ARMEX AUTOMATYKA
UL.1 MAJA 5, 47-400 RACIBÓRZ
TAX ID6392005922
Phone48324154090
Rate company:
ARMEX AUTOMATYKA
TAX ID6392005922
KRS0000491834
Share capital177,950.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL.1 MAJA 5, 47-400 RACIBÓRZ

Phone number

48324154090

Website

http://www.armex.biz.pl

Social media

Activity type

manufacturer, broker, service provider

Register Data

Full name

ARMEX AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. 1 MAJA 5, 47-400 RACIBÓRZ

NIP

6392005922
Copy

REGON

243448590
Copy

KRS

0000491834
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-01-30

Register Address

UL. 1 MAJA 5, 47-400 RACIBÓRZ

Date of registration in KRS

2014-01-02

Date of commencement of economic activity

2014-01-02

Act signature

RDF/372107/22/930

Website

http://www.armex.biz.pl

Pkd codes

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

26.11.Z - Manufacture of electronic components

28.49.Z - Manufacture of other mechanical tools

28.99.Z - Manufacture of other special-purpose machinery notelsewhere classified

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

43.21.Z - Electrical installation

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Dariusz Aleksander Cieśla
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Jolanta Antonina Cieśla

99.44% 534 udziałów o łącznej wartości 26.700,00 zł

Dariusz Aleksander Cieśla

0.56% 3.025 udziałów o łącznej wartości 151.250,00 zł

proxies
Piotr Jakub Matuszczyk
spontaneous, 41 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Informacja wstępna.

  Firma ARMEX istnieje na polskim rynku od 2004 roku, prowadząc działalność w dziedzinie

  automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, budowy maszyn i urządzeń oraz ich

  bezpieczeństwa.

  Początkowo była to działalność prowadzona jako „ ARMEX Dariusz Cieśla", która w dniu 02.01.2014 r.

  została przekształcona zgodnie z art. 584 [1] i nast. KSH w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

  i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491834 pod nazwą ARMEX

  AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 6392005922, REGON

  243448590.

  Sprawozdanie z działalności ARMEX AUTOMATYKA Sp. z o. o. w Raciborzu za rok 2018 opracowane

  zostało w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Z

  2013 r. poz. 330).


2. Działalność gospodarcza spółki.

  Rok finansowy 2019 trwał od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

  W roku obrachunkowym 2019 działalność gospodarcza Spółki koncentrowała się na następujących

  sprawach:

   - utrzymanie płynności finansowej,

   - wypracowanie zysku, który pozwoli utrzymać dodatni kapitał Spółki,

   - pozyskanie zamówień na rok obrachunkowy 2019/2020,

   - rozwój działu obróbki skrawaniem.


  Płynność finansowa Spółki została w 2019 r. utrzymana.

  Spółka zakończyła rok obrotowy zyskiem bilansowym w wysokości 190.094,68 PLN.

  W 2019 r. Zarząd Spółki prowadził intensywne działania marketingowe, których celem było pozyskanie

  zamówień na rok obrachunkowy 2019 i 2020 w zakresie nowego działu produkcji.


3. Wyniki finansowe.


  W 2019 r. spółka zakończyła rok zyskiem w wysokości 190.094,68 PLN.

  Podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedstawia poniższe zestawienie

     • Przychody netto ze sprzedaży      7.916.050,98

     • Koszty działalności operacyjnej    7.549.797,20

     • Pozostałe przychody operacyjne      63.820,91

     • Pozostałe koszty operacyjne       181.010,89

     • Przychody finansowe             0,00

     • Koszty finansowe             58.969,12

     ■ Zysk z działalności gospodarczej    190.094,68  Pełna informacja dotycząca wyniku finansowego znajduje się w sprawozdaniu finansowym.4. Sytuacja kadrowo — płacowa.

  Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 41 osoby w tym :

  - pracownicy na stanowiskach robotniczych 16 osób

  - pracownicy umysłowi          25 osób


  Wynagrodzenia pracowników za okres 01.01.2019 r. — 31.12.2019 r. wynosiły 2.435.946,70

  Zatrudnienie w osobach ( średnioroczne )               38,98

  Średnia płaca miesięczna brutto                  5.207,685. Akcjonariat.

  Na dzień 31.12.2019 r. skład akcjonariatu spółki przedstawia się następująco:

  1) Dariusz Cieśla         3 381 szt.    169.050,00 PLN

  2) Jolanta Cieśla          178 szt.      8.900,00 PLN                Razem: 1.559 szt.    177.950,00 PLN6. Perspektywy rozwoju Spółki.

  W 2020 r. podstawowe cele jakie Zarząd chce osiągnąć, to :

   poprawa płynności finansowej

   poprawa wydajności działów produkcyjnych

   usprawnienie wdrożonych procesów

   wzmocnienie pozycji rynkowej

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,5
7,9
4
-49,8
Liabilities and provisions Indicator description
2,5
3,7
2,8
-26,1
Equity Indicator description
1,1
1,3
0,7
-43,1
Total assets Indicator description
3,6
5
3,5
-30,5
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
21,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0
0
-68,6
Gross profit / loss Indicator description
-0
0,2
-0,6
-394,4
EBITDA Indicator description
0,1
0,3
-0,4
-207
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,2
-0,5
-299,2
Current assets Indicator description
2,6
4
2,5
-36,5
Net profit / loss Indicator description
-0
0,2
-0,6
-394,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-1,8
14,6
-75,8
-90,4
Return on sales (ROS) Indicator description
-0,3
2,4
-14,1
-16,5
Equity ratio Indicator description
30,7
25,8
21,1
-4,7
EBITDA margin Indicator description
2,3
4,4
-9,4
-13,8
Gross profit margin Indicator description
-0,3
2,4
-14,1
-16,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
129
119
215
96
Current ratio Indicator description
1,1
1,5
1,1
-0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
6,9
3,3
-4,6
-7,9
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector