ALEO.com Companies Constructions, services & materials Building materials Carpentry products Profile of company BKT SYSTEM SP Z O O
BKT SYSTEM SP Z O O
TAX ID7270125726
Share capital440,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul.Elektronowa 40911, 94-103 Łódź

Phone number

+48608675144

Website

http://www.bkt-system.com.pl

About us

This text has been translated automatically

Our factory of doors and frames in Lodz

The Swiss company BKT System Sp. z oo has been operating in Poland since 1991. The use of many years of experience related to the production of doors and frames of the BKT Vertriebs company from Switzerland ensures durable quality and durability, confirmed by constant export to Switzerland and other western countries. Perfect fulfillment of institutional building needs in the country and abroad results in the sale of BKT System products in this market segment. We provide doors and frames for institutional and individual investors with a wide range of activities: from hospitals, through universities, schools and gas stations to banks, hotels, modern office buildings, lofts, single-family housing and housing. We invite you to visit: Łódź, ulica Elektronowa 1/3.

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

BKT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ELEKTRONOWA 1/3, 94-103 ŁÓDŹ

NIP

7270125726
Copy

REGON

470544285
Copy

KRS

0000124706
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-04

Register Address

UL. ELEKTRONOWA 1/3, 94-103 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2002-07-29

Date of commencement of economic activity

2002-07-29

Act signature

RDF/375905/22/283

Website

http://www.bkt-system.com.pl

Pkd codes

16.23.Z - Manufacture of other builders' carpentry and joinery

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

24.33.Z - Manufacture of cold forming products

25.12.Z - Manufacture of metal elements of building woodwork

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

31.01.Z - Manufacture of office and shop furniture

43.32.Z - Joinery installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Daniel Isele
Chairman Of The Board, 53 years old
Kurt Wilhelm Isele
Vice President
shareholders
Theres Isele Schlappi

23.56% 197 udziałów o łącznej wartości 98.500,00 złotych

BKT HOLDING AG

55.38% 463 udziały o łącznej wartości 231.500,00 złotych

Thomas Allmendinger

10.53% 88 udziałów o łącznej wartości 44.000,00 złotych

Michael Allmendinger

10.53% 88 udziałów o łącznej wartości 44.000,00 złotych

BOARD OF DIRECTORS
Peter Georg Allmendinger
Michael Allmendinger
Thomas Allmendinger

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2019 mija dwadzieścia osiem lat działalności Spółki BKT System Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 14.08.1991 r., spisanej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 1-1520 w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi, przez notariusza Annę Siwińską. Spółkę wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000124706 w dniu 29.07.2002 roku.


W 2019 roku Spółka kontynuowała inwestycje mające umożliwić przyszły rozwój i ekspansję - działania te koncentrowały się na aspektach sprzedażowych (pozyskanie nowych klientów oraz utrwalanie i pogłębianie współpracy z wieloletnimi klientami). Podstawowym przedmiotem działania Jednostki jest produkcja drzwi i ościeżnic z materiałów drewnopochodnych lub metalu. Na dzień 31.12.2019 r. całość majątku firmy wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem.W roku 2019 r. Spółka poniosła wydatki w kwocie 247.233,45 zł na nakłady inwestycyjne. Zakupiono m.in.. System archiwizacji danych SYNOLOGY oraz Centrum Obróbcze MIL 500 oraz pilarkę formatową KAPPA 550E. Dokonano również zakupu samochodu DACIA LODGY 1,6 na potrzeby działu zaopatrzenia.


2) Przewidywany rozwój jednostki

Zarząd przewiduje kontynuowanie strategii gospodarczej, której podstawowym celem jest rozwijanie działalności produkcyjnej oraz poszerzanie rynków zbytu dla wyrobów produkowanych przez Spółkę. Na dzień 31.12.2019 r. w Jednostce zatrudnionych było 82osób. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym wynosi 84,31, a z podziałem na grupy zawodowe w osobach:

- pracownicy na stanowiskach administracji 22, w dziale utrzymania ruchu 8 osób, pracownicy na stanowiskach robotniczych 52 osób.


3) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2019 roku Spółka uzyskała pozytywną ocenę z audytu zintegrowanego systemu zarzadzania jakością potwierdzoną raportem z audytu wg normy: PN-EN ISO 9001:2015-10. W roku 2019 BKT System uzyskało również pozytywny wynik auditu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz pozytywny wynik auditu FSC wg. normy: FSC-STD-40-004 V3-0. Utrzymaliśmy certyfikat FSC nr:CU-COC-835072. Rok 2019 przyniósł rozbudowę oraz wzmocnienie systemu ochrony wizyjnej obiektu wraz ze znacznym zmniejszeniem kosztów utrzymania. Spółka rozbudowała system informatyczny, w tym nastąpiło przyśpieszenie sieci firmowej oraz unowocześniła system archiwizacji danych. Wprowadziła możliwość pracy zdalnej w sytuacjach nietypowych.


4) Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok sprawozdawczy Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 375 836,23 złotych. W 2019 roku wzrósł wskaźnik rentowności z 30,59% osiagnietego w roku 2018 do poziomu 33,17%. Jednostka przekroczyła planowany poziom wskaźnika rentowności sprzedaży z roku 2018, co jest wynikiem wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim okresem. Spółka planuje utrzymać rentowność sprzedaży na podobnym poziomie.


5) Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie miało miejsca w roku sprawozdawczym.


6) Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada oddziałów. Od 2000 roku BKT System Sp. z o.o posiada 49,96 % udziałów w spółce BKT CONSTRUCTION z siedzibą w Mińsku, na Białorusi. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Spółki białoruskiej Zarząd BKT System zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w pełnej wysokości.


7) Instrumenty finansowe

Spółka nie wykorzystuje w swojej działalności instrumentów finansowych za wyjątkiem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych, w formie lokat na określony termin.


8) Wskaźniki finansowe i niefinansowe

W 2019 r. Spółka odnotowała zdecydowany wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z poziomu 30,59% do 33,17%. Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego oraz wskaźnik rentowności aktywów spadły. Nie jest jednak miarodajne kierowanie się samymi wartościami wskaźników. Ze względu na utworzenie odpisu aktualizującego na wartość udziałóa w BKT Construction na kwotę 558 176 zł, kwota zysku netto obniżyła się o 558 176 zł. Na sytuację finansową jednostki na Białorusi firma BKT System nie miała jednak żadnego wpływu. Po wyeliminowaniu wpływu odpisu aktualizującego wskaźniki rentowności kapitału własnego oraz rentowności aktywów pozostają na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Odpowiednio 18,15% oraz 15,52% / rok 2018 - 19,97% oraz 17,43%. Wskaźniki płynności nieznacznie spadły w porównaniu do okresu poprzedniego. Wskaźnik bieżącej płynności wynosił 7,99 a w 2019 jego poziom osiągnął wysokości 6,22. Wskaźniki rotacji nieznacznie zmieniły się i dla należności poziom wskaźnika utrzymuje się na wysokości 114,81 / rok 2018 - 100,71. Wskaźnik rotacji zobowiązań wynosi dla roku 2019 - 14,48%, gdy w ubiegłym roku osiagnął wartość 15,02%. W spółce utrzymywany jest bufor bezpieczeństwa płatniczego. 2019


Suma bilansowa 1 2 320 763,68

Kapitał własny 1 0 322 404,52

Wynik finansowy netto 1 375 836,23

Przychody ze sprzedaży 2 0 013 443,19

Przepływy netto - 825 112,91

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
20,4
20
15,5
-22,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,6
2
2
2,2
Equity Indicator description
11
10,3
10,1
-2
Total assets Indicator description
12,6
12,3
12,2
-1,3
Cash and cash equivalents Indicator description
1,4
0,5
3,1
471,2
Gross profit / loss Indicator description
2,5
1,9
0,7
-64,6
Current assets Indicator description
10,4
10,8
10,9
1,2
Net profit / loss Indicator description
2
1,4
0,5
-63,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,2
2,3
0,3
-88,9
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
10
6,9
3,2
-3,7
Equity ratio Indicator description
87,2
83,8
83,2
-0,6
Gross profit margin Indicator description
12,4
9,4
4,3
-5,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
23
32
39
7
Current ratio Indicator description
7,5
5,8
6,1
0,3
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector