GAM
Żółkiewskiego 14, 87-100 Toruń
TAX ID8792259142
Phone+48609851644
Rate company:
GAM
TAX ID8792259142
KRS0000183556
Share capital204,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Żółkiewskiego 14, 87-100 Toruń

Phone number

+48609851644

Website

http://www.gam.pl

About us

This text has been translated automatically

The Gam company is a precursor of activities in the field of introducing ecological bags to the Polish market. Thanks to the company's products and the accompanying promotional and educational activities in the use of eco-bags, the public's awareness of ecological behavior has increased.

The variety of materials used for production, colors, modern production techniques as well as certified suppliers make the Gam brand belong to the country's leading producers of shopping bags.

We offer interesting solutions in the category of kitchen accessories that improve everyday tasks. We offer practical table coasters, ceramic knives, salad and herb scissors, garbage bags (also fragrance and segregation).

In the scope of supply of shopping bags and interior decoration products as well as kitchen accessories, we cooperate with retail chains in Poland and abroad. We also offer our clients advertising bags that are an interesting element of a company's marketing campaign.

Activity type

manufacturer, distributor

Register Data

Full name

GAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 14, 87-100 TORUŃ

NIP

8792259142
Copy

REGON

871525320
Copy

KRS

0000183556
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-12-19

Register Address

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 14, 87-100 TORUŃ

Date of registration in KRS

2003-12-18

Date of commencement of economic activity

2003-12-18

Act signature

RDF/406488/22/114

Website

http://www.gam.pl

Pkd codes

14.19.Z - Manufacture of other wearing apparel and accessories

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

20.59.Z - Manufacture of other chemical products not elsewhere classified

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

25.93.Z - Manufacture of wire products,chains and springs

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

37.00.Z - Sewage disposal and treatment

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

39.00.Z - Remediation activities and other waste management services

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.66.Z - Wholesale of other office machinery and equipment

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores

47.54.Z - Retail sale of electrical household appliances in specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

49.31.Z - Urban and suburban passenger land transport

49.39.Z - Other passenger land transport not elsewhere classified

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.10.B - Mobile eating places

61.10.Z - Wired telecommunications activities

64.20.Z - Activities of holding companies

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

77.29.Z - Rental and leasing of other personal and household goods

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.A - Couriers on package tours and tour guides activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

93.19.Z - Other sports activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Andrzej Gajek
President, 66 years old
shareholders
Andrzej Gajek

100% 408 udziałów o łącznej wysokości 204 000,00 pln

proxies
Tomasz Józef Wiśniewski
spontaneous prokura, 76 years old
BOARD OF DIRECTORS
Lucjan Barszczewski
63 years old
Dariusz Żółtowski
50 years old
Katarzyna Kowalska
47 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Charakterystyka jednostki

W okresie sprawozdawczym roku 2019 Spółka prowadziła działalność pod firmą „GAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki pozostaje miasto Toruń. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000183556.

Zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z umowy Spółki oraz klasyfikacji PKD podstawowymi kierunkami działalności przedsiębiorstwa były:

- sprzedaż hurtowa toreb wielorazowego użytku wykonanych z polipropylenu, poliestru, bawełny, juty oraz pozostałych materiałów,

- sprzedaż artykułów dekoracyjnych i użytku domowego,

- sprzedaż odbywała się na terytorium Polski oraz poza granicami Polski.


a) Kapitał zakładowy i rezerwowy w 2019 r. :

Pan Andrzej Gajek jest jedynym udziałowcem Spółki. Posiada 408 udziałów o łącznej wartości 204.000,00 PLN.

Kapitał rezerwowy w Spółce pochodzi z dopłat wniesionych przez wspólników oraz powiększenia z zysku wypracowanego w roku 2008 i wynosi 3 760 704,96 PLN


b) Struktura organów spółki w 2019 r.:

Zarząd:

 W roku sprawozdawczym, działalnością kierował jednoosobowy Zarząd w osobie:

   Andrzej Gajek — Prezes Zarządu


W działalności Spółki Zarząd wspierała 2 osobowa Rada Nadzorcza w składzie:

  - Lucjan Barszczewski,

  - Dariusz Zółtowski,


2. Rozliczenie wyniku finansowego.

Struktura przychodów uzyskanych i kosztów poniesionych przez Spółkę w 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawiono w poniższej tabeli.

[TABELA]


Ogółem przychody Spółki były niższe w porównaniu do roku 2018 ❑ 103 595,56 PLN netto, co stanowi spadek o 1,1 %


W pozycjach kosztowych Spółka zanotowała spadek kosztów w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o 166 760,06 PLN, spadek o 1,83%.


W 2019 roku spółka zanotowała dodatni wynik netto z działalności gospodarczej, który wyniósł 169 125,03 PLN.

W stosunku do poprzedniego okresu jest to wynik lepszy o 40 792,50 PLN, wzrost o 32%

Spółka zanotowałaby większy zysk netto gdyby nie zmiana przepisów w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący kosztów eksploatacji samochodów osobowych używanych w Spółce.


  3. Spółka poza kapitałem zakładowym posiada wyodrębnione fundusze w postaci:

    - kapitału rezerwowego z dopłat wspólników oraz zysku za rok 2008.


  Na koniec okresu obrachunkowego kapitał rezerwowy Spółki wyniósł 3.760.704,96 PLN.


  4. Wyniki finansowe i ekonomiczne za okres roku 2019 przedstawiały się następująco:

    - aktywa i pasywa spółki na dzień 31.12.2019 - 4 471 356,20 PLN

    - wynik finansowy netto za rok 2019 - zysk w wysokości 169 125,03 PLN


W przyszłym okresie działalności Spółki, przewidujemy wzrost przychodów w stosunku do roku 2019. Jednocześnie Spółka będzie rozszerzać działalność w zakresie dystrybucji wielorazowych toreb z polipropylenu oraz bawełny znajdujących się w stałej ofercie na rynku krajowym, jak również w krajach Unii Europejskiej.


Spółka dokłada wszelkich starań i dbałość o jakość produktów. Wszystkie zakłady dostawców posiadają wymagane certyfikaty jakości surowców. Zarząd doprowadził także do ustalenia zasad współpracy gwarantujących Spółce stabilizację dostaw. Spółka zamierza nawiązać współpracę z innymi producentami toreb bawełnianych, aby utrzymać konkurencyjność cenową.


Firma zamierza w kolejnych latach utrzymać pozycję lidera na rynku polskim w dystrybucji toreb wielorazowych na zakupy. Osiągnięcie tego celu mają umożliwić intensywne działania w zakresie promocji towaru oraz edukacji społeczeństwa pod kątem ekologicznego stylu zakupów.


Sprzedaż nowych artykułów Spółka zamierza prowadzić w sieciach hipermarketów i supermarketów, a także poprzez lokalnych dystrybutorów, którzy obsługiwać będą rynki lokalne. Na rynkach zagranicznych prowadzić będzie sprzedaż przede wszystkim poprzez lokalnych dystrybutorów.


Swoją działalność Spółka prowadzi w oparciu o dzierżawiony majątek trwały:

    - pomieszczenia biurowe,

    - pomieszczenia magazynowe.


  5. W Spółce prowadzona jest pełna rachunkowość. Spółka działa zgodnie z obowiązującym reżimem prawnym i na dzień 31 grudnia Spółka posiada zaległości podatkowe wynikające z terminów płatności przypadających w roku następnym.


Wszelkie zobowiązania wobec kontrahentów regulowane są na bieżąco, bez nadmiernych opóźnień.

Spółka występuje w charakterze pozwanej strony w sporze o jakość dostarczonych toreb z dostawcą krajowym. Prowadzi również postępowania egzekucyjne w stosunku do swoich dłużników:

- VIKTUS Poznań,

- Hajduk Nowy Sącz.


  6. Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 14 pracowników

    - 1 Członek Zarządu,

    - 5 pracowników umysłowych,

    - 3 przedstawicieli handlowych,

    - 5 pracowników pozostałych.


 7. Zarząd organizował i zabezpieczał możliwość funkcjonowania pozostałych organów   Spółki zapewniając im należyte warunki lokalowe. Zarząd prowadził również wymaganą przepisami ewidencję i wykazy dokumentów potwierdzające spełnienie wymogów rejestrowych Spółki.


Organ zarządzający na bieżąco współpracował z Radą Nadzorczą przekazując jej wszelkie istotne informacje i wyjaśnienia związane z działalnością Spółki oraz konsultował sprawy dotyczące zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych w Spółce.


Biorąc pod uwagę całokształt sytuacji ekonomicznej w Spółce Zarząd wnosi o zaakceptowanie i przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu i rachunku zysków i strat oraz przyjęcie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019 poprzez przeznaczenie go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
8
9,4
17,3
Liabilities and provisions Indicator description
4,2
4,1
-3,2
Equity Indicator description
0,9
1
14,3
Total assets Indicator description
5,1
5,1
-0,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,2
-22
Depreciation Indicator description
0
0
-61,4
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,2
-29
EBITDA Indicator description
0,3
0,3
-0
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,1
-27,9
Current assets Indicator description
5,1
5,1
0,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
0,3
4,5
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,9
12,5
-7,4
Return on sales (ROS) Indicator description
2,2
1,4
-0,8
Equity ratio Indicator description
17,5
20
2,5
EBITDA margin Indicator description
4,3
3,6
-0,7
Gross profit margin Indicator description
2,9
1,8
-1,1
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
83
73
-10
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector