527,29 zł.

4. Istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, mogące wpłynąć na sprawozdanie.

5. Przyszła sytuacja Spółki

a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki

Zarząd nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych istotnych

zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie. Wynik finansowy Spółki za

rok obrotowy 2018 był wprawdzie ujemny. Zarząd prognozuje jednak poprawę wyniku w

kolejnym roku obrotowym.

Spółka działa na konkurencyjnym rynku, który wymaga od niej stałego poprawiania

swojej oferty. W związku z powyższym Zarząd stale analizuje i elastycznie reaguje na

działania konkurentów. Zarząd na bieżąco obserwuje aktualne trendy rynkowe i

dostosowuje do nich swoją ofertę.

Potencjalnym ryzykiem dla rozwoju działalności Spółki mogą być także zmiany

przepisów prawnych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego,

finansowego i ubezpieczeniowego. Celem ograniczenia tego zagrożenia Zarząd stale

śledzi zmiany najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki przepisów

prawnych, starając się z wyprzedzeniem dostosowywać działalność i strategię Spółki do

występujących zmian.

W działalności gospodarczej Spółki występuje nadto ryzyko utraty zaufania odbiorców.

Minimalizowanie powyższego ryzyka jest dla Spółki istotnym celem. W zakresie

budowania zaufania Spółka szczególną uwagę zwraca na jakość usług, ich dostępność

oraz sposób obsługi klientów.


b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości

Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.

Zarząd zamierza kontynuować działania marketingowe nakierowane na rozwój nowych

kanałów komunikacji w ramach prowadzonej działalności. Zarząd na bieżąco dba w

szczególności o atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej Spółki.

Nadto Zarząd zamierza podejmować działania zmierzające do pogłębiania zaufania

Klientów do Spółki, licząc, że zaowocują one wieloletnią i pogłębiającą się współpracą z

obecnymi partnerami.

c) Przewidywana sytuacja finansowa

Zarząd Spółki planuje osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Spółki w przyszłym

roku obrotowym i bada potencjalne możliwości dalszego rozwoju, aby wynik ten

poprawić.

6. Inne

a) Nabycie udziałów własnych

W roku obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych.

b) Posiadane oddziały (zakłady)

W roku obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).

c) Instrumenty finansowe

W roku obrotowym Spółka podjęła wszelkie działania w celu niwelowania potencjalnych

negatywnych skutków ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów

środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Z uwagi na niską istotność ryzyka Spółka nie stosuje zaawansowanych instrumentów

finansowych zabezpieczających.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2
2,1
2,4
14
Liabilities and provisions Indicator description
0,6
0,3
0,2
-32,1
Equity Indicator description
0,5
0,9
0,9
-2,6
Total assets Indicator description
1
1,2
1,1
-10,4
Depreciation Indicator description
0
0
0
170
Cash and cash equivalents Indicator description
0,9
1,1
0,9
-13
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,4
0,5
6,4
EBITDA Indicator description
0,2
0,4
0,5
8,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,4
0,5
8
Current assets Indicator description
1
1,1
1
-11,5
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,4
0,4
4,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
22,2
47,3
50,8
3,5
Return on sales (ROS) Indicator description
5,1
20,1
18,4
-1,7
Equity ratio Indicator description
45,2
73,6
80
6,4
EBITDA margin Indicator description
8,5
21,2
20,3
-0,9
Gross profit margin Indicator description
6,2
21,3
19,8
-1,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
31
22
33
11
Current ratio Indicator description
1,8
3,5
4,5
1
Net debt to EBITDA Indicator description
-5,1
-2,4
-1,9
0,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector